כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ארכיון

הממונה על השכר פירסם את נתוני השכר וחריגות השכר לכאורה בגופים הנתמכים והמתוקצבים במגזר הציבורי

12/02/2008

הממונה על השכר והסכמי עבודה, אלי כהן, פרסם אמש את דו"ח הוצאות השכר של הגופים המתוקצבים והנתמכים לשנת 2006, בהתאם לתיקון מס' 16 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

הדו"ח מכיל נתונים על 274,892 עובדים בשירות הציבורי שהועסקו ב 226,181 משרות.

דו"ח הממונה על השכר והסכמי עבודה המפורסם השנה הוא הדו"ח ה-14 והוא מופיע ב- 2 חלקים:

בחלקו הראשון מוצגים הנתונים שהועברו ע"י כל הגופים המתוקצבים והנתמכים החייבים בהגשת הדו"ח השנתי.

בחלקו השני של הדו"ח, מוצגות פעולותיה של יחידת האכיפה בשנת 2007 בראשות מנהל היחידה וסגן הממונה על השכר, שמואל נחמני.

חלק זה כולל חריגות שכר לכאורה בגופים לשנת 2006, מדגם בגופים מתוקצבים ונתמכים בהם נערכו בדיקות שכר מקיפות וכן פסקי דין נבחרים בעניין סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.

נתונים וממצאים – חלק א:
מבין 706 הגופים החייבים בדיווח הגישו נתונים 696 גופים (98.6% ) היקף עלויות השכר בגופים המדווחים: כ-43.4 מיליארד ₪.

השנה נוספו לדיווח 8 מכללות אקדמיות נוספות (שהוכרזו ע"י שר האוצר כגופים נתמכים בשנת 2006) ו- 8 תאגידי ביוב שהופרדו מהרשויות.

שיעורי הגשת הנתונים לפי הקבוצות השונות הם: רשויות מקומיות – 99.2%, חברות עירוניות – 96.5%, איגודי ערים – 94.5%, חברות ממשלתיות – 98.5%, מועצות דתיות – 100%, תאגידים – 100%, גופים נתמכים – 100%.

בסיכום כולל, נתקבלו עבור שנת 2006  נתונים על 274,892 עובדים שהועסקו ב- 226,181 משרות מלאות (לא כולל נבחרים).

ההיקף הכולל של עלויות השכר בקרב הגופים המדווחים מסתכם בשנת 2006 בכ - 43.4 מיליארד ש"ח ב-696 גופים (כ - 32.36 מיליארד ₪ ללא עלויות מעביד, תשלומים רטרואקטיביים ותשלומי פרישה) שהגישו דיווחיהם עד נובמבר 2007.

בדו"ח מופיע פירוט של בעלי תפקידים ומקבלי שכר גבוה ששכרם עלה בשנת 2006 על מה שנקבע לכל גוף עפ"י גודלו, ואשר עבדו לפחות 9 חודשים ב- 0.75 משרה, בממוצע שנתי, ומעלה.

עפ"י הממצאים, שכרם החודשי ברוטו של העובדים בכלל המגזר הציבורי עמד בממוצע על 11,733 ₪, שכרם החודשי ברוטו של בעלי התפקידים עמד בממוצע על 23,249 ש"ח ושכר עובדי הדירוגים עמד בממוצע על 11,064 ש"ח לעובד במשרה מלאה (אוכלוסייה קבועה).

בכלל המגזר הציבורי, השכר הגבוה ביותר בממוצע היה בחברות הממשלתיות: 17,477 ₪.
בין בעלי התפקידים, השכר הגבוה ביותר בממוצע היה בגופים הנתמכים: 30,374 ₪ .
בקרב עובדי הדירוגים השכר הגבוה ביותר בממוצע היה בקרב החברות הממשלתיות: 16,642 ₪.

מאגר המידע ממנו נבנה הדו"ח הפך למקור מידע חיוני לבדיקת שכר וחריגות שכר והנתונים בו מהווים מכשיר בעל חשיבות רבה להתוויית מדיניות.

חשוב לציין כי מדובר בדו"ח סטטיסטי והתנהגות הממוצעים בכל גוף אינה משקפת בהכרח את שכר העובדים ואף לא את שונות השכר באותו דירוג.

כדי להגיע לדיוק מרבי בנתונים המפורסמים, נעשית בדו"ח אבחנה בין השכר השוטף (ללא תשלומים רטרואקטיביים, תשלומים בגין פרישה ועלויות מעביד) לבין נתוני עלות ההעסקה הכוללת עלויות מעביד, אך אינה כוללת תשלומי פרישה ותשלומים רטרואקטיביים.

