כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז לביצוע שרותי ייעוץ כלכלי ו/או חשבונאי למנהלת להעברת בתי חולים ממשלתיים לחברות מנהלות מס' 30/2007

17/10/2007

משרד הבריאות
תחום נכסים ושרותים

מכרז פומבי מס' 30/2007 לביצוע שרותי ייעוץ כלכלי ו/או חשבונאי למנהלת להעברת בתי חולים ממשלתיים לחברות מנהלות – עבור המנהלת להעברת בתי החולים

1. משרד הבריאות (להלן: "המשרד"), פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת שרותי ייעוץ כלכלי ו/או חשבונאי עבור המנהלת להעברת בתי החולים לחברות מנהלות (להלן: "המנהלת").

2.רקע: בהתאם להחלטת הממשלה בדבר העברת בתי החולים הממשלתיים לידי חברות מנהלות והפיכתם לישויות משפטיות עצמאיות, הוקמה במשרד הבריאות מנהלת לטיפול בנושא.

תפקידי המנהלת הינן, בין היתר:

            2.1       התווית מדיניות כללית לפעילות בתי החולים.

            2.2       בניית תוכנית עבודה לפעילות בתי החולים במתכונת המחודשת הכוללת עצמאות כלכלית וניהולית.

            2.3       הסדרת המעבר לידי חברות מנהלות, קביעת לוחות זמנים להעברת בתי החולים לרבות קביעת אבני דרך     בתהליך. פיקוח על התהליך ושמירה על רציפות פעילות בתי החולים.

            2.4       סיוע וליווי עסקי של בתי החולים שיעברו לידי חברה מנהלת.

            2.5       מעקב אחר יישום התוכניות.

3. העבודה הנדרשת: בהתאם למכרז זה, כוללת שירותי ייעוץ מתמשכים, סיוע טיפול וליווי המנהלת בקשר עם העברת בתי החולים הממשלתיים לחברות מנהלות בהתאם לתפקיד היועץ הנבחר.

4. מציע יכול להגיש הצעה רק עבור מתן שירותי יעוץ כלכלי או רק עבור מתן שירותי יעוץ חשבונאי או גם עבור מתן שירותי יעוץ כלכלי וגם עבור מתן שירותי יעוץ וחשבונאי.

5. תקופת ההתקשרות:
תקופת תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים, עם אופציה להארכה לתקופות של שנה אחת, ובסך הכל עד ארבע שנים.

6.  היקף ההתקשרות: עד 180 שעות בחודש בממוצע עבור כל סוג יעוץ.

7. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
על כל המציעים לעמוד בדרישות סעיף ‎0, במידה והמציע מגיש הצעה עבור שירותי יעוץ כלכלי יעמוד המציע בדרישות סעיף ‎0, במידה והמציע מגיש הצעה עבור שירותי יעוץ חשבונאי יעמוד המציע בדרישות סעיף ‎0. מציע המגיש הצעה עבור שירותי יעוץ כלכלי וחשבונאי יחדיו יעמוד בדרישות סעיפים ‎0 ו- ‎0 יחד.

            7.1       דרישות כלליות מהמציע

                        7.1.1    המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו – 1976.

                        7.1.2    במידה והמציע הינו תאגיד, הינו  רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו.

                        7.1.3    המציע רכש את מסמכי המכרז.

                        7.1.4    המציע צירף ערבות בנקאית ע"ס 20,000 ש"ח עבור כל שירות – כלכלי וחשבונאי, בנפרד, לפי הדרישות המופיעות במכרז.

                        7.1.5    המציע יצרף הצעת מחיר.

                        7.1.6    מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות הנדרשים.

            7.2       הצעה למתן שירותי יעוץ כלכלי

                        7.2.1    המציע בעל ניסיון מוכח של 7 שנים אחרונות לפחות במתן שירותי יעוץ כלכלי מתוכם בעל נסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותים עבור משרדי ממשלה ו/או חברות ממשלתיות ו/או תאגידים סטטוטוריים ו/או רשויות מקומיות ו/או בתי חולים.

                        7.2.2    על המציע להעמיד לטובת ביצוע העבודה צוות עבודה בעל הכישורים הבאים:

                                    1)         יועץ ראשי (כלכלי):

                                                *           השכלה: בעל תואר ראשון בכלכלה. בעל תואר שני לפחות במקצועות הרלוונטיים.

