כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יוצא במכרז מס' 51/07 לקבלת שירותי מידע עסקי

31/10/2007

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, פונה בזאת לקבלת הצעות לשירותי מידע עסקי. מידע עסקי דרוש לצרכיי בקרה ומעקב שמנהלות יחידות שונות במשרד אחר גופים שונים לרבות גופים הזוכים לתמיכה ולעיתים גם למטרות מחקר סטטיסטי ולעדכון נתוני המשרד.

א. תחילת מתן שרות על ידי הזוכה עם גמר הליכי המכרז או עפ"י החלטת המשרד.

ב. משך ההתקשרות לשנה עם אופציה למשרד בלבד להארכה, בשנתיים נוספות, שנה בכל פעם.

עיקרי תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):
על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

-  במידה והמציע תאגיד-תעודת רישום תאגיד.

-  אישור ניהול תקין מרשם העמותות, אם המציע הוא עמותה רשומה.

-  אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

-  התחייבות חתומה בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976.

-  אישור רואה חשבון על עמידת המציע בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדים כאמור בתכ"מ.

-  התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.

-  אישור רואה חשבון או עורך דין על התחייבות המציע לשימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

- על המציע להיות בעל ניסיון קודם מוכח במהלך 3 השנים האחרונות לפחות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה – במתן שירותי מידע עסקי על בסיס "מאגר מידע" כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות.

- המציע מחזיק ומנהל מאגר מידע עדכני כמשמעותו ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 – לשם עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו מסמך לפיו מאגר המידע שמצוי ברשות המציע נרשם בפנקס כנדרש בחוק הגנת הפרטיות או מסמך לפיו נתקיים האמור בסעיף 8.(א)(2) או בסעיף 8.(א)(3) לחוק הגנת הפרטיות.

- המציע מחזיק מאגר מידע עדכני הרשומים בו לפחות 100,000 עסקים פעילים שהינם עסקים קטנים, עסקים גדולים, ועסקים שהם מפעלים תעשייתיים, והמעודכן עידכון רוחבי שוטף ממקורות מידע גלויים (כגון: רשם החברות, עיתונות, בתי משפט, הבורסה או הרשות לניירות ערך וכדומה).

- המציע הינו צד ל-לפחות הסכם אחד חתום לקבלת מידע ודוחות עסקיים מספקי מידע מרחבי העולם (גישה למאגרי מידע בינלאומיים).

- ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה ע"י החברה עצמה) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י החוק או המחאה בנקאית– לפקודת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, על שם המציע – בשיעור של  22,000 ₪ בתוקף עד ליום 18.2.2008.

- קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז, יודגש כי הקבלה אינה ניתנת להעברה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום הן במשרדנו בכתובת הר"מ והן באתר האינטרנט – ניתן להוריד את המכרז ללא תשלום מאתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: www.moital.gov.il תחת הכותרת "אודות  המשרד – מודיעין" – "מכרזים והזמנות להציע הצעות" אך הגשת הצעה מחייבת תשלום עבור מסמכי המכרז.
את חומר המכרז ניתן לקבל גם במשרדי יחידת המכרזים, במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים, קומה 4, חדר 4146, טלפון 02-6662600/1 בין השעות
09:00-15:00 כנגד הצגת טופס הפקדה מקורי ע"ס 500 ₪ (שלא יוחזר)מבנק הדואר, סניף 001 לחשבון מס' 31514 לטובת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. או באמצעות אתר האינטרנט בכתובת הנ"ל.

שאלות והבהרות בכתב בלבד  לפקס 02-6662937 עד לתאריך 6.11.2007 שעה 12:00 למר מיכאל אלאלוף מס' טלפון: 02-6662600/1. תשובות יפורסמו באתר האינטרנט בכתובת הנ"ל החל מתאריך 11.11.2007.

התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על המציע להגיש הצעתו בשלושה עותקים כנדרש במכרז לתיבת המכרזים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, בקומת הכניסה ליד המעליות.
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביום רביעי, י"א כסלו התשס"ח –21.11.2007 עד השעה 12:00.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז האמור במסמכי המכרז גובר.

כתובתנו באינטרנט www.moital.gov.il

מוקד פניות ציבור תמ"ת 1-800-20-11-80

פירוט המכרז  פירוט המכרז
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.