כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יוצא במכרז לגוף מלווה לפרוייקט 200 פי 2

7/03/2008

מכרז מס' 12/08 גוף מלווה לפרוייקט 200 פי 2

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, פונה לקבלת הצעות לאספקת שירותי אבחון עסקים, הכנת תוכניות עסקיות מוטות יצוא, ליווי ביצוע, ומעקב במסגרת פרוייקט 200 פי 2, קרי להתקשרות עם גוף אשר ישמש הוא, או מי מטעמו כמנהל פרוייקט ויספק את השירותים המפורטים במכרז.

א. תחילת מתן השרות על ידי הזוכה עם גמר הליכי המכרז או עפ"י החלטת המשרד.

ב. משך ההתקשרות לשנה עם אופציה למשרד בלבד להארכה בשלוש  שנים נוספות, שנה בכל פעם.

עיקרי תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) נוסח מלא של תנאי הסף מעוגן במסמכי המכרז:
הכישורים הדרושים:

על המציע להיות בעל ניסיון קודם מוכח של 3 שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה – בייעוץ או בניהול פרוייקטים בגופים ועבור גופים מייצאים.

על המציע להציג לפחות 4 מבצעים אשר מתקיימים בהם כל הדרישות שלהלן (במצטבר):

1. ראש צוות – ה"פרוייקטור":
אדם מטעם המציע אשר ינהל ויתפעל את כל פעילויות המציע הקשורות לפרוייקט וישמש כנציג המציע כלפי המשרד, ישתתף בישיבות המועצה והוועדה כהגדרתן בהוראת מנכ"ל 4.2 ככל שידרש ויעמוד בקשר רציף עם המשרד, והעסקים ויעמוד באופן קבוע לרשות אנשי הקשר של המשרד אשר  מתפעלים את הפרוייקט.

א. על ראש הצוות להיות בעל תואר אקדמי ראשון (לפחות) ממוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך באחד מהתחומים הבאים: בכלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תעשייה וניהול, ניהול.

ב. בעל ניסיון מוכח קודם של 10 שנים לפחות במהלך 15 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. הניסיון יהיה בתחומים הבאים:
ניסיון כמנהל חברה מייצאת או מנהל ייצוא של חברה מייצאת בהיקף שנתי של לפחות חמישה מיליון דולר, או יועץ בכיר בשיווק בינלאומי, או עבודה בגופים ציבוריים המתעסקים בתחום השיווק הבינלאומי בנושאים הנוגעים ישירות ליצוא.

ג.שליטה טובה בשפה האנגלית ברמת כתיבה עסקית ודיבור.

2. הצוות

"הצוות" יכלול לפחות שלושה מבצעים לביצוע הפעולות הנדרשות מהמציע על פי הדרישות האמורות במכרז זה. אשר מתקיימים בכל אחד מהם הדרישות המפורטות להלן (במצטבר);
על כל המבצע להיות בעל תואר אקדמי ראשון (לפחות) ממוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך.

א.לכל אחד מהמבצעים ניסיון מוכח בשנתיים מתוך חמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז - בלפחות אחד מבין התחומים הבאים:

ב.ניהול חברה מייצאת, ניהול ייצוא בחברה המייצאת לפחות 2 מיליון $ בשנה, ייעוץ שיווקי בינלאומי, ייעוץ לחברה העוסקת ביצוא בהיקף של לפחות 5 מיליון $  בשנה באחד או יותר מהתחומים הבאים: ניהול,  ניהול וארגון כ"א, ניהול איכות, ניהול ייצור, ניהול תמחיר, מימון ופיננסים.

יובהר כי ניסיון יוכר מיום קבלת התואר בלבד.

על המציע לצרף להצעתו, בין היתר, את המסמכים הבאים:

- במידה והמציע הוא תאגיד – תעודת רישום תאגיד.

- אישור ניהול תקין מרשם העמותות, במידה והמציע עמותה רשומה.

- אישור בר תוקף והתחייבות חתומה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

- התחייבות חתומה בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק  עסקאות גופים ציבוריים.

- אישור רואה חשבון על עמידת המציע בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדים כאמור בתכ"מ.

- התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות במפרט ללא יוצא מן הכלל .

- אישור מרואה חשבון או מעורך דין על התחייבות המציע לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

- התחייבות למניעת ניגוד עניינים.

- ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה ע"י החברה עצמה) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי החוק או המחאה בנקאית – לפקודת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, על שם  המציע  בשיעור של --.50,000 ₪ בתוקף עד ליום 25.6.2008.

- קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז, יודגש כי הקבלה אינה ניתנת להעברה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז והוראות המנכ"ל ללא תשלום הן במשרדנו בכתובת הר"מ והן באתר האינטרנט – ניתן להוריד את המכרז ללא תשלום מאתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: www.moital.gov.il תחת הכותרת – "מכרזים" אך הגשת הצעה מחייבת תשלום עבור מסמכי המכרז.

את חומר המכרז ניתן לקבל גם ביחידת המכרזים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, קומה 4 חדר 4147, טל' 02-6662600/1 בין השעות 09:00 – 15:00 כנגד הצגת טופס הפקדה מקורי ע"ס 500 ₪  (שלא יוחזר) מבנק הדואר, סניף 001 לחשבון מס' 31514 לטובת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, או באמצעות אתר האינטרנט בכתובת הנ"ל.

שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד לפקס 02-6662937 עד לתאריך 16.3.2008 שעה 12:00 למר מיכאל אלאלוף.

יש לוודא אישור קבלת הפקס בטל' 02-6662600/1.

תשובות יפורסמו באתר האינטרנט בכתובת הנ"ל החל מתאריך 18.3.2008.

התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על המציע להגיש הצעתו בשלושה עותקים כנדרש במכרז לתיבת המכרזים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, בקומת הכניסה ליד המעליות, ע"ג התיבה רשום "משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה".

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביום רביעי, י"ט אדר ב', התשס"ח – 26.3.2008 עד השעה 12:00.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז האמור במסמכי המכרז גובר.

כתובתנו באינטרנט www.moital.gov.il
מוקד פניות ציבור תמ"ת 1-800-20-11-80

 
 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.