כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ארכיון

בנק ישראל פירסם את תוכנית העבודה ותקציב הבנק ל-2008.

10/01/2008

במסגרת מדיניות בנק ישראל לשקיפות של הבנק, פירסם אתמול הבנק לציבור את תכנית עבודתו והתקציב הנגזר ממנה. נייר זה מציג את תכנית העבודה של הבנק לשנת 2008 וכולל את תפקידי הבנק המוצגים בהצעת חוק בנק ישראל, יעדיו לשנה הקרובה כפי שנקבעו על ידי הנהלת הבנק וכן הרחבה לגבי פרויקטים רוחביים עיקריים שבכוונת הבנק לבצע בשנה הקרובה.

(א) תפקידי הבנק ויעדיו לשנת 2008 

תפקידי הבנק:
(א) לקיים את הפיקוח וההסדרה של מערכת הבנקאות   
(ב) לייעץ לממשלה בנושאים כלכליים   
(ג) להנפיק מטבע ולהסדיר את מערכות המזומנים במשק   
(ד) להחזיק ולנהל את יתרות מטבע החוץ של המדינה   
(ה) לנהל את המדיניות המוניטרית  
(ו) להסדיר את מערכות התשלומים והסליקה במשק במטרה להבטיח את יעילותם ויציבותם  
(ז) לשמש בנקאי של הממשלה  
(ח) לתמוך בפעילות הסדירה של שוק מטבע החוץ ושווקים פיננסים אחרים בישראל   


משימות הבנק לשנת 2008: 
(א) שיפור איכות הניהול, התפעול והבקרה בבנק   
(ב) שיפור השירות לגורמים חיצוניים ופנימיים   
(ג) התייעלות פעילות הבנק תוך יישום שינוי המבנה הארגוני  
(ד) ניהול סיכונים תפעולים ופיננסים ברמת הבנק  
(ה) ריכוז ניהול המידע הכלכלי והפיננסי, שיפור זמינותו ואיכותו   
(ו) שיפור הידע, המיומנויות והיכולות של העובדים  
(ז) שיפור היכולת של המערכת הפיננסית והבנק לתפקד בשעת חירום   
(ח) קידום חקיקה, יישום והטמעת חוק בנק ישראל  
(ט) קידום שילוב בנק ישראל במערכת הפיננסית הבין-לאומית 

ב) פרויקטים רוחביים עיקריים בבנק בשנת 2008
תכנית העבודה של חטיבות הבנק כוללת משימות שהן חלק מפרויקטים רוחביים עיקריים בבנק. חלק מפרויקטים אלו החלו בשנת 2007 אך הוקפאו עקב סכסוך העבודה המתמשך שהסתיים לקראת סוף שנת 2007. להלן סקירה של כמה פרויקטים עיקריים:
שינוי המבנה הארגוני של הבנק – לאחר החתימה על הסכם שכר חדש עם ועד העובדים וקבלת אישור האוצר להסכם זה, יבוצע המהלך של השינוי המקיף במבנה הארגוני של הבנק, כולל התאמת כוח האדם הנדרש לחטיבות, והתאמת המערך המשרדי למבנה הארגוני החדש. 
קידום חוק בנק ישראל החדש – קידום חוק חדש לבנק ישראל עם משרדי ראש הממשלה, האוצר והמשפטים. עם קבלת החוק החדש יהיו לכך השלכות על תוכניות העבודה של מספר חטיבות – בין היתר מדובר בפעילויות הקשורות להתאמת מסגרת ניהול היתרות לפרופיל סיכון/תשואה, להיערכות לפעילות ולדיווחים לוועדה המוניטרית ולמועצה המנהלית, ועוד.
ארגון מחדש של המידע והסטטיסטיקה - מטרת הפרויקט היא ריכוז המידע הכלכלי והפיננסי ושיפור זמינותו ואיכותו. זאת, באמצעות הקמת מאגרי מידע מרכזיים בבנק. המאגרים שהקמתם תחל ב- 2008 יכילו את המידע המנוהל על ידי בנק ישראל הלקוח מהמערכת הפיננסית בישראל. 
הפרויקט ידרוש בשנת 2008 תשומות משמעותיות לרכישת כלים לטעינת מאגרים המאפשרים ניהול וגישה למידע (כלי METADATA, ETL, OLAP ) וכן תשתית MASTER DATA MANAGEMENT. הפרויקט צפוי להימשך כשנתיים.
הטמעת הנחיות באזל II - הנחיות באזל II הן סטנדרטים בין לאומיים שיוטמעו על ידי הפיקוח על הבנקים. במסגרת הטמעתן בבנקים יקבעו הוראות בנושא מודל סטנדרטי (סיכוני אשראי, שוק ותפעולי) ומודל אשראי מתקדם, יקבע הליך ה-ICAAP (תהליך פנימי להערכת נאותות ההון) והליך ה-SERP (תהליך הסקירה וההערכה הפיקוחי), יוגדר QIS (סקר השפעה כמותית) ותעודכן הגדרת בסיס ההון.
מערכת מחשוב אינטגרטיבית למערכות הארגוניות, הניהוליות והפנימיות בבנק–ERP. בשנים 2008-9 מתוכננת הקמת מערכת ERP שתחליף את המערכות הישנות הקיימות בתחום זה בבנק. על מערכות אלה נמנות מערכות כמו משאבי אנוש, תקציב, כספים, רכש, ניהול מטבע, ניהול מלאי ועוד. מערכת ה-ERP תשלב את כל פונקציות הניהול הפנימיות מול בסיס נתונים משותף, עם יכולות של Business Intelligence – כלי ניתוח ודיווח ניהוליים, כלי פורטל ומערך דיווח ניהולי מול מחסני מידע שישולבו בארגון.
מערכת מחשוב חדשה לניהול יתרות מטבע החוץ - מערכת מחשוב חדשה באמצעותה ינוהלו יתרות מטבע חוץ - משימה זו הינה רב-שנתית שבסיומה תיושם המערכת החדשה. המערכת תחליף את המערכות הנוכחיות במחשב המרכזי. המערכת שתירכש הינה מערכת מדף הפועלת בסביבה הפתוחה, ותכלול פונקציות שתומכות בביצוע השקעות (כגון: רישום עסקות, ייצור מסרים, ניהול אירועים של הנפקה, פיתוח חשבונאי, ניהול תזרים מזומנים והתאמת חשבונות נוסטרו). 
השלמת ביצוע סקר סיכונים – בשנת 2008 יושלם "סקר סיכונים" כולל בבנק שיכלול בין השאר פיתוח כלים לניהול ולניטור הסיכונים. זאת בין השאר בכדי לבסס את עבודת הביקורת הפנימית על רמת החשיפה לסיכונים, וליישם שיפורים בבקרות בעקבות המלצות שינבעו מסקר הסיכונים, הכולל הטמעת מערכת לניטור סיכונים. יישום מסקנות הסקר יימשכו גם השנה.


