כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנימית למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

6/01/2008

1.  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – באמצעות לשכת מבקר המשרד ונציב תלונות הציבור מזמין בזה מציעים להגיש הצעותיהם למתן שרותי ביקורת פנימית.

2. תנאי סף להשתתפות במכרז: 

2.1  דרישות מן המציע (תנאי סף):

2.1.1 המציע עורך ביקורת על פי התקנים המקצועיים המקובלים כאמור בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב, 1992, ופועל בהתאם לתקנים, לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו והמתפרסמים  מעת לעת על ידי לשכת מבקרים הפנימיים.

2.1.2  העדר הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים.

2.1.3 המציע הינו בעל ניסיון של 4 שנים לפחות ב- 6 שנים האחרונות, בעריכת ביקורת פנימית במשרדי ממשלה ו/או בחברות ממשלתיות ו/או בתאגידים סטטוטוריים ו/או בגופים ציבוריים.

2.1.4 המציע בעל ניסיון בעריכת ביקורת פנימית במשרדי ממשלה ו/או בחברות ממשלתיות ו/או בתאגידים סטטוטוריים ו/או בגופים ציבוריים בכל אחד מהסוגים הבאים וכדלהלן:

א. ניסיון של סה"כ 1500 שעות בשנה לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות, בביקורת פנימית לרבות בביקורת כוללת תפעולית.

ב. ניסיון נוסף של 800 שעות בשנה לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות בכל אחת מהביקורות כדלהלן: ביקורת ניהול סיכונים, ביקורת איתור הונאות ומעילות וביקורת טכנולוגית המידע.

2.1.5 המציע יעמיד לטובת ביצוע העבודה נשוא מכרז זה צוות עובדי ביקורת פנימית, בן 6 עובדים לפחות העונים על הדרישות המפורטות בסעיף 2.2 להלן.

2.1.6 המציע יעמיד לצורך העבודה, נשוא מכרז זה מנהל פרויקט בעל הכישורים הבאים:

א.בעל הכישורים הנדרשים כמפורט בסעיפים 2.2.4א., 2.2.5 ו-2.2.8 להלן.

ב.בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בעריכת ביקורת פנימית לרבות ביקורת כוללת תפעולית.

ג.בעל ניסיון של 3 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות בניהול צוותי ביקורת פנימית בהיקף של 5 עובדי ביקורת פנימית לפחות.

ד. העדר  הרשעות  ועונשים  של  בית  משפט  או  בית דין  בפלילים.

ה.בין מנהל הפרויקט לבין  המציע יתקיימו יחסי עובד-מעביד במועד הגשת ההצעה.

ו. מנהל הפרויקט יהיה בנוסף לחברי הצוות המוצעים בסעיף - 2.1.5 לעיל.

2.1.7 המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו - 1976.

2.1.8 המציע צירף להצעתו ערבות כנדרש בסעיף 4.1 להלן.

2.2  הכישורים הנדרשים מחברי צוות הביקורת (תנאי סף):

2.2.1 ניסיון של 3 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות בעריכת ביקורת פנימית, לרבות ביקורת כוללת תפעולית.

2.2.2 רו"ח מוסמך או בעל תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ו/או בעלי אישור שקילות ממשרד החינוך - הוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל, בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות.

2.2.3 העדר הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים.

2.2.4 ניסיון בעריכת ביקורת פנימית בכל אחד מהתחומים הבאים כדלהלן:

א.לכל אחד מחברי הצוות ניסיון  של  800 שעות לפחות  בשנה במהלך שלוש השנים האחרונות בעריכת ביקורת פנימית לרבות ביקורת כוללת תפעולית.

ב. לפחות לאחד מחברי הצוות ניסיון  נוסף של 800 שעות לפחות לכל אחד, בשנה, ב- 3 השנים האחרונות, בעריכת ביקורת  ניהול סיכונים ובביקורת איתור מעילות והונאות.

ג.לפחות לאחד מחברי הצוות ניסיון נוסף של 600 שעות לפחות  לכל אחד, בשנה, ב- 3 השנים האחרונות בעריכת ביקורת טכנולוגיות המידע.  

