כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ארכיון

שר האוצר העביר אמש לבג"צ את החלטתו בנושא הסדרי הפיצוי העקיף שיחולו באזור שדרות ועוטף עזה

27/02/2008

בעקבות המצב הביטחוני באזור שדרות וביישובי עוטף עזה אשר מביא לפגיעה מתמשכת ורצופה בפעילות הכלכלית השוטפת של האזור וזאת לצד פגיעה במרקם החיים במקום החליט שר האוצר על שורת צעדים לפיצוי בגין נזק עקיף באזור שדרות ועוטף עזה.

החלטתו מבוססת על המלצות הוועדה הבינמשרדית לעניין הפיצוי העקיף תוך התחשבות בצורך במתן מענה מיידי ואפקטיבי לעוסקים המצויים בשדרות ויישובי עוטף עזה תוך קידום מהיר של חקיקת משנה אשר תאפשר מתן פיצוי הולם על הנזק העקיף שנגרם לעסקים המצויים באזור האמור.

כזכור, עוד בטרם הונחה טיוטת דו"ח הוועדה על שולחנו, החליט שר האוצר להאריך את תוקפה של ההכרזה על אזור שדרות ועוטף עזה כיישובי ספר וזאת עד תום שנת 2008; ב-12 בפברואר 2008, אישרה ועדת הכספים, בהתאם לפניית שר האוצר, את הארכת תוקפה של הכרזה זו, כאמור לעיל.

להלן עיקרי הדברים: 

• קביעת שלושה מסלולי פיצוי חלופיים בגין נזק עקיף שנגרם לעוסקים באזור שדרות ועוטף עזה, כדלקמן: הארכת תוקפן של הוראות "המסלול האדום המורחב" כפי שנקבעו בתקנות שהותקנו לגבי התקופה שמיום ה-16/5/2007 ועד יום 4/8/2007 – קרי, פיצוי על הנזק הממשי לרבות פיצוי בשל תשלום שכר עבודה לעובד שנעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני, גם בהיעדר הוראות מפורשות מצד כוחות הביטחון וללא התנאי שלפיו זכאות לפיצוי מותנית בתקופה מינימאלית של הפסקת ייצור או הפסקת פעילות, לפי העניין; "מסלול ירוק ראשון – מסלול המחזורים" - שנועד לפצות בגין ירידה במחזורי העוסקים בקיזוז ההוצאה הנחסכת; "מסלול ירוק שני – מסלול ההוצאות השוטפות" – שנועד לפצות את העוסקים על הפסדים תפעוליים (עודף ההוצאות על ההכנסות) שנגרמו להם כתוצאה מנזקי פעולות איבה.

• הענקת גמישות מירבית לעוסקים בבחירת המסלולים המתאימים לכל עוסק ועוסק; עוסקים יוכלו – למעט חריגים, שרשימה שלהם תגובש בתקנות – לתבוע באחד מהמסלולים כראות עיניהם, בכפוף לתנאים כמפורט להלן, בהתאם לתנאים הפרטניים של עסקיהם, גם בהיעדר ירידה במחזורים.

• קביעת תחולה רטרואקטיבית של מסלולי הפיצוי מיום ההכרזה על שדרות ועוטף עזה כיישובי ספר, קרי מיום 16 במאי 2007 ועד ליום 31 בדצמבר 2008 ,זאת גם בהתחשב בהכרזת שר הביטחון  על "מצב מיוחד בעורף" ביחס לאזור שדרות ועוטף עזה מיום 20 למאי 2007. יחד עם זאת, משיקולים תיפעוליים יינתן הפיצוי החל מיום ה- 1 במאי 2007.

• יש לציין כי על מנת להגביר את האפקטיביות של הקביעה הרטרואקטיבית תינתן לעוסקים בשדרות אשר הגישו תביעה לפיצוי בגין נזק עקיף, ביחס לתקופה שעד התקנת התקנות החדשות, להגיש תביעה מחודשת באחד ממסלולי הפיצוי החדשים, וזאת בהתאם לכללים שיפורטו להלן. במידה שסכום הפיצוי, שיחושב לתביעה החדשה ביחס לאותה תקופה, יעלה על סכום הפיצוי שאושר בגין התביעה הקודמת, יהיה זכאי העוסק לקבלת ההפרש.

