כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
שכר, קריירה, משאבי אנוש

מענקי פרישה,מוות ופיצויי פיטורין-למי הם שייכים במקרה פטירה?

9/09/2007

הגדרת שאירים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963  
 
מענק פרישה  ו מענק מוות ו פיצויי פיטורים - למי הם שייכים במקרה שהעובד נפטר ? 
 
במקרה בו נפטר העובד הזכאים למענק פרישה,פיצויי פיטורים ומענק מוות הם השאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963.
 
לנוחיותכם, מובא להלן הסעיף הרלבנטי מתוך חוק פיצויי פיטורים, התשכ\"ג – 1963 המגדיר מי הם שאירים - 
 

 
5. עובד שנפטר (תיקון: תשל\"ז, תש\"ם)
 
(א) נפטר עובד, ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו.
 
\"שאירים\" לעניין זה – 
 
בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן-זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין גימלאות לפי פרק ג\' ל- חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ\"ח 1968-, ובאין בן-זוג או ילדים כאמור - ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר.
 
(ב) היו פיצויי-פיטורים משתלמים לשאירים שאינם בן-זוג או ילד התלוי כאמור, יופקדו הפיצויים בבית הדין האזורי לעבודה ויינתנו לשאירים שיקבע בית דין האזורי לעבודה ולפי החלוקה שיקבע, בהתחשב במצב הכלכלי ובמידת תלותם בעובד שנפטר.
 
(ג) פיצויים המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר לא יראו אותם כחלק מהעיזבון.
 
אם כך, מיהו \"ילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין גימלאות לפי פרק ג\' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ\"ח 1968 \" ? 
 
\"ילד\" - ילד של המבוטח לרבות נכד שכל פרנסתו על המבוטח, ובלבד שנתקיים בהם אחד מאלה: 
 
(1) לא מלאו להם 18 שנים;
(2) לא מלאו להם 20 שנים, ובלבד שעיקר זמנם מוקדש לסיום לימודים במוסד חינוכי על-יסודי או שהם שוחרים במסגרת קדם-צבאית של צבא
הגנה לישראל.
(3) לא מלאו להם 22 שנים והם –
 
(א) בשירות סדיר כמשמעותו בחוק שירות בטחון, למעט שירות צבאי לפי
התחייבות לשירות קבע, ואולם לא יובא בחשבון, לענין פסקה זו,
שירות סדיר העולה על 36 חודשים;
(ב) 
(1) בת המשרתת בהתנדבות בשירות לאומי שאישר השר ובתנאים שקבע באישור ועדת העבודה והרווחה;
(2) בן המשרת בהתנדבות בשירות לאומי, התקופה הקובעת, במסגרת תכנית ניסיונית, כאמור בסעיף 1 לחוק שירות לאומי בהתנדבות (תכנית ניסיונית לבנים) (הוראת שעה התשס\"א 2001 ) שקיבל אישור מאת שר העבודה והרווחה או מי שהוא הסמיך לכך;
(ג) לומדים באחד ממסלולי העתודה שהוכרו בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט\"ו-1955, ושירותם הסדיר לפי חוק שירות בטחון נדחה עקב לימודיהם כאמור. 
 
(4) לא מלאו להם 21 שנים והם משרתים בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית שאישר השר ובתנאים שקבע באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, תקופה שאינה עולה על 12 חודשים ושירותם הסגיר לפי חוק שירות בטחון נדחה עקב שירותם בהתנדבות כאמור.
(5) הם משרתים בשירות סדיר כמשמעותו בחוק שירות בטחון, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ובתכוף לפני שירותם נתקיים בהם האמור בפסקה (4); לענין פסקה זו לא יובא בחשבון שירות סדיר העולה על 36 חודשים.
 
הסבר לסעיף:
 
על פי הסעיף, השאירים וחלוקת הכספים ביניהם - כדלהלן:
 
בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן-זוגו והוא גר עמו
 
ילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין גמלאות לפי פרק ג\' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ\"ח 1968.
 
החלוקה בין השאירים הינה בחלקים שווים !
 
אם אין בן זוג או ילדים כהגדרתם בסעיף זה אזי השאירים יהיו:
 
ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר.
 