2.2.5 לפחות לארבעה מחברי הצוות תואר שני (מוסמך) בלימודי ביקורת פנימית וציבורית ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או בעלי אישור שקילות ממשרד החינוך - הוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל, בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות ו/או השתתף בהכשרה מקצועית דו-שנתית בביקורת פנימית שאשרה ועדה לענייני השתלמויות [כמפורט בסעיף 3 (א) (5) בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב- 1992].

2.2.6 לפחות שני חברי צוות הינם בעלי תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או בעלי אישור שקילות ממשרד החינוך - הוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל, בתוקף מועד הגשת ההצעה באחד התחומים הבאים: תעשיה וניהול, הנדסה אזרחית, מדעי המחשב.

2.2.7 לפחות שני חברי צוות הינם בעלי תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או בעלי אישור שקילות ממשרד החינוך - הוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל, בתוקף מועד הגשת ההצעה באחד התחומים הבאים:  מנהל עסקים, משפטים או חשבונאות.

2.2.8 בנוסף לדרישות לעיל, יתרון  יינתן, באם מחצית  מחברי הצוות לפחות הינם בעלי תעודת מבקר מוסמך  (CIA) , (CISA) בהתאמה .

2.2.9 למען הסר ספק לא תותר לחלוטין העסקת מתמחים/מתלמדים ("סטאז'רים").

3. משך ההתקשרות :

החוזה עם הזוכה במכרז ייחתם לתקופה של שנה. משרד התחבורה שומר על זכותו להאריך את תקופת ההתקשרות מידי שנה בשנה נוספת לתקופה שלא תעלה על 3 שנים נוספות (סה"כ 4 שנים).

4. ערבות:

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח המאושרת ע"י החשב הכללי, אוטונומית, בלתי צמודה ובלתי מותנית ע"ס של 40,000 ₪ בתוקף עד ליום 13.05.2008 .
על גבי הערבות ייכתב כי היא ניתנת בקשר למכרז פומבי מספר 2007/ 26  ל"מתן לשירותי ביקורת פנימית " .

5. הגשת הצעה :

5.1 את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד התחבורה, רחוב בנק ישראל 5, קומה 0, ירושלים (קומת כניסה בסמוך לספריה) ב- 5 עותקים במעטפות כפולות סגורות עד ליום א', 13 בינואר 2008 שעה 12:00.

5.2 על המעטפה יש לרשום באופן בולט: "מכרז מס' 26/2007 למתן שירותי ביקורת פנימית".

5.3  הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל, לא תידון.

6. פרטים נוספים ושאלות הבהרה:

6.1  לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל מר חגי טננבאום-ארז בטלפון 9545410/1 – 03.

6.2  כל המעוניין להציע הצעה במכרז זה, יגיש פניה בכתב בלבד למר חגי טננבאום-ארז עד יום ה' 13 בדצמבר 2007, לצורך קבלת תשובות לשאלות הבהרה. הפניה תכלול את מספר המכרז, שם הפונה ומענו, מספר טלפון, מספר פקס וכתובת דואר אלקטרוני להתקשרות עם המציע.

6.3 שאלות והבהרות בנושא יש להעביר בכתב בלבד למר חגי טננבאום-ארז עד יום ה' 13 בדצמבר 2007, לפקס 03-9545440 או לדואר אלקטרוני : erez@mot.gov.il.

7.  מסמכי המכרז:

7.1  את מסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל, החל מיום  ד', 21 בנובמבר 2007  בלשכת מבקר המשרד ונציב תלונות הציבור בבניין השירות המטאורולוגי בבית דגן,  בתאום  טלפוני מראש  בטלפון  03-9545410.

7.2  ניתן לעיין במפרט המכרז גם באתר האינטרנט www.pirsum.gov.il .

8. במקרה של סתירה, הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות הודעה זו.

 

קובץ המכרז  קובץ המכרז
נספח א  נספח א
נספח ב  נספח ב
נספח ג  נספח ג
נספח ד  נספח ד
נספח ה  נספח ה
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.