כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

משרד התמ"ת יוצא במכרז לשירותי ייעוץ וניהול הנדסי, כלכלי ושיווקי

31/01/2010

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
ועדת המכרזים

מכרז מס' 4/10
שירותי ייעוץ וניהול הנדסי, כלכלי ושיווקי

 

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, המינהל לאזורי פיתוח, מעוניין בקבלת הצעות לאספקת שירותי ייעוץ וניהול הנדסי, כלכלי ושיווקי לתכנון ופיתוח של תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה ופרוייקטים שונים המטופלים ע"י המינהל ולשיווק אזורי תעשייה, כמפורט במסמכי המכרז.

א.         תחילת מתן שרות על-ידי הזוכה עם גמר הליכי המכרז או עפ"י החלטת המשרד.

ב.         משך ההתקשרות לשנה עם אופציה למשרד בלבד להארכה, בשלוש שנים נוספות, עד שנה בכל פעם.

ג.          היקף שעות אספקת השירותים כמפורט במסמכי המכרז.

ד.         עיקרי תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) נוסח מלא מופיע במכרז:
על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

            1.         במידה והמציע תאגיד – תעודת רישום תאגיד.

            2.         אישור ניהול תקין מרשם העמותות, במידה והמציע עמותה רשומה.

            3.         אישור בר תוקף והתחייבות חתומה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

            4.         התחייבות חתומה בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

            5.         הצהרת המציע כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי הרחבה וכו', וכי ישלם כנ"ל במהלך כל תקופת ההתקשרות.

            6.         התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות במפרט ללא יוצא מן הכלל.

            7.         אישור מרואה חשבון או מעורך דין על התחייבות המציע לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

            8.         ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה ע"י חברת הביטוח עצמה) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי החוק או המחאה בנקאית – לפקודת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, על שם המציע – בשיעור של -.37,500 ₪ בתוקף עד ליום
7.6.2010.

            9.         על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של לפחות 4 שנים ב- 20 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בניהול תכנון וניהול פרויקטים של הנדסה אזרחית - בנושא תשתיות, מקרקעין, בניה בתעשייה ו/או בניית מבנה ציבור.
3 פרויקטים אשר היקפם המצטבר הוא לפחות 10 מלש"ח.
בנוסף, על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של לפחות 4 שנים ב- 20 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה באמור להלן באופן מצטבר:

                        א.         עבודה עם/מול משרדי ממשלה , רשויות מקומיות או אזוריות בפרויקטים של הנדסה אזרחית.

                        ב.         בניהול תהליכי תכנון עירוני, אזורי או ארצי.

                        ג.          בשיווק קרקעות לתעשייה.
על המציע לצרף להצעתו התחייבות חתומה בדבר העדר ניגוד עניינים.
על המציע לצרף להצעתו אישור בתוקף בדבר עמידת המציע  בדרישות התקן הבינלאומי לקיום מערכת איכות מאושרת עפ"י 2000: 9000
ISO - תקן רשמי כמשמעותו בחוק התקנים,  תשי"ג – 1953.

            10.       כוח –אדם
המציע יעמיד לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה צוות הכולל לפחות 8 איש, אשר מתקיימים בו כל דרישות הניסיון וההשכלה המפורטות להלן (במצטבר):

                        1.         ראש צוות

                                    א.         בעל ניסיון מוכח של לפחות 4 שנים ב- 15 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בניהול תכנון וניהול פרויקטי פיתוח – או בתפקידי ניהול בכיר ,כספי ושיווקי בארגונים גדולים או ממשלתיים .נסיון בניהול  בעבודות הנדסה אזרחית שני פרויקטים לפחות שהיקפם המצטבר הוא  50 מלש"ח לפחות ב- 4 שנים מתוך 15 השנים האחרונות.

                                    ב.         בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך, באחד מהתחומים הבאים: הנדסה, ניהול, גיאוגרפיה, משפטים, כלכלה, מדעי המדינה, תכנון עיר ואזור, הנדסת סביבה, שמאות ומדידה, תעשייה וניהול.

                        2.         מהנדס

                                    א.         בעל ניסיון מוכח של לפחות 4  שנים ב- 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה  בייעוץ הנדסי במסגרת תכנון וניהול פרויקטים בנושא תשתיות, מקרקעין, בניה בתעשייה או בניית מבנה ציבור.