החלוקה שאירים אלו הינה לפי החלטת בית הדין האזורי לעבודה בהתחשב במצב הכלכלי ובמידת תלותם של כל אחד מהשאירים (כהגדרתם בסעיף) בעובד שנפטר.
 
 
פיצויים המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר לא יראו אותם כחלק מהעיזבון – למה הכוונה ?
 
על פי חוק הירושה במותו של אדם עובר עזבונו ליורשיו. מי הם היורשים ? היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה.
 
משמעות הדבר היא שהנהנים מכספי פיצויים ו/או  מענק פרישה  ו/או מענק מוות הם השאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ\"ג – 1963 ולא היורשים כהגדרתם ב- חוק הירושה, תשכ\"ה- 1965 גם אם העובד ציווה בצוואתו להוריש את כספי הפיצויים לאדם אחר, יורש, שאינו נכלל בהגדרת שאירים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ\"ג – 1963.
 
כמובן שייתכן מצב בו השאירים זהים ליורשים ואף למוטבים למקרה מוות בקופות השונות -
 
לפי חוק הירושה מי הם היורשים ?
 
היורשים הם הזוכים על פי צוואה או היורשים על פי דין. 

יורשים על פי דין :

 
10. יורשים מבני המשפחה 
יורשים על פי דין הם:
(1) מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;
(2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם (בחוק זה — קרובי המוריש).
זכויות הירושה שלהם יהיו לפי האמור בפרק זה.
11. זכות הירושה של בן זוג
(א) בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון-
(1) אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים — חצי;
(2) אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים — שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון;
(ב) אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו.
(ג) המגיע לבן-זוג על-פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן-זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל\"ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזיר כשיפקעו.
12. סדר העדיפות בין קרובי המוריש
ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו. 
13. החלקים בעזבון
ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם. 
   
משמעות רבה לסעיף זה, באופן מעשי עצם ההחרגה של כספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה ו/או  מענק מוות  מהגדרתו של עיזבון - מעניקה הגנה על כספי הפיצויים במצב בו השאיר אחריו עובד שנפטר חובות, דהיינו אם בדרך כלל החובות יקוזזו מהעיזבון שהשאיר אחריו לאחר שנפטר, במקרה זה, לא ניתן יהיה לקזז את החובות הללו מתוך מענק הפרישה ו/או מענק המוות ו/או כספי הפיצויים להם זכאים השאירים. (ראה הערה לגבי הלוואה מקופת גמל). (כותב המאמר הוא אינו עורך דין - יש לקבל ייעוץ משפטי בנושאים אלו). 
   
נדגיש כי גם במקרים בהם מינה העובד מוטבים למקרה מוות ב- קופת גמל ו/או בפוליסת ביטוח מנהלים בה מופקדים כספי הפיצויים (במעמד שכיר במסגרת מקום עבודתו) - כעיקרון, המוטבים יהיו הנהנים לעניין מרכיב התגמולים בלבד בקופת הגמל בעוד שלעניין מרכיב הפיצויים בקופת הגמל - הנהנים יהיו השאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ\"ג – 1963.
 
אם כך מדוע בכל זאת כדאי למנות מוטבים למקרה מוות במועד מילוי טופס ההצטרפות לקופת הגמל ו/או פוליסת ביטוח מנהלים במעמד שכיר במסגרת מקום העבודה מעבר לחשיבותם לעניין כספי התגמולים ?
 
בחלק לא קטן מהמקרים כאשר עוזבים מקום עבודה, הגוף המנהל את קופת הגמל מסב אוטומטית את מעמד קופת הגמל ממעמד שכיר למעמד עצמאי ואז אין מדובר עוד בכספי פיצויים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, אלא בכספים נזילים ומשוחררים לכל דבר ועניין ואז ייכנסו לתוקף לגבי כלל הכספים הצבורים בקופת הגמל- המוטבים למקרה מוות אשר מינה אותם העובד במועד מילוי טופס ההצטרפות לקופת הגמל במעמד שכיר במסגרת מקום העבודה או לאחר מכן.
 
כל עוד מוגדרים הכספים בקופת הגמל כפיצויי פיטורים ומעמד הקופה נשאר שכיר - לכספים אלו יהיו זכאים השאירים על פי חוק פיצויי פיטורים.
 
