כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז למתן שירותים בנקאיים עבור כספים שבניהול האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים מס' 3/08

4/05/2008

משרד המשפטים
אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

מכרז פומבי מס' 3/08 למתן שירותים בנקאיים עבור כספים שבניהול האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים

1. משרד המשפטים (להלן: "המשרד") מזמין בזה הצעות למתן שירותים בנקאיים עבור כספים שבניהול האפוטרופוס הכללי  בהתאם לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978.
הכספים ינוהלו במתכונת של קרנות שונות, המנוהלת כל אחת כקרן נאמנות.
בנוסף לדרישות הייחודיות עבור האפוטרופוס הכללי, המפורטות במסמכי המכרז, יידרש המציע לספק את כל השירותים הבנקאיים המקובלים, לרבות ניהול חשבונות בשקלים, במט"ח, בני"ע (לרבות ני"ע זרים), ניהול קרנות נאמנות ועוד. כל השירותים הבנקאיים יסופקו באמצעות "סניף לוגי" שיוקם לשם כך ע"י הזוכה/ים במכרז.

2.תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהא לשלוש שנים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות. לאפוטרופוס הכללי/למשרד המשפטים, לפי שיקול דעתו, תהיה שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות עד 12 חודשים בכל הארכה, אך לא יותר מ-36 חודשים במצטבר. כלל תקופת ההתקשרות, כולל הארכות, היא עד ל-6 שנים.

3.התנאים המוקדמים העיקריים להשתתפות במכרז:

 *  את ההצעות רשאים להגיש רק מציעים בעלי רשיון תקף להפעלת בנק מבנק ישראל לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשל"ז – 1976. על המציע להיות בנק מסחרי ולא בנק למשכנתאות.

 * לרשות המציע עומדים לפחות 20 סניפים ברחבי הארץ, מתוכם סניף אחד לפחות בכל אחת מן הערים ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע (יש לצרף להצעה רשימת סניפים מעודכנת).

 * על המציע להפקיד ערבות בנקאית או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981, בלתי מוגבלת בתנאים לפקודת משרד המשפטים/האפוטרופוס הכללי בתוקף עד ליום 28/11/08 (כולל) ע"ס 500,000 ₪. נוסח הערבות יהא כמפורט במסמכי המכרז בלבד.

 * השתתפות בכנס ספקים היא חובה, ומהווה תנאי להשתתפות המציע במכרז.

 * קיימים תנאים נוספים במסמכי המכרז שעל המציע לעמוד בהם.

4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד המשפטים, ברח' צלאח א-דין 29, ירושלים, במחלקת בנא"מ, קומה 1, חדר מס' 125 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00 (בתאום מראש בטל':02-6466500), תמורת תשלום ע"ס  1,500 ש"ח, שלא יוחזרו.
מסמכי המכרז יימסרו כנגד הצגת קבלה המעידה על התשלום. התשלום ישולם  לפקודת משרד המשפטים, חשבון מס' 0-191160 בכל סניף של בנק הדואר ברחבי הארץ.

5. להלן טבלת המועדים לצורך המכרז:

פעילות
 תאריך
 מועד אחרון לשאלות הבהרה שלפני כנס ספקים

 14/5/08
כנס ספקים*  28/5/08 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות
 15/6/08 בשעה: 12:00

 * כנס ספקים יתקיים בספרייה באגף האפוטרופוס הכללי , קומה 4, בניין שערי העיר רח' יפו 216 בירושלים.

6. נציג האפוטרופוס הכללי אשר אליו יכול מציע לפנות לבירורים בקשר עם מכרז זה הוא מר חננאל גורפינקל מאגף האפוטרופוס הכללי, בניין שערי העיר רח' יפו 216, ירושלים מיקוד 94383
טל' 050-6216112 02-5311697. בשאלות יש לפנות לנציג זה בכתב בלבד: באמצעות פקסימיליה
02-5376223 או בדוא"ל hananelg@justice.gov.il.

7. פרטים מלאים על כל הנדרש להגשת הצעה ואופן הגשתה מופיעים במסמכי המכרז.

8. המשרד שומר לעצמו, בין היתר, את הזכויות הבאות:

- לא לקבל הצעה כלשהי בעקבות מכרז זה, לבטל את המכרז או חלקים ממנו בכל עת, לפצל את העבודה נשוא המכרז בין מספר זוכים, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

- לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה.

- לנהל מו"מ עם מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ביותר .

- לא להתקשר בהסכם כלשהו, כתוצאה ממכרז זה.

9. יובהר, כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.