כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז להפעלת מעלו"ת -מרכזים עסקיים לעולים ותושבים חוזרים באזור גולן, אצבע הגליל והעמקים

7/02/2008

המשרד לקליטת העלייה- האגף ליזמות עסקית

מכרז מס' 2/2008 - להפעלת מעלו"ת -מרכזים עסקיים לעולים ותושבים חוזרים באשכול מס' 1 – אזור גולן, אצבע הגליל והעמקים.

המשרד לקליטת עליה (להלן: "המשרד") מבקש בזה לקבל הצעות, ממצעים המספקים שרותי ייעוץ והדרכה עסקיים, להפעלת מעלו"ת - בהם יינתנו שירותי סיוע עסקיים עבור עולים ותושבים חוזרים (להלן: "עולים"), באזור גולן אצבע הגליל ועמקים  (להלן: "אשכול"). השירותים כוללים בין היתר: ליווי עסקי לעולים, בחינת היתכנות לרעיונות עסקיים, בניית תוכניות עסקיות, ייעוץ וליווי עסקים חדשים וקיימים - לעסקים בהיקפים פיננסים משתנים (עסקים קטנים בינוניים וגדולים) וביצוע הדרכות עסקיות ופעילויות קבוצתיות לפיתוח יזמות עסקית.

הזוכה, באשכול, יהיה אחראי על מתן השירותים, כאמור, בישובים הנכללים באשכול/ות בו/בהם הוא זכה. לצורך מתן השירותים, הזוכה מחויב להפעיל לפחות סניף פעילות ראשי בנצרת עילית או עפולה וכן  יחויב להפעיל גם סניף משנה  בקרית שמונה (להלן: "שלוחה") כמפורט במכרז .

רשאים להגיש הצעות מציעים המספקים שירותי ייעוץ עסקי (להלן: "המציע/ים") העומדים בתנאים ובדרישות שלהלן.

יש להגיש הצעה נפרדת ומלאה:

תנאי סף -

1. המציע הינו תאגיד, שותפות או עמותה רשומה כדין.

2. רכישת את מסמכי המכרז.

3. ניסיון מוכח של 5 שנים האחרונות לפחות במתן שירותי יעוץ בתחום העסקי, כאשר בכל אחת מ- 3 השנים האחרונות (2005-2007), בנה המציע לפחות 30 תוכניות עסקיות לעסקים בעלי מחזור כספי של עד 500 אלף ש"ח כל אחת שמטרתן גיוס אשראי (על המציע להוכיח את עמידתו בתנאי זה בעצמו ושלא באמצעות קבלני משנה).

4. ניסיון מוכח של המציע או קבלן משנה מטעמו של 3 השנים האחרונות לפחות במתן שירותי הדרכה בתחום העסקי, אשר בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2005-2007) העביר לפחות 5 סדנאות / קורסים, בני לפחות 35 שעות אקדמיות כל אחד, בתחום היזמות העסקית וניהול עסקים, שהשתתפו בהם למעלה מ- 220 משתתפים סה"כ (בכל השנים ובכל הקורסים יחד).

5. המציע בעל מחזור כספי בהיקף של לפחות 500 אלף ש"ח, בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2005, 2006 ו- 2007).

6. ערבות בסך 20,000 ש"ח, בהתאם לדרישות המכרז, בתוקף עד ליום22.6.08

7. הגשת הצעת המחיר כנדרש במפרט המכרז.

8. על המציע להציע מנהל למרכז מטעמו העומד בדרישות הבאות:

            א. בעל תואר ראשון, לפחות, באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, תעשיה וניהול או חשבונאות.

            ב. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, ממועד קבלת התואר, בתחומי הייעוץ העסקי ו/או ניהול עסקים.

            ג. בעל ניסיון של 5 שנים, לפחות, בניהול הכולל צוות של לפחות 5 עובדים.

            ד. בעל זמינות מלאה, בהיקף של משרה מלאה, למילוי תפקידו.

9.  שני יועצים לפחות מטעם המציע, בהיקף של חצי משרה לפחות, אשר כל אחד מהם:

            א. בעל תואר ראשון, לפחות, באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, תעשיה וניהול וחשבונאות.

            ב. בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, ממועד קבלת התואר, בתחומי הייעוץ העסקי.

            ג. בעל שליטה מלאה בשפה הרוסית ו/או האנגלית, לרבות בתחום העסקי.

10.  מבנה/ים, בתחומי האשכול שבאחריותו, שיעמוד/ו לרשותו לצורך אספקת השירותים.

11. על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו – 1976.

תקופת ההתקשרות - תקופת ההתקשרות הינה לתקופה, שתחילתה ביום חתימת ההסכם עם הזוכה ועד 31.12.08. למשרד שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לפרק זמן נוסף של שנה, בכל פעם, ועד לתקופה מצטברת של ארבע שנים בסה"כ. הכל בכפוף לדיני חובת המכרזים ומגבלות חוק התקציב והתקנות על פיו.

קבלני משנה - מציע רשאי להתקשר עם קבלני משנה לצורך אספקת השירותים נשוא מכרז זה לשם אספקת אחת או את שתי הפעילויות הבאות בלבד:

*  אספקת שירותי הדרכה לפעילות לעידוד יזמות.

*  הפעלת שלוחה כמוגדר במסמכי המכרז.

קבלת מסמכים - את טפסי המכרז ניתן לקבל החל מיום 7.2.08 ועד ליום 21.2.08 מיום א'-ה' בין השעות 8:30-12:00, במשרד לקליטת עליה, רח' קפלן 2, ירושלים בחדר מס' 313 קבלת מסמכי המכרז כרוכה בהמצאת קבלה על תשלום של 500 ש"ח (חמש מאות ש"ח) אשר לא יוחזר בשום מקרה. את התשלום יש להפקיד לזכות חשבון מס' 09-001-022206 בבנק הדואר, לפקודת המשרד לקליטת עליה, תוך ציון מס' המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז (לא לצלם) במקום, בימים ובשעות האמורים לעיל אך ורק בתאום מראש עם האגף ליזמות עסקית בטלפון: 02-6752359 02-6752640, סופי.

למען הסר ספק, הורדת מסמכים מהאינטרנט לא תחשב כרכישה גם אם שולם התשלום כאמור לעיל.

שאלות הבהרה - נציגת המשרד, אליה יש להפנות את כל השאלות והבירורים ביחס למכרז זה, היא הגב' אירוס הומינר - מנהלת האגף ליזמות עסקית. שאלות הבהרה יש להפנות באמצעות פקס בלבד, לפקס מס':
02-6752786, תוך פירוט השאלה, פרטי השואל ומספר פקס למענה. פניות בדרך אחרת לא תענה. את שאלות הבהרה ניתן להעביר לא יאוחר מיום 6.3.08, בשעה 12:00. שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא תענה.

הגשת הצעות - את ההצעות למכרז יש להגיש בארבע עותקים זהים, במעטפה חתומה שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, עליה ייכתב "מכרז מס' 2/2008 - להפעלת מעלו"ת - מרכזים עסקיים לעולים ותושבים חוזרים עבור אשכול מס' 1: גולן אצבע הגליל ועמקים  ", בלבד.  (שם האשכול)

על המעטפה להגיע לתיבת המכרזים של המשרד הממוקמת בכניסה למשרד לקליטת עליה רח' קפלן 2 קריית הממשלה ירושלים, לא יאוחר מיום23.3.08 בשעה 12:00.

המשרד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, המשרד שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם הזוכים שהצעותיהם נמצאו מתאימות. המשרד רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.

 
 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.