בהקשר זה נדגיש כי במקרים בהם קופת הגמל ו/או פוליסת ביטוח המנהלים בה מופקדים כספי העובד נתנה לעובד הלוואה כנגד הכספים הצבורים בה, היא תהיה רשאית לקזז את יתרת החוב כנגד הכספים הצבורים בה במקרה בו נפטר העובד. התקנות מאפשרות לקופת גמל להעניק הלוואה לעובד בגובה 50% מהסכום הצבור בה בלבד כך שברוב המקרים אם לא בכולם, באופן מעשי, יתרת ההלוואה תקוזז כנגד מרכיב כספי התגמולים ושוב מרכיב כספי הפיצויים יעמוד לזכותם של השאירים. 
 
בשנת 2006 הוגשה הצעת חוק הקובעת כי סכומים שנוכו על-ידי המעביד משכר עבודה לשם תשלום לקופת גמל, לא יהיו ניתנים, כולם או מקצתם, לעיקול, להעברה או לשעבוד, כך שבמידה והצעת החוק תעבור בכנסת, בעתיד בכל מקרה כל הכספים בקופת הגמל יהיו מוגנים (בכל מקרה - יתרת מרכיב כספי התגמולים תמשיך להיות שייכת למוטבים למקרה מוות אותם מינה העובד ולא בהכרח לשאיריו).
 
מה הם מענקי הפרישה ו/או כספי הפיצויים לעניין השאירים על פי הגדרתם בחוק פיצויי פיטורים  ?
 
האם הם כוללים גם את חלק הפיצויים המוגדלים מעבר ל- 100% במידה ושולמו ? האם הם כוללים גם מענקי פרישה נוספים במידה ושולמו ? מרכיב פדיון ימי מחלה ? או שמא לגבי סכומים אלו תגבר זכותם של היורשים על פני זכותם של השאירים ? 
 
באופן מעשי, מענק הפרישה ו/או מענק מוות ו/או כספי הפיצויים לעניין חוק פיצויי פיטורים וזכויות השאירים -כוללים בהגדרתם כל סכום ששולם בגין הפרישה של העובד לרבות מענקי פרישה נוספים, פיצויים מוגדלים, סכום ששולם בגין פדיון ימי מחלה, מענק הסתגלות ומענק אי הודעה מוקדמת.
 
מה לגבי זכויות נוספות כגון שכר עבודה שטרם שולם לעובד שנפטר, פדיון ימי חופשה ויתרת דמי הבראה, דמי הודעה מוקדמת וחודשי הסתגלות (לגבי דמי הודעה מוקדמת וחודשי הסתגלות כשהם משתלמים בפועל במהלך תקופה בה ממשיכים להתקיים יחסי עובד מעביד ולא כמענק חד פעמי שאז יוגדרו כמענק פרישה) ?
 
מאחר ולעניות דעתנו כל הזכויות הנ\"ל מוגדרות כשכר עבודה, לשאלה זו מצאנו תשובה ב- חוק הגנת השכר, תשי\"ח 1958 :
 
7. שכרו של עובד שנפטר (תיקון: תשל\"ז)
נפטר עובד לפני ששולם שכר העבודה המגיע לו, ישולם שכר העבודה, על אף האמור בדיני הירושה, לידי מי שהעובד הורה לענין זה; לא הורה - ישולם לבן-זוגו, ובאין לו בן-זוג - ליורשו.
 
יש לבחון כל מקרה לגופו.
 
כותב המאמר אינו משפטן או עורך דין, מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המומחה ל- דיני עבודה. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. 
 
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

מקור המאמר Reader - מאגר המאמרים הישראלי

פרטים אודות מחבר המאמר:
רואה חשבון, בעל ניסיון רב בתחומי המיסוי, הפיננסים והביטוח.כמו כן, בוגר תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות במכללה למנהל, סטודנט לתואר שני התמחות במיסים בקריה האקדמית, בעל רישיון בביטוח פנסיוני וכללי ובעל רישיון בהשקעות נושאי התמחות: יעוץ פרישה, תכנון מס הכנסה לפורשים, תכנון מס בהטבות סוציאליות, מיסוי יחיד וחברות, קרנות פנסיה, תכניות ביטוח וקופות גמל, תכניות פרישה, מימון וכדאיות ומתן חוות דעת מומחה. רצף פיצוים  רצף קצבה  אתר  פרישה
http://www.prisha.co.il/

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.