כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז לביצוע שרותי ייעוץ משפטי למנהלת להעברת בתי חולים ממשלתיים לחברות מנהלות מס' 31/2007

26/10/2007

מכרז פומבי מס' 31/2007 לביצוע שרותי ייעוץ משפטי למנהלת להעברת בתי חולים ממשלתיים לחברות מנהלות -
עבור המנהלת להעברת בתי החולים

1. משרד הבריאות (להלן: "המשרד"), פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת שרותי ייעוץ משפטי עבור המנהלת להעברת בתי החולים לחברות מנהלות (להלן: "המנהלת").

2. רקע: בהתאם להחלטת הממשלה בדבר העברת בתי החולים הממשלתיים לידי חברות מנהלות והפיכתם לישויות משפטיות עצמאיות, הוקמה במשרד הבריאות מנהלת לטיפול בנושא.
תפקידי המנהלת הינן, בין היתר:

            2.1       התווית מדיניות כללית לפעילות בתי החולים.

            2.2       בניית תוכנית עבודה לפעילות בתי החולים במתכונת המחודשת הכוללת עצמאות כלכלית ניהולית.

            2.3       הסדרת המעבר לידי חברות מנהלות, קביעת לוחות זמנים להעברת בתי החולים לרבות קביעת אבני דרך 

                        בתהליך. פיקוח על התהליך ושמירה על רציפות פעילות בתי החולים.

            2.4       סיוע וליווי עסקי של בתי החולים שיעברו לידי חברה מנהלת.

            2.5       מעקב אחר יישום התוכניות.

3. רשאים להגיש הצעות תאגידים או שותפויות העוסקים בתחום יעוץ המשפטי העומדים בתנאי המכרז.

4. העבודה הנדרשת: בהתאם למכרז זה, כוללת שירותי ייעוץ משפטי מתמשכים, סיוע טיפול וליווי המנהלת בקשר עם העברת בתי החולים הממשלתיים לחברות מנהלות.

5. תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים, עם אופציה להארכה לתקופות של שנה אחת, ובסך הכל עד ארבע שנים.

6. היקף ההתקשרות: עד 180 שעות בחודש בממוצע (לפי הגדרות חשכ"ל).

7. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

            7.1       דרישות כלליות מהמציע

                        7.1.1    המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות

                                   ותשלום חובות מס) תשל"ו – 1976.

                        7.1.2    במידה והמציע הינו תאגיד, הינו  רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו.

                        7.1.3    המציע רכש את מסמכי המכרז.

                        7.1.4    המציע צירף ערבות בנקאית ע"ס 20,000 ש"ח, לפי הדרישות המופיעות במכרז.

                        7.1.5    המציע יצרף הצעת מחיר.

                        7.1.6    המציע בעל ניסיון מוכח של 7 שנים אחרונות לפחות במתן שירותי יעוץ משפטי בתחום הכלכלי –

                                   מסחרי ו/או המנהלי מתוכם בעל נסיון של 5 שנים לפחות במתן שירותים עבור משרדי ממשלה ו/או

                                   חברות ממשלתיות ו/או תאגידים סטטוטוריים ו/או רשויות מקומיות ו/או בתי חולים.

                        7.1.7    מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות הנדרשים.

                        7.1.8    על המציע להעמיד לטובת ביצוע העבודה צוות עבודה בעל הכישורים הבאים:


                        1)         יועץ ראשי:

                                                *           עו"ד שותף בגוף המציע.

                                                *           השכלה: בעל תואר ראשון במשפטים.

                                                *           בעל רישיון לעסוק בעריכת דין

                                                *           נסיון: בעל ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות, ממועד קבלת הרישיון בביצוע עבודות משפטיות. מהן 5 שנים לפחות בביצוע עבודות משפטיות עבור משרדי ממשלה ו/או חברות ממשלתיות ו/או תאגידים סטטוטוריים ו/או רשויות מקומיות. במהלכן ביצע לפחות פרויקט אחד בתחום הבריאות ו/או פרויקטי אחד לפחות עבור בתי חולים בישראל ו/או בחו"ל. וכן, במהלכן השתתף בפרויקט אחד לפחות הקשור בהפרטה או הפרטה חלקית או העברת סמכויות מהמדינה לגופים חוץ ממשלתיים.

                         2)   שני משפטנים המועסקים באופן מלא על ידי המציע:

8 בעלי תואר ראשון במשפטים, תינתן עדיפות לבעלי השכלה בתחום העסקי ו/או ניהול בריאות. בעלי רישיון לעסוק  בעריכת דין בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות ממועד קבלת הרישיון.

8. קבלת מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המשרד – רח' רבקה 29 ירושלים קומה ב' במודיעין, בשעות העבודה הרגילות, תמורת תשלום בסך של 500 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה. התשלום יעשה באמצעות שובר לתשלום בבנק הדואר, לחשבון מס' 9 – 03807 – 0 המנוהל ע"ש משרד הבריאות, עבור המחלקה לנכסים ושירותים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדים, ללא תשלום, קודם רכישתם, במשרדי המשרד או באתר האינטרנט www.health.gov.il.
בעת רכישת המכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע (שם המציע טלפון, פקס איש הקשר וכדומה).
פרטים נוספים בנוגע למכרז ניתן לקבל במזכירות אגף נכסים ושרותים בטל' – 02-5681220/1.

9. הגשת הצעות
את ההצעות יש להגיש בשני עותקים, במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המציע (בשתי מעטפות פנימיות, באחת הצעת המחיר ובשנייה יתר מסמכי המכרז). את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים של משרד הבריאות, רח' רבקה קומה 2 במודיעין, עד ליום 15/11/07 בשעה 12:00. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד הנקוב תיפסל על הסף.
על המעטפות יש לרשום: " פומבי מס' 31/2007 - לביצוע שרותי ייעוץ משפטי למנהלת להעברת בתי חולים ממשלתיים לחברות מנהלות "
המזמין רשאי בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות, בהודעה או במכתב, או להקדים או לדחות את מועד האחרון להגשת ההצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתו המוחלט.

 

פרטי המכרז  פרטי המכרז
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.