                                                *           נסיון: בעל ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות, ממועד קבלת התואר בביצוע עבודות כלכליות. מהן 5 שנים לפחות בביצוע עבודות כלכליות עבור משרדי ממשלה ו/או חברות ממשלתיות ו/או תאגידים סטטוטוריים ו/או רשויות מקומיות. במהלכן ביצע לפחות פרויקט אחד בתחום הבריאות ו/או פרויקט אחד לפחות עבור בתי חולים בישראל ו/או בחו"ל  וכן השתתף בפרויקט אחד לפחות הקשור בהפרטה או הפרטה חלקית או העברת סמכויות מהמדינה לגופים חוץ ממשלתיים.

                                    2)         אקטואר, כעובד המציע או כקבלן משנה, בעל הכישורים שלהלן:

                                                *           בעל תואר ראשון לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, תעשיה וניהול, חשבונאות או מנהל מערכות בריאות.

                                                *           בעל תעודת אקטואר ממוסד מוכר בישראל.

                                    3)         שני כלכלנים המועסקים באופן מלא על ידי המציע:

                                                *           בעלי תואר ראשון בכלכלה.

                                                *           בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות ממועד קבלת התואר.

            7.3       הצעה למתן שירותי יעוץ חשבונאי

                        7.3.1    המציע בעל ניסיון מוכח של 7 שנים אחרונות לפחות במתן שירותי יעוץ חשבונאי, מתוכם נסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותיים עבור משרדי ממשלה ו/או חברות ממשלתיות ו/או תאגידים סטטוטוריים ו/או רשויות מקומיות ו/או בתי חולים.

                        7.3.2    על המציע להעמיד לטובת ביצוע העבודה צוות עבודה בעל הכישורים הבאים:

                                    1)         יועץ ראשי (רו"ח):

                                                *           השכלה: בעל תואר ראשון לפחות בראיית חשבון. תינתן עדיפות לבעלי תארים מתקדמים רלוונטיים.

                                                *           בעל רישיון תקף לעסוק בראיית חשבון ממועצת רואי החשבון בישראל.

                                                *           בעל ניסיון מוכח של 7 שנים לפחות, ממועד קבלת הרישיון במתן שירותי ראיית חשבון. מהן 3 שנים לפחות במתן שירותי ראיית חשבון עבור משרדי ממשלה ו/או חברות ממשלתיות ו/או תאגידים סטטוטוריים ו/או רשויות מקומיות ו/או בתי חולים.

                                    2)         שני רואי חשבון המועסקים באופן מלא על ידי המציע:

                                                *           בעלי תואר ראשון בראיית חשבון.

                                                *           בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות ממועד קבלת הרישיון.

8. רכישת מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המשרד – רח' רבקה 29 ירושלים קומה ב' במודיעין, בשעות העבודה הרגילות, תמורת תשלום בסך של 500 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה. התשלום יעשה באמצעות שובר לתשלום בבנק הדואר, לחשבון מס' 9 – 03807 – 0 המנוהל ע"ש משרד הבריאות, עבור המחלקה לנכסים ושירותים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדים, ללא תשלום, קודם רכישתם, במשרדי המשרד או באתר האינטרנט www.health.gov.il.
בעת רכישת המכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע (שם המציע, טלפון, פקס איש הקשר וכדומה).
פרטים פרטים נוספים בנוגע למכרז ניתן לקבל במזכירות אגף נכסים ושרותים בטל'
02-5681220/1.

9. הגשת הצעות
את ההצעות יש להגיש בשני עותקים, במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המציע (בשתי מעטפות פנימיות, באחת הצעת המחיר ובשנייה יתר מסמכי המכרז). את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים של משרד הבריאות, רח' רבקה קומה 2 במודיעין, עד ליום 15/11/07 בשעה 12:00. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד הנקוב תיפסל על הסף.
על המעטפות יש לרשום: "מכרז פומבי מס' 30/2007 - לביצוע שרותי ייעוץ כלכלי ו/או חשבונאי למנהלת להעברת בתי חולים ממשלתיים לחברות מנהלות".
המזמין רשאי בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות, בהודעה או במכתב, או להקדים או לדחות את מועד האחרון להגשת ההצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכר\ על פי שיקול דעתו המוחלט.

לשאר המכרזים

 

 

 
 
 
 
 
     

פרטי המכרז  פרטי המכרז
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.