מכרזים ממשלתיים

בקשה לקבלת מידע - שירותי יעוץ לאפיון והגדרת דרישות למערכת ליבה בנקאית לבנק הדואר

3/01/2008

חברת דואר ישראל בע"מ (להלן – "החברה") מבקשת לקבל מידע לצורך קבלת שירותי ייעוץ לאפיון והגדרת דרישות למערכת ליבה בנקאית לבנק הדואר.  מידע זה נדרש  על מנת להיערך ליציאה למכרז להעסקת יועץ לנושא זה.

פניות לקבלת מסמך בנושא, טופס מענה לבקשה זו, וכן פניות לקבלת הבהרות  ניתן להפנות בכתב אל:
גב' אירנה אוסינינה  - תחום כספים, בנק הדואר, רח' יפו 217, ירושלים.
טל במשרד:       02-6290474.
מס' פקס:           02-6290333.
מייל:                 irina_ou@postil.com

את המענה לבקשה לקבלת מידע זו (כולל שאלון שבנספח א') יש להגיש לכל המאוחר עד לתאריך
17 בינואר 2008 שעה 12:00 לתיבת המכרזים שבבניין הנהלת חברת דואר ישראל בע"מ שברח' יפו 217 ירושלים (בקומת הקרקע – אגף מרכז ליד עמדת הביטחון).

חברת הדואר שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל משיב (חלקם או כולם) לפניה זו, לקבלת הבהרות ומידע נוסף.

השתתפות בהליך זה של בקשה לקבל מידע (RFI) הינה תנאי מוקדם להשתתף במכרז שיפורסם, בנושא זה ((RFP. ספק שלא יטול חלק בשלב ה-RFI, לא יוכל ליטול חלק בשלב המכרז RFP.