כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, פונה לקבלת הצעות לביצוע משימות ביקורת פנים בחשבות ומתן שירותי ביקורת לחשבות וליחידות המשרד.

16/12/2007

מכרז מס' 57/07- אספקת שירותי ביקורת עבור החשבות ויחידות המשרד.

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, פונה לקבלת הצעות לביצוע משימות ביקורת פנים בחשבות ומתן שירותי ביקורת לחשבות וליחידות המשרד.

א.תחילת מתן השרות על ידי הזוכה עם גמר הליכי המכרז או עפ"י החלטת המשרד.

ב.משך ההתקשרות לשנה עם אופציה למשרד בלבד להארכה בשלוש שנים נוספות, שנה בכל פעם.

ג.עיקרי תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) נוסח מלא של תנאי הסף מעוגן במסמכי המכרז:

 הכישורים הדרושים:

 - על המציע להיות בעל ניסיון קודם מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע ביקורת פנים וביקורת חיצונית בתחום המלכ"רים ובתחום העסקי, וכן ניסיון בביקורת במשרדי ממשלה בלפחות שנתיים מתוך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

 - על המציע להציג צוות המונה 6 איש לפחות אשר מתקיימים בהם כל הדרישות שלהלן (לכל תחום מוצגות הדרישות במצטבר):   ראש הצוות

1. על המציע להציג בהצעתו ראש צוות בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים ב- 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בביצוע ביקורת במשרדי ממשלה ו/או בביקורת פנים וביקורת חיצונית בתחום המלכ"רים ובתחום העסקי.

2.השכלת ראש הצוות - על ראש הצוות להיות בעל רישיון בראיית חשבון בישראל  ובעל תואר ראשון במוסד אקדמי בארץ או בחו"ל המוכר ע"י משרד החינוך באחד מהתחומים הבאים:
כלכלה, חשבונאות או מינהל עסקים.

                רואה חשבון

1.על המציע להציג בהצעתו שני רואי חשבון בעלי ניסיון מוכח של לפחות 4 שנים ב- 8 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בביצוע ביקורת במשרדי ממשלה ו/או בביקורת פנים וביקורת חיצונית בתחום המלכ"רים ובתחום העסקי.

2.השכלת רואה החשבון - על רואה החשבון להיות בעל רישיון בראיית חשבון בישראל  ובעל תואר ראשון במוסד אקדמי בארץ או בחו"ל המוכר ע"י משרד החינוך באחד מהתחומים הבאים:
כלכלה, חשבונאות או מינהל עסקים.

                מתמחה בראיית חשבון

1. על המציע להציג בהצעתו שני מתמחים בעלי תואר אקדמי בארץ או בחו"ל  המוכר ע"י משרד החינוך באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות או מינהל עסקים.

            כלכלן

1. על המציע להציג בהצעתו כלכלן בעל תואר אקדמי בארץ או בחו"ל המוכר ע"י משרד החינוך בכלכלה.

על המציע לצרף להצעתו, בין היתר, את המסמכים הבאים:
- במידה והמציע הוא תאגיד – תעודת רישום תאגיד.

- אישור ניהול תקין מרשם העמותות, במידה והמציע עמותה רשומה.

- אישור בר תוקף והתחייבות חתומה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

- התחייבות חתומה בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

-  אישור רואה חשבון על עמידת המציע בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדים כאמור בתכ"מ.

- התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות במפרט ללא יוצא מן הכלל.

- אישור מרואה חשבון או מעורך דין על התחייבות המציע לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

- ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה ע"י החברה עצמה) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי החוק או המחאה בנקאית – לפקודת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, על שם  המציע  בשיעור של --.50,000 ₪ בתוקף עד ליום 23.3.2008.

- קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז, יודגש כי הקבלה אינה ניתנת להעברה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום הן במשרדנו בכתובת הר"מ והן באתר האינטרנט – ניתן להוריד את המכרז ללא תשלום מאתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: www.moital.gov.il תחת הכותרת "אודות המשרד-מודיעין" – "מכרזים והזמנות להציע הצעות" אך הגשת הצעה מחייבת תשלום עבור מסמכי המכרז.
את חומר המכרז ניתן לקבל גם ביחידת המכרזים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, קומה 4 חדר 4147, טל' 02-6662600/1 בין השעות
09:00 – 15:00 כנגד הצגת טופס הפקדה מקורי ע"ס --.500 ₪  (שלא יוחזר) מבנק הדואר, סניף 001 לחשבון מס' 31514 לטובת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, או באמצעות אתר האינטרנט בכתובת הנ"ל.

שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד לפקס 02-6662937 עד לתאריך 6.12.2007 שעה 12:00 למר מיכאל אלאלוף. יש לוודא אישור קבלת הפקס בטל' 02-6662600/1.
תשובות יפורסמו באתר האינטרנט בכתובת הנ"ל החל מתאריך 11.12.2007.
התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על המציע להגיש הצעתו בשלושה עותקים כנדרש במכרז לתיבת המכרזים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, בקומת הכניסה ליד המעליות, ע"ג התיבה רשום "משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה".
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביום שלישי, ט"ז טבת, התשס"ח – 25.12.2007 עד השעה 12:00.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז האמור במסמכי המכרז גובר.

כתובתנו באינטרנט www.moital.gov.il

מוקד פניות ציבור תמ"ת  80 -1-800-20-11-

פירוט המכרז  פירוט המכרז
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.