כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז למינהלת שרותי ניהול ויעוץ עבור מינהל נכסי הדיור הממשלתי

3/07/2008

משרד האוצר - אגף החשב הכללי
מינהל נכסי הדיור הממשלתי

מכרז מספר: 8/2008
 

החשב הכללי במשרד האוצר באמצעות חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה (החטיבה) ומינהל נכסי הדיור הממשלתי (הדיור הממשלתי), מבקש לקבל הצעות להקמת מינהלת אשר תספק את השירותים המתוארים בהמשך.

השירותים יינתנו לחטיבה ולדיור הממשלתי  (שניהם ביחד– המזמין) והם כוללים (ראה פירוט מלא בחוברת המכרז) את התחומים הבאים:

מתן שירותי ייעוץ  מקצועיים (משימה א') – כולל עבודות הקשורות בארגון ושיטות לרבות ניתוחים ארגוניים והכנה, כתיבה וליווי מכרזים; הקמה וניהול של מאגרי מידע; בדיקות או הערכות כלכליות לנכסים שונים; ייעוץ משפטי וביצוע סקרים שונים.

טיפול בנכסים  (משימה ב')- כולל מכירה והשכרת נכסים שאינם נדרשים יותר לשימוש ע"י משרדי ממשלה או גורמים אחרים. במסגרת זו יטופלו גם אחזקת נכסים ושמירה עליהם וכן הסדרת זכויות.
אספקה של שירותי פונקציות במיקור חוץ  (משימה ג')- כולל מיקור חוץ של פונקציות עבור המזמין, לצורך ביצוע תפקידים שונים לתקופות קצרות או ארוכות.

יודגש שמתן השירותים לא יבוא במקום הטיפול של הדיור הממשלתי אלא הזוכה ייתן שירותים מוגדרים בלבד והדיור הממשלתי בעצמו ימשיך לטפל בשכירת ורכישת מבנים לשימוש משרדי הממשלה.

1. תנאי סף להשתתפות במכרז (הנוסח המחייב מופיע במסמכי המכרז)

1.1 מציע יהיה תאגיד אחד בלבד רשום בישראל (תאגיד לרבות שותפות רשומה).

1.2 המציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד למכרז.

1.3 המציע יוביל את הפרויקט אבל הוא רשאי  לכלול בהצעתו, לצורך ביצוע העבודה, קבלני משנה ויועצים מטעמו  כמפורט להלן. על המציע לפרט בהצעתו את הפרטים של כל קבלן משנה ויועץ הכלולים בהצעתו, כנדרש במסמכי המכרז וכמו כן להגיש עם הצעתו אישור בכתב מהמציע ומכל קבלן משנה ויועץ הכלולים בהצעתו שקיימת התקשרות חוזית בכתב ביניהם שלפיה, אם המציע יזכה במכרז אזי קבלן המשנה/היועץ מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למכרז כמפורט בהצעת המציע וכמו כן שהמציע/קבלן המשנה קרא את מסמכי המכרז ושתנאי המכרז מקובלים עליו וזאת בנוסח המופיע בחוברת המכרז

1.4 המציע לא יהיה רשאי להגיש הצעה במכרז כקבלן משנה או יועץ של מציע אחר.

1.5 המציע בעצמו הינו בעל ניסיון ויכולות מוכחות בנושאים אלו:

1.5.1  הוא ניהל שלשה פרויקטים לפחות כאשר:

* הפרויקטים אינם בתחומים הכלולים בסעיף 1.7 ,להלן

* הפרויקטים בוצעו בשנים 2003 – 2007

* הכנסות המציע מכל פרויקט בנפרד לא היו פחות  מ – 500,000 ₪ לא כולל מע"מ

* סך ההכנסות משלשת הפרויקטים עולה על ארבעה מיליון ₪ (ללא מע"מ)

* המציע ניהל, בשניים מתוך שלשת הפרויקטים לפחות, צוות של 5 אנשים לפחות.

המציע יצרף אישור של רו"ח אודות הכנסות אלו .

1.5.2 המציע הינו בעל מחזור הכנסות שנתי של לפחות ארבע מיליון ₪ (ללא מע"מ) בכל אחת מהשנים 2003 – 2007 – המציע יצרף אישור רו"ח.

1.5.3 המציע העסיק לפחות 10 עובדים שכירים בכל אחת מהשנים 2003- 2007.

