כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז פומבי מס' 3/08 למתן שירותי ביקורת ובקרה על ניהול אירועי שנת ה-60 לעצמאות מדינת ישראל.

משרד ראש הממשלה (להלן – "המשרד") מבקש לקבל הצעות למתן שירותי בקרה וביקורת על ניהול אירועי שנת ה-60 למדינת ישראל.
7/01/2008

1. משרד ראש הממשלה (להלן – "המשרד") מבקש לקבל הצעות למתן שירותי בקרה וביקורת על ניהול אירועי שנת ה-60 למדינת ישראל.

2.ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז תהא לשנה אחת מיום חתימת ההסכם עמו כאשר למשרד תשמר זכות הברירה (אופציה) להאריך את ההתקשרות למשך תקופה נוספת אחת בת עד שנה.

3.תנאי הסף להשתתפות במכרז הם כדלקמן:

3.1 המציע מעסיק לפחות שני רו"ח בעלי רישיון ישראלי לראיית חשבון, ובעלי ניסיון של שנתיים לפחות מיום הסמכתם לראיית חשבון בתחומי ביקורת חשבונאית ו/או ביקורת פנים.

3.2 בנוסף לאמור בסעיף 3.1 לעיל, על המציע להציג בהצעתו צוות יועצים כמפורט להלן:
יועץ בתחום בטיחות, יועץ בתחום ביטחון ואבטחה, יועץ בנושא הפקה לרבות התמצאות בנושאי במה, תאורה, הגברה.

3.3  יובהר כי היועצים המנויים בסעיפים 3.1 – 3.2 לעיל אינם חייבים להיות עובדי המציע והמציע יכול להתקשר עימם על בסיס נותני שירות קבלני לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז.

3.4 המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישורים תקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.

3.5 במידה והמציע הוא תאגיד - התאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי (רשם החברות/שותפיות).

3.6 המציע יצרף תצהיר על כך שיש ביכולתו לבצע את השירותים נשוא מכרז זה בפרקי זמן קצרים בפרויקטים בסדרי גודל שונים (גדולים, בינוניים, קטנים) במקביל.

3.7 על המציע לצרף להצעתו ערבות להצעה, בסך 17,500 ₪ שתהא בתוקף עד ליום 25.4.08, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

3.8 המציע (ואם המציע הוא תאגיד – מנהליו ובעלי השליטה בו) לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, או עבירה שנושאה פיסקאלי (כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכיוצ"ב), זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א-1981

3.9 המציע הגיש את הצעתו לתיבת המכרזים של המשרד עד למועד האחרון להגשת הצעות הקבוע בסעיף 5 להלן.

4. את מסמכי המכרז ניתן לקבל בימים א'-ה', בין השעות 9:00-13:00, בבניין משרד ראש הממשלה ברחוב קפלן 3, ירושלים לאחר תאום טלפוני עם גב' דנה חימי, מרכזת ועדת היועצים, בטלפון:  02-6705504.

5.הצעות למכרז יש להגיש, בשפה העברית בלבד, לא  יאוחר מיום  23.1.08, בשעה 12:00, לתיבת המכרזים של משרד ראש הממשלה, הממוקמת בכניסה לבניין המשרד, ברחוב קפלן 3, ירושלים.

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.