ג) תקציב ההוצאות וההשקעות של בנק ישראל
תקציב הבנק נגזר מיעדי תכנית העבודה והמשימות שנקבעו כאמור לעיל ע"י הנהלת הבנק.
תקציב ההוצאות של בנק ישראל לשנת 2008 יעמוד על כ-590 מיליוני ש"ח לעומת כ-633 מיליוני ש"ח ב-2007. 
עלות השכר בבנק תעמוד השנה על 259 מיליוני ש"ח לעומת עלות שכר של 256 מיליוני ש"ח שנקבעה בתקציב שנה שעברה. עלות הפנסיה לגמלאים עומדת על כ-153 מיליוני ש"ח, לעומת כ-157 מיליוני ש"ח שנקבעו בתקציב שנה שעברה. עלות פרישת עובדים עומדת בתקציב השנה על כ-36 מיליוני ש"ח. יצוין, כי בתקציב 2007 נקבע סכום של 87 מיליוני ש"ח לפרישת עובדים שנוצל רק בחלקו הקטן, משום שדחיית השינוי הארגוני בבנק עיכבה את פרישת כוח האדם בבנק, ההפחתה בתקציב פרישת עובדים בסך 51 מיליוני ש"ח הנה הסיבה המרכזית להפחתת תקציב הוצאות הבנק בשנת 2008 לעומת 2007. צפוי, כי החתימה על הסכם השכר חדש, והשלמת השינוי הארגוני יקדמו את מהלך הפרישה מרצון – שיצמצם את מספר עובדי הבנק. 
ההוצאות השוטפות האחרות של הבנק יעמדו השנה על כ-61 מיליוני ש"ח בדומה לתקציב בשנה שעברה. הגידול בסעיף זה לעומת הביצוע בסעיף בשנה שעברה (שעמד על 46 מיליוני ש"ח), נובע בחלקו מההערכות לפרויקט באזל II ומקמפיינים שנועדו להסביר לציבור נושאים בצרכנות הבנקאית. בין הנושאים: השינויים העיקריים שיחולו בעקבות יישום הוראות החוק בעניין פיקוח על עמלות בנקאיות, הוראות הנוגעות להקלת המעבר מבנק לבנק וכן התנהלות מול הבנק בעת רכישת דירה. 
תקציב הדפסת הכסף יעמוד השנה על 78 מיליוני ש"ח לעומת 69 מיליוני ש"ח שתוקצבו בשנה שעברה. התקציב נקבע בהתאם לתחזיות ביקוש הכסף ובלאי השטרות והמטבעות. 
תקציב ההשקעות של הבנק יעמוד השנה על כ- 37 מיליוני ש"ח, בדומה לתקציב בשנה שעברה. הנושאים המרכזיים בתקציב: רכישת מכונות חדשות לפעילות הבנק בתחום המטבע, שיפוץ מבנה הבנק, ביצוע פרויקטים בתחום המחשוב ובכלל זה הקמת מאגרי נתונים וביצוע שלב ראשון בהטמעת מערכת ERP - ניהול המערכות התפעוליות והארגוניות של הבנק. 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.