כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

משרד התשתיות הלאומיות-מכרז מס' 20/07 - ייעוץ כלכלי הנדסי למינהל לפיתוח תשתיות ביוב

29/10/2007

משרד התשתיות מבקש בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום הפיתוח וההקמה של תשתיות ביוב ברשויות המקומיות, לרבות בחינת חלופות הנדסיות-כלכליות ומשמעותן והכל כמפורט במסמכי המכרז.

השירותים יינתנו בהתייחס למערכות טיפול בשפכים, לרבות מתקני טיפול בשפכים, מערכות הולכה ומערכות איסוף אזוריות ופנימיות.

א. תנאים להשתתפות במכרז:

1.הגשת ערבות בנקאית / ערבות חב' ביטוח, בשיעור 10,000 ₪, שתהיה בתוקף עד ליום 26.1.2008, כולל, בנוסח המופיע במסמכי המכרז.

2. השתתפות בכנס מציעים – ביום  שני, 5.11.2007, בשעה 12:00, יקיים המשרד כנס מציעים למתן הבהרות ותשובות לשאלות על תוכן המכרז ותנאיו. הכנס יתקיים בבניין שערי העיר 216, קומה 7 חדר ישיבות. בכנס יינתן הסבר על העבודה ותינתן אפשרות לשאול שאלות ולקבל הבהרות. ההשתתפות בכנס הינה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ישתתף בכנס לא יוכל להגיש הצעתו למכרז.

3.אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,התשל"ו – 1976.

4. תצהיר מטעם המציע בנושא תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

5.אישור מרואה חשבון המבקר את המציע או מעורך דין שבשירות המציע על התחייבות המציע לעמוד בדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז ומתן השירותים אך ורק בתכנות מקוריות.

6.רכישת מסמכי המכרז בסך 500 ₪. שיופקדו לח"ן 0-06223-0, משרד התשתיות הלאומיות.

7.אישור רואה חשבון המבקר את המציע על כך שהמציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין וכן על התחייבות המציע לקיום חוקי העבודה.

8. אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעת המשרד, חשש לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע או בעל עניין בו לבין ביצוע העבודות ע"י המציע. לצורך העניין, חתימה על הסדר ניגוד עניינים בנוסח שיאושר ע"י המשרד, יהווה אישור לעמידה בתנאי סף זה.
מובהר כבר בשלב זה כי בשל חשש לניגוד עניינים, מתכננים, מפקחים ומנהלי פרויקטים שעבדו ועובדים עם רשויות מקומיות בשנתיים האחרונות, כולן או חלקן, לא יוכלו להגיש הצעה במענה למכרז זה.

9.היועץ יעמיד לרשות המשרד צוות של לפחות שניים שיהיו בעלי הכישורים הבאים:

 א מהנדס – בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית/סביבתית/כימית עם ניסיון של 10 שנים לפחות במצטבר, בתחום תשתיות המים והביוב. לבעלי תואר ראשון ושני בתחום נדרש ניסיון מינימאלי של 8 שנים בתחום.

 ב.כלכלן/מינהל עסקים/רואה חשבון – בעל תואר ראשון בכלכלה, מינהל עסקים או ראיית חשבון עם ניסיון של 7 שנים לפחות במצטבר בתחום תשתיות המים והביוב - לבעלי תואר ראשון ושני בתחום נדרש ניסיון מינימאלי של 5 שנים בתחום.

10.הצעת המחיר לביצוע העבודה ומתן השירותים לא תעלה על 200 ₪ בתוספת מע"מ לשעה.

והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובנוסחים המופיעים שם.
אי מילוי הדרישות המפורטות בתנאי הסף יביא לפסילת ההצעה על הסף.

ב. כללי

1. על המציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה והכל לפי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992.

2. ההצעה תישא כתובת עדכנית מלאה וברורה, וכן מספרי טלפון ופקס' של המציע.

3.במסגרת ההסכם, היועץ יתחייב שלא להשתתף, בכל צורה שהיא, במהלך תקופת החוזה ושנה לאחר סיומו, בפרויקטים המוגשים למימון המינהל לפיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות הלאומיות.

4. את מסמכי המכרז ניתן לקבל ביחידת חוזים והתקשרויות במשרד התשתיות הלאומיות רח' יפו 216, קומה 7. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות שכתובתו www.mni.gov.il 

5. ההצעה תוגש במקור + שלושה עותקים שאליהם יצורפו המסמכים הנדרשים. את החומר יש להכניס לתוך מעטפה סגורה, שעליה יצוין מספר המכרז. אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה.

6.את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרד התשתיות הלאומיות, רח' יפו 216, ירושלים, בקומה 7 (במסדרון) לא יאוחר מיום שני, 26.11.2007 שעה 12:00. אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות הדואר, עליו להכניסה לתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

7. עם הזוכה במכרז ייחתם הסכם לתקופה של 12 חודשים בלבד. למשרד תהיה האופציה להאריך את ההסכם לתקופות נוספות.

8. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה וכן את נוסח החוזה שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות.

9.המשרד  שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם ו/או עם המציע שהצעתו תראה לו המתאימה ביותר.

10. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז.

11. לבירורים שאלות והבהרות לאחר כנס המציעים ניתן לפנות לגב' אסנת שוחט ביחידת חוזים והתקשרויות עד יום שלישי 20.11.2007, 16:00. פקס: 02-5006766, ולוודא קבלת הפקס
בטל: 02-5006764 בנייד: 050-6206677.

 

 

פירוט המכרז  פירוט המכרז
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.