בדו"ח ישנה התייחסות נפרדת לעובדי בנק ישראל ולעובדי שירותי בריאות כללית, בגלל מבנה השכר השונה בגופים אלה.

בדומה לדו"ח הקודם, לעובדי בנק ישראל ולעובדי שירותי בריאות כללית, נוספה עמודה בשם "שכר ברוטו בפועל".

עמודה זו כוללת  את הרכיבים הבאים:

• בנק ישראל- שכר ברוטו בפועל כולל תשלומים ייחודיים לעובדי בנק ישראל בגין ימי חופשה והשתלמויות שלא נוצלו ונצברו עד שנת הדיווח. תשלומים אלה אינם נהוגים בשירות המדינה ובשירות הציבורי כולו, שכן בשירות הציבורי לא מבוצע פדיון ימי חופשה במהלך השירות של העובד אלא רק בעת פרישתו. גובה תשלומים אלה חורג מהמקובל בשירות המדינה  ובשירות הציבורי כולו. יש לציין כי בעקבות ההסכם שנחתם בבנק ישראל יופסקו תשלומי פדיון חופשה, השתלמות ותשלומים אחרים שהיו משולמים במהלך השירות של העובד בניגוד לנהוג בשירות הציבורי.

• שירותי בריאות כללית – שכר ברוטו בפועל כולל רכיב "קיצור תורים" ורכיב "מחוץ לסל" בשכר הרופאים, המהווים השתכרות מעבר להיקף המשרה הרגילה ומעבר לעבודה הנוספת כהגדרתה בהסכמים קיבוציים. עד שנת 2004 רכיבים אלה דווחו כחלק מהשכר ברוטו.

נתונים וממצאים – חלק ב:
בשנת 2006 נמצאו חריגות שכר לכאורה ב-20% מהגופים הנתמכים והמתוקצבים.

מירב החריגות לכאורה נמצאו בגופים הנתמכים (53%), ברשויות המקומיות (27%), באיגודי ערים (25%) ובתאגידים (24%).

יודגש, כי מאז החלה יחידת האכיפה לפעול על-פי החלטת ממשלה מיום 6.6.97, ירד באופן משמעותי היקף חריגות השכר אשר עמד בדו"ח לשנת 1995 על כ-62% מכלל הגופים המתוקצבים והנתמכים לעומת הדו"ח לשנת 2006 בו היקף חריגות השכר עומד כאמור על 20% בלבד (ירידה של כ- 68%).

מבדיקה ראשונית עולה כי ב-135 גופים קיימות חריגות שכר לכאורה (20% מתוך 676 גופים שדיווחו בשנים 2005 ו- 2006). ב- 75% מהגופים החורגים נמצאו בין חריגה אחת לשתי חריגות לכאורה.

כחריגה לכאורה מוגדר מצב בו שכרו של עובד (בכיר או עובד בדרוג מקצועי) עלה בין השנים 2005 ל-2006 ב- 5% או יותר, מעבר לעליית שכרם של עובדים מקבילים בשירות המדינה. יובהר, כי מדובר בשיעורי השינוי משנה לשנה ואין מדובר בחריגות בבסיס השכר – אם קיימות.

לפיכך, עובד יופיע בדו"ח כחורג לכאורה מאחר ושכרו עלה בשיעור גבוה מהרף שקבע הממונה. תתכן אפשרות אחרת, לפיה עובד לא יופיע בדו"ח כחורג לכאורה (לאור עליה מזערית בשכרו) וזאת על אף ששכרו חורג. 

עידוד הצמיחה לא נכלל בהשוואה בין השנים (מאחר ובשנת 2006 לא ניכו עידוד צמיחה).

חוקרים באגף השכר
השנה, יפעיל הממונה על השכר את הליך הדין המשמעתי בהתאם לסעיפים 35 ו-35א' לחוק יסודות התקציב וימנה חוקרים באגף השכר לאיתור גורמים שפעלו בניגוד לסעיף 29 לחוק יסודות התקציב ואישרו תוספות שכר חריגות. חוקרים אלו יפעלו להעמדתם לדין של אותם גורמים, בפני בתי הדין  למשמעת (לפי סעיף 39 לחוק יסודות התקציב).


להודעה זו מצורפים:
1. מבוא לדו"ח יחידת האכיפה –  פעילות יחידת האכיפה, כולל אומדן סך החסכון כתוצאה מפעולות האכיפה והחלטות הממונה על השכר.
2. טבלת 1000 שיאני השכר המובילים בגופים הנתמכים והמתוקצבים.
3. טבלת נתוני שכר בחתך נושאים וגופים.

