כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ארכיון

מפרסום הדוחות הכספיים של בנק הפועלים עולה כי ברבעון הראשון של שנת 2008 רשם הבנק הפסד בסך של כ- 1.6 מיליארד ש"ח

29/05/2008

בנק הפועלים פרסם היום את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2008

להלן הנתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים:

• ברבעון הראשון של שנת 2008 רשם הבנק הפסד בסך של 1,567 מיליון ש"ח. ההפסד נובע ממימוש ניירות ערך מגובי משכנתאות, ירידת ערך ניירות מגובי נכסים אחרים, הפסד על תיק נגזרות האשראי בסך של כ- 3,760 מיליון ש"ח וסכום נוסף של כ- 300 מיליון ש"ח שהוקצה לתוכנית הפרישה מרצון. בנטרול האמור לעיל, היה מגיע הרווח הנקי לסך של כמיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 635 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנה הקודמת, גידול בשיעור של 57.3%.

• הלימות ההון של הבנק, בסוף הרבעון הראשון של שנת 2008, עומדת על 9.74%, בהשוואה ל-10.26% בסוף שנת 2007. יחס ההון הראשוני (TIER 1) לרכיבי הסיכון הגיע לכ-6.88%. בהתחשב בהנפקת המניות לקרן יורק, בחודש אפריל 2008, הלימות ההון של הבנק לתחילת הרבעון השני, הינה כ-10% וההון הראשוני (TIER 1) כ- 7.2%.
הבנק נוקט במדיניות המכוונת להגדיל את יחס ההון הכולל של הבנק לרכיבי סיכון לרמה של 11% בסוף שנת 2008 ולרמה של 12% בסוף שנת 2009.

• שיעור התשואה להון העצמי בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2008 הינו שלילי. שיעור תשואת הרווח הנקי להון לשנת 2008, כפי שהיא נחזית על- ידי הבנק, לפי הנתונים שיש לו כיום, צפויה להיות כ- 10% - 7%, מזה תשואת  רווח מפעולות רגילות בשיעור של כ- 4% - 2%.

• ההפסד מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2008 ב- 2,012 מיליון ש"ח. ההפסד נגרם כתוצאה מהשלכות המשבר בארה"ב אשר בא לידי ביטוי בהפסדים על ניירות ערך מגובי נכסים ועל תיק נגזרות האשראי כאמור לעיל. את ההפסד קיזזו הגידול בהכנסות מימון על ההון הפיננסי המושקע במיגזרי הצמדה שונים, העלייה בהיקף הפעילות הפיננסית של קבוצת הבנק והגידול בגין הכנסות ריבית על חובות בעייתיים שהריבית בגינם לא נרשמה בעבר.

• הרווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מיסים הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2008 ב- 438 מיליון ש"ח ונבע מרווח ממכירת זכויות לניהול קופות הגמל, כולל הרווח ממכירת "גדיש".

• ההפרשה לחובות מסופקים ירדה בשיעור של 82.3% והסתכמה ברבעון הראשון של שנת 2008 ב-32 מיליון ש"ח. הקיטון בהפרשה נובע מגביית חובות, שנמחקו בשנים קודמות, בסך של 110 מיליון ש"ח ומהמשך השיפור בכושר ההחזר של הלווים. הירידה בהיקף ההפרשה הספציפית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבעה מהמיגזר העסקי והתבטאה בעיקר בענפי הבינוי והנדל"ן והחקלאות.

שיעור ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים ביחס ליתרת האשראי לציבור (מאזני), הגיע ברבעון  הראשון של שנת 2008 ל- 0.14%, בהשוואה ל- 0.43% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור זה, ביחס ליתרת כלל סיכון האשראי לציבור (מאזני וחוץ מאזני), הגיע ברבעון הראשון של שנת 2008 ל- 0.08%, בהשוואה ל- 0.24% בתקופה המקבילה אשתקד.
סך החובות הבעייתיים של קבוצת הבנק ירד ברבעון הראשון מ-15.1 מיליארד ש"ח ל- 13.6 מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של 10.2% ומזה, האשראי שאינו נושא הכנסה ירד מ- 3.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2007, ל- 3.4 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון הראשון של שנת 2008, ירידה בשיעור של 9.6%.

• ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2008 ב- 1,284 מיליון ש"ח. חל גידול בהכנסות מעמלות מפעילות בניירות ערך ומדמי תפעול קופות גמל וקרנות נאמנות, ואילו בהכנסות מדמי הפצה של קרנות נאמנות ודמי ניהול קופות גמל, חל קיטון. הקיטון בדמי הניהול של קופות הגמל נובע בעיקר ממכירת מרבית הזכויות לניהול קופות הגמל של הבנק במהלך שנת 2007.
 
• ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2008 ב- 2,268 מיליון ש"ח. הגידול בהוצאות נובע בעיקרו מתוכנית פרישה מרצון, מהשלכות הסכם השכר על ההפרשות הסוציאליות וירידת שווי היעודות לפיצויים כתוצאה מירידת שערים בשוק ההון. בחודש מאי הוחלט להציע תכנית נוספת לפרישה מרצון בעלות של 300 מיליון ש"ח, שעלותה נזקפה לדוח רווח והפסד ברבעון הראשון של 2008.

• תרומה לקהילה – הפעילות הקהילתית של עובדי הבנק מגוונת ורחבת היקף, ומוצאת ביטוי במעורבות חברתית, בתרומות כספיות ובפעילות התנדבותית ענפה. פעילות זו של קבוצת הבנק ברבעון הראשון של שנת 2008 באה לידי ביטוי בשווי כספי של כ- 12 מיליון ש"ח.

התפתחות סעיפי המאזן

המאזן המאוחד ליום 31 במרץ 2008 הסתכם בכ- 308.9 מיליארד ש"ח, לעומת 303.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2007, עלייה בשיעור של 2.0%.

האשראי לציבור הסתכם ב- 210.9 מיליארד ש"ח, גידול בשיעור של 2.9% בהשוואה לסוף שנת 2007 .

פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 231.5 מיליארד ש"ח, בדומה ליתרה בסוף שנת 2007.

יו"ר דירקטוריון הבנק, דני דנקנר, אמר:

"הבנק קיבל החלטה קשה - למכור את כל תיק ה-MBS האמריקאי שברשותו. ההחלטה למכור את התיק האמריקאי נועדה, בין היתר, להסיר את אי-הוודאות בנוגע להשקעות הבנק ב- MBS. אני משוכנע כי החלטה זו מחזקת את הבנק, ומגבירה את אמון המשקיעים והשוק בנו.

ההפסד שנרשם ברבעון הראשון משקף גם את החלטת הדירקטוריון, להקצות כ-300 מיליון ש"ח נוספים לתוכנית פרישה מוקדמת של עובדים, שהביעו רצון לפרוש במסגרת תוכנית זו. סך הכל הוקצו לתוכנית הפרישה כ- 550 מיליון ש"ח, בגין פרישת למעלה מ- 500 עובדים.

במהלך השנה הקרובה נמשיך ביישום האסטרטגיה הרב-שנתית שלנו, הכוללת מהלכי התרחבות בכל תחומי הפעילות בישראל ובחו"ל. כבר השנה נפתח מעל 25 סניפים חדשים בישראל, ונעמיק את פעילותנו בכל תחומי הבנקאות, העסקית, המסחרית והקמעונאית גם יחד. אין לי ספק כי לאורך זמן, בנק הפועלים ימשיך להיות הבנק המוביל בישראל, בנק גלובלי המספק ללקוחותיו את השירותים והמוצרים הפיננסיים באיכות הגבוהה ביותר."


מנכ"ל הבנק, צבי זיו, אמר:

"ההחלטה על מכירת תיק ה-MBS שהתקבלה לאחר דיונים ממושכים ומעמיקים, סוללת את הדרך להתמקד במשנה מרץ בתחומי הפעילות הרגילים של הבנק. הדוח לרבעון הראשון מצביע על כך שהמשק שומר על חוסנו היחסי למרות הטלטלה בכלכלה האמריקאית. הדבר מקבל ביטוי ברווח מהמיגזר העיסקי בישראל שגדל בשיעור של כ- 32% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כתוצאה מגידול ברווח מפעולות מימון ומירידה בהיקף ההפרשה לחובות מסופקים.

אנו ממשיכים השנה בהרחבת הפעילות העסקית בכל התחומים: פתיחת סניפים בחטיבה הקמעונאית, הרחבת הפעילות העסקית וכמובן, יעוץ פנסיוני ללקוחות עצמאים, והיערכות לקראת מתן הרשיון לתת יעוץ פנסיוני לכלל הציבור. השקענו בנושא זה משאבים גדולים והכשרנו מאות יועצים, ואני משוכנע כי גם בתחום זה יוביל בנק הפועלים את השוק ויספק ללקוחותיו יעוץ ברמה המקצועית הגבוהה ביותר בכל הנוגע לחיסכון לטווח ארוך ובינוני."  

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.