                                    ב.         בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים ב- 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה  בעבודה של ניהול פיקוח עליון בפרויקטים בהיקף מצטבר של 50 מלש"ח בכל שנה ובעבודה מול או עם רשויות מקומיות או אזוריות ובנטילת חלק בביצוע תהליכי תכנון עירוני, אזורי או ארצי.

                                    ג.          בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך בהנדסה אזרחית.

                        3.         כלכלן

                                    א.         בעל ניסיון מוכח של לפחות 4  שנים ב- 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בליווי ועריכת בקרה תקציבית של ניצול המשאבים התקציביים המתייחסים לפרויקטים לביצוע או תכנון עבודות הנדסה אזרחיות (שני פרויקטים לפחות) .

                                    ב.         בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר ע"י משרד החינוך, באחד מהתחומים הבאים:  כלכלה, חשבונאות, מינהל עסקים.

                        4.         מתכנן

                                    א.         בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים ב- 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בעבודה עם/מול רשויות ממשלתיות מקומיות או אזוריות בביצוע תהליכים סטטוטוריים ,רישוי ותכנון עירוני, אזורי או ארצי ונסיון  במערכות GIS.

                                    ב.         בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר ע"י משרד החינוך,  מתכנן עיר ואזור  או בגיאוגרפיה.

                                    ג.          רישום בפנקס המתכננים – יש לצרף אישור.

                        5.         מהנדסי בקרה ופיקוח
על המציע להציג בהצעתו לפחות 4 מהנדסי בקרה ופיקוח אשר בכל אחד מהם מתקיימים כל דרישות הניסיון וההשכלה המפורטות להלן (במצטבר):

                                    א.         בעל ניסיון מוכח של לפחות 3  שנים ב- 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה  בייעוץ הנדסי במסגרת תכנון וניהול פרויקטים בנושא תשתיות, מקרקעין, בניה בתעשייה או בניית מבנה ציבור.

                                    ב.         בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים ב- 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה  בעבודה של ניהול פיקוח עליון בפרויקטים בהיקף מצטבר של 10 מלש"ח בכל שנה ובעבודה מול או עם רשויות ממשלתיות ,מקומיות או אזוריות ובנטילת חלק בביצוע תהליכי תכנון עירוני, אזורי או ארצי.

                                    ג.          בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר ע"י משרד החינוך, בהנדסה אזרחית.
בגין כל מהנדס על המציע לצרף להצעתו אישור בתוקף בדבר היות המהנדס מהנדס הרשום ובעל רישיון כדין בישראל, לרבות רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

            11.       קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז, יודגש כי הקבלה אינה ניתנת להעברה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום הן במשרדנו בכתובת הר"מ והן באתר האינטרנט – ניתן להוריד את המכרז ללא תשלום מאתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: www.moital.gov.il  תחת הכותרת "מכרזים" אך הגשת הצעה מחייבת תשלום עבור  מסמכי המכרז.
את חומר המכרז ניתן לקבל גם במשרדי יחידת המכרזים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, קומה 4, חדר 4147, טלפון 02-6662600/1  בין השעות
9:00 – 15:00 כנגד הצגת טופס הפקדה מקורי ע"ס -.500 ₪ (שלא יוחזר) מבנק הדואר, סניף 001 לחשבון מס' 31514 לטובת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, או באמצעות אתר האינטרנט בכתובת הנ"ל.

שאלות והבהרות בכתב בלבד לפקס מס' 02-6662937 עד לתאריך 11.2.2010  שעה 12:00 למר מיכאל אלאלוף, יש לוודא אישור קבלת הפקס בטלפון מס' 02-6662600/1.
תשובות יפורסמו באתר האינטרנט בכתובת הנ"ל החל מתאריך 21.2.2010.
התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על המציע להגיש הצעתו בשלושה עותקים כנדרש במכרז לתיבת המכרזים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, בקומת הכניסה ליד המעליות ע"ג התיבה רשום "משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה".

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביום  רביעי, כ"ד אדר התש"ע – 10.3.2010 עד השעה 12:00.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז האמור במסמכי המכרז גובר.

כתובתנו באינטרנט:  www.moital.gov.il
מוקד פניות ציבור תמ"ת 1-800-20-11-80

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.