1.6   המציע בעצמו יעמיד מנהל פרויקט בעל ניסיון מוכח ויכולות כלהלן:

1.6.1  הינו עובד שכיר של המציע או לחילופין שהמציע התקשר איתו ישירות לצורך ביצוע הפרויקט. באם מנהל הפרויקט המוצע אינו עובד שכיר של המציע , על המציע לצרף כתב הסכמה של מנהל הפרויקט לביצוע העבודה.

1.6.2 הינו בעל ניסיון של שבע שנים לפחות בניהול פרויקטים וצוותי עובדים.

1.6.3 הינו בעל תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: הנדסה, כלכלה, מדעי החברה, ראיית חשבון, משפטים.

1.6.4 הינו בעל ידע וניסיון בתחום הנדל"ן .

1.7  המציע יעמיד יועץ משפטי שהינו עובד שכיר של המציע או קבלן משנה הכלול בהצעת המציע  והיועץ הינו בעל ניסיון מוכח בתחומים הבאים:

ניסיון של חמש שנים לפחות במתן ייעוץ משפטי בתחומי הנדל"ן לרבות בעסקאות נדל"ן, ברישום מקרקעין בלשכת רישום המקרקעין,  בניסיון בעבודה עם מינהל מקרקעי ישראל וחברות משכנות, בביצוע רישום בתים משותפים,  ובניהול מו"מ מסחרי-נדל"ני. באם היועץ המשפטי המוצע אינו עובד שכיר של המציע, על המציע לצרף כתב הסכמה של היועץ המשפטי לביצוע העבודה בנוסח המופיע בחוברת המכרז.

1.8 המציע בעצמו או לחלופין המציע לגבי לפחות אחד מהתחומים המפורטים להלן וקבלן משנה או יועץ מטעמו לגבי יתר התחומים המפורטים להלן,  הינו/ם בעל נסיון מוכח בתחומים ובתקופות הבאים:

1.8.1  עיסוק בתחום האו"ש של לפחות 5 עבודות בשנים 2003 – 2007 לרבות עבודות  בתחום בחינה ארגונית ובתחום כתיבת נהלים.

1.8.2 הכנה, כתיבה וליווי בשנים 2003-2007 של שישה מכרזים לפחות, בשניים או יותר מנושאים אלו: מכירת/השכרת נכסים, אספקת שירותים לוגיסטיים, מיקור חוץ, בחירת חברות מנהלות, ביצוע סקרים.

1.8.3 מכירה והשכרה של נכסי דלא ניידי בשנים 2003 –  2007 שלא יפחתו מ – 40 נכסים ובהיקף מכירה של לפחות 30 מליון ₪ תקבולים ללא מע"מ, כאשר כלולים בנכסים אלה לפחות 10 נכסים שהושכרו בהיקף תקבול של 3 מליון ₪ לפחות והטיפול בהם כלל בין היתר גביית התקבולים ובכלל זה תפעולם.

1.9  במקרה של המציע עצמו ובמקרה של כל אחד מקבלני המשנה והיועצים הכלולים בהצעת המציע:

 א. אף חבר בקבוצה אינו עוסק בתיווך מקרקעין כמשמעותו בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996 או לחילופין, על כל חבר בקבוצה אשר עוסק בתיווך במקרקעין כאמור, להפסיק לעסוק בתיווך במקרקעין כאמור לפני הגשת הצעת המציע וכן להתחייב כתנאי מוקדם להגשת ההצעה על ידי המציע, כי לא יעסוק בתיווך מקרקעין כאמור מיום חתימת כתב ההתחייבות עד תום הליכי המכרז.

באם המציע יזכה במכרז, מתחייבים כל החברים בקבוצה שלא לעסוק בתיווך מקרקעין כאמור ממועד הזכייה עד תום ביצוע הפרויקט. יש לציין במסגרת ההצעה לאלו חברים בקבוצה יש רישיון תיווך במקרקעין ועל המציע לחתום ולחתים חברי הקבוצה האחרים על כתבי התחייבות  בחוברת המכרז.

לצורך סעיף א' זה, "חבר בקבוצה" פירושו – כל אחד בקבוצה המורכבת מהמציע, מקבלני המשנה והיועצים הכלולים בהצעת המציע וכן העובדים של כל אחד מהם.

