כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ארכיון

על פי אומדנים ראשונים של אגף החשב הכללי עולה כי בחודש פברואר היה לממשלה גירעון בפעילותה הכוללת בסך של כ-1.1 מיליארד שקלים

6/03/2008

על פי אומדנים ראשונים שנעשו בחטיבה למידע ניהולי באגף החשב הכללי, בחודש פברואר היה לממשלה גירעון בפעילותה הכוללת בסך של כ-1.1 מיליארד שקלים (גירעון של  0.7 מיליארד כולל מתן אשראי נטו).

בפעילות מקומית היה לממשלה גירעון בסך של כ 0.5 מיליארד שקלים ובפעילותה בחו"ל גירעון של כ-0.7 מיליארד שקלים.

מתחילת השנה מסתכם העודף בפעילות הממשלה בסך של כ 3.6 מיליארד שקלים לעומת עודף של 5.4 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. בפברואר אשתקד היה לממשלה עודף גדול שהסתכם בכ-1.1 מיליארד שקלים מזה עודף מקומי בסך כ 1.7 מיליארד.

סה"כ ההוצאה הממשלתית הסתכמה בכ-18.8 מיליארד שקלים. בחודש פברואר חלה עלייה חדה בהוצאות הממשלה ביחס לינואר – בכ-5 מיליארד שקלים. עלייה זו משקפת עלייה בהוצאות המשרדים:  ביצוע תשלומי העברה על ידי המשרדים החברתיים בגין חודש ינואר וגידול חד בהוצאות משרד הביטחון.  הרמה הכללית של ההוצאה הייתה גבוהה מהמתוכנן והחזוי, סטיות לא גדולות, אבל בחלק גדול של המשרדים. בנוסף חלה עלייה בהוצאות הריבית. לעומת פברואר אשתקד חלה עלייה בעיקר בהוצאות משרד הביטחון ובתשלומי הריבית (כתוצאה ממועדי הפירעון).

מתחילת השנה עלו הוצאות המשרדים (ללא מתן אשראי) לעומת התקופה המקבילה אשתקד ב-5.6%. בתקציב השנתי תוכננה עליה של 4.1% בתקציבי המשרדים.

סה"כ ההכנסות הסתכמו בכ-18.1 מיליארד שקלים, במעט פחות מאשר פברואר אשתקד (18.3).
יש לציין כי בחודש פברואר אשתקד התקבלו סכומים חד פעמיים גבוהים בגין רפורמת בכר ומיסים בגין מכירת בז"ן.

סך ההכנסות ממסים הסתכמו בכ-15.7 מיליארד שקלים, לעומת 16.2 בפברואר אשתקד: הכנסות מסים ישירים (מס הכנסה) הסתכמו בכ-8.9 מיליארד שקלים  לעומת 9.9 , הכנסות מסים עקיפים (מכס ומע"מ) הסתכמו בכ-6.4 מיליארד שקלים לעומת 5.8. 

ביתר ההכנסות הייתה השנה הכנסה גבוהה מחו"ל ונמוכה ביתר ההכנסות המקומיות. בסה"כ קטנה ההכנסה המקומית בפברואר השנה, וגם מתחילת השנה בכ-1.1 מיליארד שקלים לעומת אשתקד.

יש לציין כי סך ההכנסות ממיסים בחודש פברואר 2008 היו גבוהות מהתחזית, אשר הביאה בחשבון את שינויי החקיקה וירידת שיעורי המס,  בכ-0.5 מיליארד ₪.

בפעילות המימונית של הממשלה היה גיוס הון נטו שלילי בסך 4.1  מיליארד שקלים, הן מקומי והן בחו"ל. ביתרות הממשלה בבנקים חלה ירידה של כ-4.9 מיליארד שקלים כתוצאה המפעילות התקציבית.

בחודש פברואר 2008 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ואגרות בכ-15.7 מיליארדי ₪

1. סך הכנסות המדינה ממיסים ואגרות
• בחודש פברואר 2008 הסתכמו הכנסות ממסים ומאגרות בכ-15.7 מיליארדי ₪.
• בשיעורי מס אחידים, דהיינו בניכוי שינויי החקיקה והתאמות, ירדו ההכנסות בשיעור של 3% לעומת בתקופה המקבילה אשתקד.