1. פעילות יחידת האכיפה

הסביבה החוקית:
סעיף 29 לחוק יסודות התקציב קובע שגוף מתוקצב וגוף נתמך לא ישלמו תוספות שכר, תנאי פרישה ותנאי עבודה מעבר לנהוג לגבי כלל עובדי המדינה, אלא באישור שר האוצר.
מכוח סעיף זה מפקח הממונה על כ- 700 גופים מתוקצבים ונתמכים -  קרי כ- 300,000 עובדים וגמלאים.

הקמת יחידת האכיפה:
בהתאם להחלטה מספר 2101 של הממשלה מישיבתה מיום ה - 6.6.97, קמה יחידת האכיפה באגף הממונה על השכר שתפקידה לרכז את הפעולות המתחייבות לצורך אכיפת סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. יחידת האכיפה באה למעשה להוציא את סמכויות הממונה על השכר מן הכוח אל הפועל.
לאור האמור, בשנת 98 קמה יחידת האכיפה אשר מנתה בראשיתה כ-2 כלכלנים וכיום מועסקים בה כ-10 כלכלנים. בנוסף, משתתפים בעבודת האכיפה עוד כ-5 עובדים (משפטנים, פרקליטים ואנשי אדמיניסטרציה).

פעולות יחידת האכיפה:
ב- 9 שנות אכיפה התקבלו למעלה מ- 2,700 החלטות ממונה על השכר. הסכומים שנחסכו לקופת הציבור בשנים אלו מסתכמים בלמעלה מ- 2 מיליארד ₪, וזאת מבלי שנלקחו בחשבון סכומי החיסכון האקטוארי הנובעים מהפחתות שכר פנסיוני לעובדים פעילים וכן מבלי שנלקח בחשבון גורם ההרתעה אשר מניב תוצאה כלכלית של חסכון נוסף הנאמד בכמיליארד ₪.

בשנת 2007 התקבלו ע"י הממונה על השכר למעלה מ- 120 החלטות שמשמעותן הפחתה בשכר ובגמלה לאלפי עובדים וגמלאים בגופים המתוקצבים והנתמכים. בנוסף, כתוצאה מביקורות שכר שנערכות ברשויות המקומיות (בהתבסס על עקרונות ההסכם הקיבוצי מיום 3.3.99 שנחתם בין מרכז השלטון המקומי וההסתדרות וקיבל את אישורו של הממונה על השכר ושעיקרו הסדרת נושא חריגות השכר בשלטון המקומי) התבצעו הפחתות נוספות בהסכמה ללא צורך בקבלת החלטת ממונה.

החיסכון בשנת 2007 מסתכם בלמעלה מ- 17 מיליון ₪, כפי שיפורט בהמשך הדו"ח.


בשנה זו נתקבלו מספר פסקי דין (הן ע"י בית הדין הארצי לעבודה והן ע"י בתי הדין האזוריים לעבודה) בעלי חשיבות מכרעת לפעילות יחידת האכיפה. פסקי דין אלו קיבלו את עמדתו העקרונית של הממונה על השכר ואישרו את החלטותיו, כפי שיפורט בפרק ג' לדו"ח.

בראשית דרכה פעלה יחידת האכיפה באופן מדגמי. במהלך השנים עברנו לשלב של ביקורת שכר מקיפה, אשר כוללת בדיקת תלושי שכר של כל עובדי הגוף הנבדק. יצוין, כי עצם עבודת הביקורת במתכונת זו מביאה להרתעה משמעותית אשר הדיה מגיעים לגופים מתוקצבים ונתמכים אחרים.

לסיכום, המשמעות של הירידה בהיקף חריגות השכר, הינה תוצאה של עבודה מאומצת של יחידת האכיפה שמונה כ- 10 עובדים. יצוין כי מאז הקמת יחידת האכיפה גדל החיסכון השוטף לקופה הציבורית, גדלה ההרתעה והיקף חריגות השכר קטן. המשמעות המעשית היא, כולל אפקט ההרתעה, חסכון של למעלה משניים וחצי מיליארד ₪ בתקופה של כ- 9 שנים.

הגדלת יחידת האכיפה והפעלת הדין המשמעתי, יגבירו משמעותית את פעולות יחידת האכיפה ויקנו לה אמצעי הרתעה נוספים מעבר לקיים היום. התוצאות, כפי שיפורטו בדו"ח מדברות בעד עצמן ומוכיחות כי ריכוז מאמץ באכיפה נושא פירות ועשוי לשפר ולחזק את אמון הציבור בשלטון החוק.


 

לדו"ח המלא  לדו"ח המלא
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.