ב. הוא אינו קבלן כוח אדם כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו- 1996 בעת הגשת ההצעה או באם הינו קבלן כוח אדם כאמור, הוא מתחייב שלא לעסוק בתחום זה באם המציע יזכה במכרז זה, למשך כל תקופת ההתקשרות והמציע וכל קבלן משנה ויועץ הכלול בהצעה יחתום על כתב התחייבות כמפורט בחוברת המכרז.

1.10  על המציע לצרף להצעתו:

1.10.1  אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן – חוק עסקאות גופים ציבוריים):

*  אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות ועל דיווח לרשויות מס הכנסה ומע"מ כחוק, כפי שנדרש בסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

*  תצהיר לגבי תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראת סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

1.10.2 חוות דעת חתומה על ידי רואי החשבון המבקרים, אשר נכללה בדו"חות הכספיים האחרונים המבוקרים, ובלבד שדו"חות אלה ערוכים לאחת משתי שנות המס האחרונות, ואשר לפיה לא קיימת אזהרה על המשך קיומו של המציע כ"עסק חי" בהתאם לכללים החשבונאים בנדון. מובהר כי לא תתאפשר השתתפות במכרז למציע אשר לגביו חלה הערה כאמור.

1.10.3 ערבות מכרז אוטונומית של בנק או חברת ביטוח על סך 50,000 ש"ח, שתעמוד בתוקפה עד לתאריך 7/12/2008.

1.10.4 העתק שובר תשלום המעיד על רכישת מסמכי המכרז.

1.10.5 השתתפות בכנס ספקים.

2. תקופת ההתקשרות - תקופת ההתקשרות היא ל- 5 שנים וחודשיים עם זכות ברירה למזמין  להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות, שביחד לא יעלו על 5 שנים נוספות.

3. רכישת מסמכי המכרז - המציע ישלם מראש עבור מסמכי המכרז סך של 1,000 ₪ לזכות משרד האוצר, לחשבון מספר 0250922-001-09 בבנק הדואר, באמצעות טופס שיש לקבלו בבנק הדואר. תשלום זה לא יוחזר למציע.

4.  את מסמכי המכרז ניתן לקבל, כנגד התשלום האמור לעיל, החל מיום 18/6/2008 ועד ליום 6/7/2008  בין השעות 09:00 עד 14:00 אצל חברת ז.כ. למדידות והנדסה בע"מ, רח' יגאל אלון 67, בניין B, ת"א, קומה 3, בימים א'- ה', בין השעות  09:00 – 14:00. יש לתאם את קבלת מסמכי המכרז  מראש, עם מר אבי בורקו, בטלפון מס' 03-5619966.  ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא הנספחים באתר האינטרנט שכתובתו http://mof.gov.il/tender.htm  החל מהמועד הנ"ל.

5. כנס ספקים יתקיים ביום 9/7/2008 בשעה 12:00 בחדרי הישיבות 1 ו-2 במשרד האוצר, קריית בן גוריון, רח' קפלן 1, קומה 1, ירושלים . יודגש, כי מציע שלא ישתתף בכנס, הצעתו תיפסל על הסף. תנאי להשתתפות בכנס הספקים הינו רכישת מסמכי המכרז כמפורט לעיל.

6. שאלות הבהרה למכרז - ניתן להעביר בכתב החל מיום 18/6/2008 ועד יום 6/7/2008 בפקס בלבד אל מר אבי בורקו, פקס מס' : 5624499 - 03.  יש לוודא את קבלת הפקס טלפונית עם מר אבי בורקו בטל' 5619966 - 03.

שאלות שישאלו ע"י המציעים לפני כנס הספקים בכתב, וכן שאלות נוספות שיועלו בכנס הספקים, ייענו בכתב. התשובות ביחד עם הבהרות עורך המכרז יופצו בפקס לכל המציעים שישתתפו בכנס הספקים, עד יום 17/7/2008 או עד מועד אחר שעליו יודיע המזמין. מודגש בזה שרק קובץ או קבצי התשובות וההבהרות בכתב יחייבו את עורך המכרז וועדת המכרזים.

7. את ההצעה ערוכה בהתאם לחוברת המכרז יש לשלשל עד לתאריך 7/8/2008  בשעה 13:00 לתיבת המכרזים בארכיון החשב הכללי, הנמצא בחדר 397 בקומה 3 בבניין משרד האוצר, רח' קפלן 1, ירושלים.

8. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הטובה ביותר, את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא והוא שומר על הזכות לבטל את המכרז.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.