כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז לאספקת שירותי ייעוץ כלכלי ואסטרטגי לפרוייקטים מיוחדים לקידום הסחר הבינלאומי של חברות קטנות ובינוניות באזורי עדיפות לאומית מס' 44/07

19/10/2007

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
ועדת המכרזים

מכרז מס' 44/07
אספקת שירותי ייעוץ כלכלי ואסטרטגי לפרוייקטים מיוחדים לקידום הסחר הבינלאומי של חברות קטנות ובינוניות באזורי עדיפות לאומית

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, פונה לקבלת הצעות למתן שירותי  ייעוץ כלכלי ואסטרטגי לפרוייקטים מיוחדים, בין השאר להאצת שיעור השתתפות בסחר הבינלאומי והגדלת נפח ההשתתפות של חברות קטנות ובינוניות מאזורי עדיפות לאומית בסחר הבינלאומי של מדינת ישראל.

א.         תחילת מתן השרות על ידי הזוכה עם גמר הליכי המכרז או עפ"י החלטת המשרד.

ב.         משך ההתקשרות לשנה  עם אופציה למשרד בלבד להארכה ב- 4 שנים נוספות, שנה בכל פעם.

ג.          עיקרי תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) נוסח מלא של תנאי הסף מעוגן במסמכי המכרז:

            הכישורים הדרושים:

            -           על המציע להיות גוף לייעוץ כלכלי או גוף אנאליסטים או גוף לייעוץ אסטרטגי בעל ניסיון קודם מוכח בניתוחים כלכליים ובניית תוכניות אסטרטגיות לקידום נושאים לאומיים במשק הישראלי.

            -           על המציע להציג לפחות 3 מבצעים אשר באמצעותם יינתנו השירותים נשוא מכרז זה מטעם המציע למשרד - אנשים אחרים מטעם המציע או המציע עצמו ושני מבצעים נוספים לפחות, אשר מתקיימים בהם כל דרישות ההשכלה והניסיון שלהלן (במצטבר):

            -           ראש צוות – בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, תעשייה וניהול, ניהול, סטטיסטיקה, חשבונאות.בעל ניסיון קודם מוכח במשך 10 שנים לפחות במהלך 15 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בתחום ייעוץ אסטרטגי לגורמי משק שונים ציבוריים ופרטיים.

            -           2 מבצעים לפחות – בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, תעשייה וניהול, ניהול, סטטיסטיקה, חשבונאות.בעלי ניסיון של שנה לפחות במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בתחומי ייעוץ אסטרטגי – כלכלי.

            על המציע לצרף להצעתו, בין היתר, את המסמכים הבאים:

            -           במידה והמציע הוא תאגיד – תעודת רישום תאגיד.

            -           אישור ניהול תקין מרשם העמותות, במידה והמציע עמותה רשומה.

            -           אישור בר תוקף והתחייבות חתומה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

            -           התחייבות חתומה בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

            -           אישור רואה חשבון על עמידת המציע בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדים כאמור בתכ"מ.

            -           התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות במפרט ללא יוצא מן הכלל.

            -           אישור מרואה חשבון או מעורך דין על התחייבות המציע לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

            -           ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה ע"י החברה עצמה) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי החוק או המחאה בנקאית – לפקודת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, על שם  המציע  בשיעור של 20,000 ₪ בתוקף עד ליום 3.2.2008.

            -           קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז, יודגש כי הקבלה אינה ניתנת להעברה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום הן במשרדנו בכתובת הר"מ והן באתר האינטרנט – ניתן להוריד את המכרז ללא תשלום מאתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: www.moital.gov.il תחת הכותרת "אודות המשרד-מודיעין" – "מכרזים והזמנות להציע הצעות" אך הגשת הצעה מחייבת תשלום עבור מסמכי המכרז.
את חומר המכרז ניתן לקבל גם ביחידת המכרזים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, קומה 4 חדר 4147, טל' 02-6662600/1 בין השעות 09:00 – 15:00 כנגד הצגת טופס הפקדה מקורי ע"ס 500 ₪  (שלא יוחזר) מבנק הדואר, סניף 001 לחשבון מס' 31514 לטובת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, או באמצעות אתר האינטרנט בכתובת הנ"ל.

שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד לפקס 02-6662937 עד לתאריך 22.10.2007 שעה 12:00 למר מיכאל אלאלוף, מרכז ועדת מכרזים. יש לוודא אישור קבלת בפקס בטל' 02-6662600/1 תשובות יפורסמו באתר האינטרנט בכתובת הנ"ל החל מתאריך 25.10.2007.
התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על המציע להגיש הצעתו בשלושה עותקים כנדרש במכרז לתיבת המכרזים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, בקומת הכניסה ליד המעליות, ע"ג התיבה רשום "משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה".
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביום שלישי, כ"ה מר חשון  התשס"ח  – 6.11.2007 עד השעה 12:00.
למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז האמור במסמכי המכרז גובר.

כתובתנו באינטרנט www.moital.gov.il

מוקד פניות ציבור תמ"ת 1-800-20-11-80

לשאר המכרזים...

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.