2. הכנסות רשות המיסים בישראל
• הכנסות רשות המיסים  בישראל בחודש  פברואר 2008 הסתכמו  בכ- 15.3 מיליארד ₪ לעומת כ–15.7  מיליארד ₪ בפברואר 2007; בניכוי תיקוני החקיקה והתאמות, נרשמה בפברואר 2008 ירידה ריאלית בשיעור של  3% לעומת חודש פברואר אשתקד. בחלוקה לפי סוגי מס נרשמה ירידה ריאלית רק בהכנסות ממיסים ישירים בשיעור של 5%, ואילו ההכנסות ממיסים עקיפים גדלו בשיעור מתון של כ – 1%. יצויין כי בחודש פברואר אשתקד התקבלו סכומים חד פעמיים גבוהים בגין רפורמת בכר ומיסים בגין מכירת בז"ן. נוסף על כך, הופחתו השנה, בגין שינויי חקיקה, מיסי הכנסה בסכום של 600 מיליון ₪ מדי חודש, דהיינו הפחתה של כ-7 מיליארד ₪ בשנת 2008 כולה.
• יצוין כי הכנסות הרשות בחודשים ינואר – פברואר 2008 גבוהות בכ-0.6 מיליארד ש"ח ביחס ליעדי התקציב.
• נתוני הכנסות הרשות תואמים לאינדיקטורים על ההתפתחות הכלכלית במשק ברבעון האחרון של 2007 וינואר 2008 , המצביעים על המשך מגמה של עליה בכל האינדיקטורים הכלכליים שבחלקם הגדול משפיעים על הכנסות האגף. יצויין כי קצב הגידול באינדיקטורים הואט במקצת לעומת המחצית הראשונה של שנת 2007.  חלה עליה ביצוא הסחורות בשיעור של 17%, יבוא הסחורות עלה ב – 13.4%, יבוא מוצרי השקעה עלה ב – 7%, ויבוא חומרי הגלם עלה ב – 8%. הייצור התעשייתי עלה ב – 8%, פדיון ענפי המסחר והשירותים עלה ב – 2.8%, הייצור התעשייתי עלה ב – 6.1%. מדד פדיון המסחר הקמעונאי שהוא אינדיקטור לביקושים בשוק המקומי עלה ב – 1.2% לאחר עליה של 2.5% בחודשיים הקודמים.  במספר לינות הישראליים בבתי מלון חלה עליה של 5.7% ומספר לינות התיירים בבתי מלון נשאר ללא שינוי לאחר עליה גבוהה בחודשים הקודמים.
• מנתוני המגמה עולה כי בעוד שבמיסים ישירים נרשמה התיצבות החל ממחצית שנת 2007, ואף ירידה לקראת סוף השנה ותחילת 2008, הרי במיסים העקיפים קיימת יציבות בנתוני המגמה, עם נטיה קלה לעליה.
• הכנסות רשות המיסים בחודשים ינואר – פברואר 2008 הסתכמו ב – 32.0 מיליארד ₪ לעומת 32.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 2.3%.

ההכנסות ממיסים ישירים
• בחודש פברואר 2008 הסתכמו ההכנסות ממיסים ישירים בכ – 8.9 מיליארד ₪ לעומת 9.9 מיליארד ₪ בפברואר 2007 בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות, ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 5.2%. הירידה בהכנסות נובעת הן מהפחתות מיסים שתסתכם בכ – 7 מיליארד ₪ בשנה והן מירידה בגביה מחברות על רקע גביה חד פעמית גדולה בגין רפורמות במשק בפברואר 2007. בניכוי הגביה החריגה ירדה הגביה בכ – 2%.
• ניכויים – הגביה מסה"כ הניכויים בחודש פברואר 2008 הסתכמה ב – 5.4 מיליארד ₪ ירידה של 1.4% לעומת פברואר 2007.  הירידה בגביה מניכויים מתרחשת על רקע הירידה המשמעותית בשיעור הבלתי מועסקים ל 6.8% בלבד ונובעת מהירידה בשיעורי המס. ניתוח הגביה לפי ענפים מראה על ירידה במרבית הענפים. בולטת הירידה בענפי הבנקאות בשיעור של 12.5% (מהווה 18% מהגביה), ירידה זו נובעת מהירידה בשוק ההון. לעומת זאת בענפי המסחר חלה עליה בגביה בשיעור של 23.6% (מהווה 9% מהגביה).
• שוק ההון – הגביה משוק ההון הסתכמה ב – 300 מליון ₪ ירידה ריאלית של 32% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת הן מירידה בגביה מריבית והן מירידה בגביה מניירות ערך ומשקפת את ירידת השערים ומחזורי המסחר הגבוהים בחודש ינואר.
• מס הכנסה – הגביה ממס הכנסה הסתכמה בחודש פברואר 2008 ב -3.7 מיליארד ₪ לעומת 4.2 מיליארד ₪ בפברואר 2007, ירידה ריאלית בשיעור 13%. יש לציין כי חלה ירידה בענפים תעשיה ובנקאות הנובעת בעיקרה מגביה חד פעמית בגין רפורמת בכר בפברואר 2007. כמו כן חלה ירידה בשיעור של כ – 16% בגביה משירותים עיסקיים (מהווה 20% מהגביה) בענף התחבורה והתקשורת חלה עליה בשיעור של 83% (מהווה 9% מהגביה) .
• מיסוי מקרקעין – ההכנסות ממיסוי מקרקעין הסתכמו ב -  477  מליון ₪ ירידה ריאלית של 7% לעומת פברואר 2007 , הירידה נובעת מהפחתות המיסים. לפי הפרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חלה עליה ברכישת דירות חדשות.

ההכנסות ממיסים עקיפים
• בחודש פברואר 2008, הסתכמו ההכנסות ממיסים עקיפים בכ-6.4 מיליארד ₪ לעומת 5.8 מיליארד ₪ בפברואר 2007. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות, גדלו ההכנסות בשיעור ריאלי של כ – 0.7%.
• מס ערך מוסף – ההכנסות ממס ערך מוסף בחודש פברואר 2007 הסתכמו בכ – 3.9 מיליארד ₪ סכום זהה להכנסות בפברואר 2007  . בניכוי מדד המחירים לצרכן  ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של כ – 3.6%. יצויין כי חלה עליה בהכנסות  מע"מ יבוא והן בהכנסות מע"מ ייצור מקומי והירידה  בהכנסות נבעה כתוצאה מהגידול הגבוה בהחזרי מע"מ בשיעור של כ – 32% (כ – 500 מליון ₪ גבוה יותר מאשתקד). כמו כן חלה עליה של 29%  בערך היבוא הדולרי. יצויין כי שער החליפין של הדולר ירד לעומת פברואר 2007  ב – 15%.

3. הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

בחודשים ינואר-פברואר 2008, הסתכמו ההכנסות מאגרות בכ-0.9 מיליארד ₪, ירידה ריאלית של כ-11.5% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2007.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.