• סכום הפיצוי בגין הנזק העקיף במסלולים הירוקים לא יעלה על 3 מיליון ש"ח במונחים שנתיים; למען הסר ספק, לא תוגבל תקרת הפיצוי לתובעים במסלול האדום.

בתשובתו הדגיש שר האוצר כי רשות המיסים נערכה  לטפל בתביעות שהוגשו בהתאם ללוח זמנים מזורז המביא בחשבון את מצוקתם של תושבי אזור שדרות ועוטף עזה. ככלל, תביעה שהוגשה כנדרש במסגרת המסלול הירוק - תינתן החלטת  המנהל בתוך 14 ימים מיום הגשתה והפיצוי בגין התביעה ישולם בתוך 7 ימים מיום אישור התביעה ע"י המנהל. תביעה שהוגשה כנדרש או הופנתה ע"י המנהל למסלול האדום – תינתן החלטת המנהל וישולם הפיצוי בגינה תוך 60 ימים מיום הגשתה או הפנייתה.

בהתאם להנחיית שר האוצר תשולם לתובעים, בתנאים מסויימים, מקדמה בגין התביעה.

שר האוצר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, בימים הקרובים, תקנות הוראת שעה בהתאם למתווה שפורט לעיל.

פירוט מסלולי הפיצוי:

מסלול ירוק המתבסס על ירידת מחזורים - אופן חישוב הפיצוי

משלים ההוצאה הנחסכת X ההפרש החיובי בין מחזור העסקאות בתקופת הבסיס לבין מחזור העסקאות בתקופת הפיצוי = סכום הפיצוי

לעניין זה:

"מחזור העסקאות בתקופת הפיצוי" – מחזור העסקאות כפי שדווח לצרכי מע"מ בגין תקופת המקטע שבגינה נתבע הפיצוי, ללא מכירות הוניות ודיווחי עסקאות על ידי הקונה לפי ס' 20-21  לחוק מס ערך מוסף.

"תקופת המקטע" תוגדר כתקופה שלא תפחת מארבע חודשים, גם אם תקופת הנזק בפועל הייתה קצרה מארבעה חודשים.

"מחזור העסקאות בתקופת הבסיס" – ממוצע מחזור העסקאות כפי שדווח לצרכי מע"מ בשנה שקדמה לתחילת תקופת המקטע הרלבנטי בגינה נתבע הפיצוי, מחולק ב- 12 ומוכפל במספר חודשי תקופת המקטע האמור. מחזור העסקאות לא יכלול מכירות הוניות ועסקאות שדווחו לפי ס' 21 – 20 לחוק מס ערך מוסף ולא יכלול את סכום הפיצוי ששולם בעבר בגין נזק עקיף.

"משלים ההוצאה הנחסכת" יחושב על פי הנוסחה הבאה:

(מחזור העסקאות/התשומות השוטפות)* 0.8 - 1 = מקדם משלים ההוצאה הנחסכת.

כאשר:

"התשומות השוטפות" – סך התשומות השוטפות (ללא תשומות ציוד) שנרכשו לצרכי העסק ונוכה בגינן מע"מ תשומות כחוק, כפי שדווח לרשויות מע"מ, בתקופה של 12 החודשים שקדמו לתחילת תקופת המקטע הרלבנטי בגינה נתבע הפיצוי.

"מחזור העסקאות"  - מחזור העסקאות כפי שדווח לצרכי מע"מ במהלך 12 החודשים שקדמו לתקופה המקטע בגינה נתבע הפיצוי, לא כולל מכירות הוניות ורכישות שדווחו על ידי הקונה לפי ס' 20-21  לחוק מס ערך מוסף.

"מסלול ירוק" – מודל ההוצאות השוטפות

פירוט המסלול

1. המסלול מבוסס על ההנחה לפיה עסק שפעילותו נפגעה כתוצאה מפעולות איבה, יכול שיתקשה בכיסוי הוצאותיו – כלומר, מחזור עסקאותיו נמוך מסך ההוצאות של העסק.

