כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז לקבלת שירותי ייעוץ בנושא מימון עסקים קטנים ובינוניים

2/06/2008

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה- ועדת המכרזים

מכרז מס' 29/08 קבלת שירותי ייעוץ בנושא מימון עסקים קטנים ובינוניים

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, מינהל המימון, פונה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא מימון עסקים קטנים ובינוניים.

על מנת לבחון אפשרות לפיתוח כלים מימוניים חדשים המיועדים לתעשייה מסורתית ולענפי השירותים (לא לתעשיית ההיי-טק).

א. תחילת מתן השרות על ידי הזוכה עם גמר הליכי המכרז או עפ"י החלטת המשרד.

ב. משך ההתקשרות הינה למשימה חד פעמית, למשך 6 חודשים עם אופציה למשרד בלבד להארכה ב-6 חודשים נוספים.

ג. עיקרי תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) נוסח מלא של תנאי הסף מעוגן במסמכי המכרז:

ניסיון קודם של המציע

על המציע להיות בעל ניסיון קודם מוכח של 3 שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה-בעבודות הקשורות לשוק ההון הישראלי ו/או העולמי.

כישורים נדרשים של "המבצע"

על המציע להציג מבצע (יכול שהמבצע יהיה גם המציע עצמו) אשר מתקיימים בו כל דרישות הניסיון וההשכלה המפורטות להלן (במצטבר):

1. על המבצע להיות בעל תואר אקדמי ראשון (לפחות) ממוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך, באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון.

2. על המבצע להיות בעל ניסיון קודם מוכח של 3 שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה – בעבודות הקשורות לשוק ההון הישראלי בתחומי העסקים הקטנים ו/או התעשיות המסורתיות. נסיון בגיוס הון לתעשיית ההיי-טק לא יילקח בחשבון.

על המציע לצרף להצעתו בין היתר את המסמכים הבאים:

- במידה והמציע הוא תאגיד - תעודת רישום תאגיד.

- אישור ניהול תקין מרשם העמותות, במידה והמציע עמותה רשומה.

- אישור בר תוקף והתחייבות חתומה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

- התחייבות חתומה בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

- הצהרת המציע כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי הרחבה וכו', וכי ישלם כנ"ל במהלך כל תקופת ההתקשרות.

- התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות במפרט ללא יוצא מן הכלל.

- אישור מרואה חשבון או מעורך דין על התחייבות המציע לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

- ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה ע"י החברה עצמה) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי החוק או המחאה בנקאית – לפקודת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, על שם המציע  בשיעור של 8,000 ₪ בתוקף עד ליום 28.9.2008.

- קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז, יודגש כי הקבלה אינה ניתנת להעברה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום הן במשרדנו בכתובת הר"מ והן באתר האינטרנט – ניתן להוריד את המכרז ללא תשלום מאתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: www.moital.gov.il תחת הכותרת "מכרזים" אך הגשת הצעה מחייבת תשלום עבור מסמכי המכרז.

את חומר המכרז ניתן לקבל  גם ביחידת המכרזים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, קומה 4 חדר 4147, טל' 02-6662600/1 בין השעות 09:00 – 15:00 כנגד הצגת טופס הפקדה מקורי ע"ס 500 ₪ (שלא יוחזר) מבנק הדואר, סניף 001 לחשבון מס' 31514 לטובת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, או באמצעות אתר האינטרנט בכתובת הנ"ל.

שאלות והבהרות בכתב בלבד לפקס 02-6662937 עד לתאריך 11.6.2008 שעה  12:00 למר מיכאל אלאלוף, יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 02-6662600/1.

תשובות יפורסמו באתר האינטרנט בכתובת הנ"ל החל מתאריך 16.6.2008.

התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על המציע להגיש הצעתו בשלושה עותקים כנדרש במכרז לתיבת המכרזים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, בקומת הכניסה ליד המעליות, ע"ג התיבה רשום "משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה".

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביום שני,  כ"ז סיון  התשס"ח – 30.6.2008. עד השעה 12:00.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז האמור במסמכי המכרז גובר.

כתובתנו באינטרנט www.moital.gov.il

מוקד פניות ציבור תמ"ת 1-800-20-11-80
 
 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.