2. יש לציין כי הנחת הבסיס במסלול זה היא שמצב של עודף ההוצאות על ההכנסות, נובע מהפגיעה בפעילות שנובעת מפעולות איבה ולא כתוצאה מהיותו עסק חדש או עסק בהרחבה או עסק שנמצא בהפסדים מסיבה אחרת כלשהי שאיננה קשורה בפעולות איבה.
 
על  כן, עסקים שמקור ההפסד אצלם אינו נובע מהמצב הביטחוני, לא יהיו זכאים להגיש תביעה במסלול זה (אך יהיו רשאים להגיש את תביעתם במסלול האדום או באחד המסלולים הירוקים האחרים).
אופן חישוב הפיצוי

חישוב סכום הפיצויים על פי מסלול זה הינו כדלקמן:

מחזור העסקאות בתקופת הפיצוי - [1.10 X (סך תשלומי שכר העבודה בתקופת הפיצוי + סך התשומות השוטפות בתקופת הפיצוי )]= סכום הפיצוי

3. בכל מקרה, לא יעלה סכום הפיצוי על סך מחזור העסקאות של הניזוק בשנה שקדמה לתקופת הפיצויים, מחולק ב- 12 ומוכפל במספר החודשים בתקופת הפיצוי.

"התשומות השוטפות" - סך התשומות השוטפות (ללא תשומות ציוד) שנרכשו לצרכי העסק בתקופת הפיצוי ונוכה בגינן מע"מ תשומות כחוק, כפי שדווח לרשויות מע"מ.

"תשלומי שכר עבודה" - תשלומי שכר שוטפים לעובדים שהיו מועסקים בעסק הניזוק בתקופת הפיצוי ובמשך לפחות חודשיים לפני תקופת הפיצוי, כפי שדווחו למערכת הניכויים של רשות המסים, בטופס 102. כל זאת כשתשלום השכר לא כולל מתנות, חלוקת רווחים, תשלומים חד פעמיים, פיצויי פיטורין וכיו"ב. בכל מקרה, לצורך חישוב סכום הפיצוי, לא יעלו תשלומי שכר העבודה לעובד כלשהו על פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לחודש בתקופת הפיצוי.

עבור עצמאי, יחושב שכר העבודה כסך ההכנסה השנתית החייבת (בתוספת הכנסתו הפטורה ולפני קיזוז הפסדים) בשנת המס שקדמה לתקופת הפיצוי, מחולקת ב- 12 ומוגבלת בתקרה של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק בתקופת הפיצוי ומוכפלת במספר החודשים שבתקופת הפיצוי.

המקדם 1.10 נותן ביטוי נורמטיבי להוצאות תפעוליות שאינן תשומות לעניין מע"מ ואינן תשלומי שכר עבודה, כגון: ארנונה, אגרות ממשלתיות, עמלות בנקאיות, רכישות מעוסקים פטורים וכדומה. 

חריגים למסלולים הירוקים

בהתבסס על שיקולי תפעול, ניסיון העבר ומאפייני פעילות לענפים מסוימים, אשר אינם מאפשרים לחשב אומדן סביר של גובה הנזק העקיף תוך התבססות על הדיווחים השוטפים לרשות המסים, תגובש במסגרת התקנות החדשות רשימת ניזוקים לא יהיו זכאים להגיש תביעה במסלולים הירוקים.

יובהר, כי מי שיוחרג כאמור לעיל יהיה רשאי להגיש תביעה במסלול האדום. לעניין חריגים אלה,  רשות המסים תפעל לתיעדוף וקיצור לוחות הזמנים במסגרת המסלול האדום, כדי למנוע עיכוב במתן הפיצויים, ככל שניתן.

מסלול אדום "מורחב"

במסלול זה רשאי לתבוע כל ניזוק שנמצא באזור שדרות ועוטף עזה. חישוב הנזק נעשה באופן פרטני ומבוסס על העיקרון של הפסד או מניעת רווח שנגרמו כתוצאה מפעולות איבה. המסלול מתאים לכל סוגי העסקים, חדשים כוותיקים, מכל ענפי המשק, ולמצבים שונים של נזקים עקיפים; במסלול זה ניתן לקבל פיצוי גם בגין תשלומי שכר עבודה לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני. בהתאם להנחיית שר האוצר תשולם לתובעים מקדמה.

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.