כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ארכיון

מנתוני הלמ"ס עולה כי העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בינואר-מרס 2008 הסתכם ב- 1.1 מיליארד דולר

17/06/2008

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבע הראשון של 2008 עולה כי ברבע הראשון של שנת  2008:

• עודף של 1.1 מיליארד דולר בחשבון השוטף

• יצוא הסחורות והשירותים - בדולרים שוטפים - עלה ב- 8.2% לעומת הרבע הקודם העלייה ביבוא הסתכמה ב-6.6% .

• הכנסות תושבי ישראל בחו"ל הסתכמו ב- 2.3 מיליארד דולר והכנסות תושבי חו"ל בישראל הסתכמו ב- 2.8 מיליארד דולר.

העודף בחשבון השוטף  של מאזן התשלומים בינואר-מרס 2008 הסתכם ב- 1.1 מיליארד דולר, בניכוי השפעות עונתיות, לאחר עודף של 0.9 מיליארד דולר ברבע האחרון של 2007.         

להלן, פירוט הממצאים:

העלייה בעודף של החשבון השוטף ברבע הראשון של השנה - לעומת הרבע הקודם - מבטאת גידול בעודף בחשבון השירותים ובחשבון ההעברות השוטפות, שקוזז חלקית על ידי עלייה בגירעון בחשבון הסחורות ובחשבון ההכנסות.

הגידול בעודף של חשבון השירותים הושפע מגידול ביצוא השירותים, כתוצאה ממכירת חברות הזנק לתושבי חוץ. מכירות אלה כוללות העברת מוצרים בלתי מוחשיים לחו"ל, כגון מו"פ ותוכנה, הנכללים ביצוא השירותים.

החשבון השוטף

חשבון סחורות ושירותים

חשבון הסחורות והשירותים – לאחר ניכוי עונתיות – הסתכם בגירעון של 0.5 מיליארד דולר, לאחר גירעון של 0.8 מיליארד ברבע הקודם. ירידת הגירעון לעומת הרבע הקודם, נבעה מגידול בעודף של חשבון השירותים, שהיה גבוה מהגידול בגירעון של חשבון הסחורות.

יצוא הסחורות והשירותים, בדולרים שוטפים ובניכוי גורמים עונתיים, הסתכם ב- 20.9 מיליארד דולר בינואר-מרס 2008 ועלה ב- 8.2% לעומת הרבע הקודם.

יבוא הסחורות והשירותים הסתכם ב- 21.4 מיליארד דולר ברבע הראשון של השנה וגדל ב- % 6.6 לעומת הרבע הקודם.
התפתחויות אלה ביצוא וביבוא הושפעו – בין היתר- מהשינויים של שער החליפין של הדולר לעומת מטבעות אחרים ומהעלייה במחירים של חומרי גלם בעולם.

הגירעון בחשבון הסחורות – יצוא פחות יבוא סחורות – הגיע ל- 2.2 מיליארד דולר, בניכוי גורמים עונתיים, לעומת 1.8 מיליארד ברבע האחרון של 2007. 

יצוא הסחורות - בניכוי השפעות עונתיות - הסתכם ב- 14.4 מיליארד דולר ברבע הראשון של 2008 ועלה ב- 5.0% לעומת היצוא ברבע הקודם.

יבוא הסחורות הסתכם ב- 16.6 מיליארד דולר ועלה ב- 7.0% לעומת הרבע הקודם. יבוא זה, שאינו כולל את הוצאות הובלת הטובין לישראל, כולל יבוא ביטחוני בהיקף של 0.7 מיליארד דולר.

העודף בחשבון השירותים – לאחר ניכוי עונתיות - גדל ברבע הראשון של השנה והסתכם ב- 1.6 מיליארד דולר,לעומת 1.0 מיליארד ברבע הקודם.

יצוא השירותים הסתכם ב- 6.5 מיליארד דולר – בניכוי השפעות עונתיות - לאחר יצוא של 5.6 מיליארד ברבע הקודם.
מתוך סך יצוא השירותים ברבע הראשון 2008, 4.2 מיליארד דולר היו שירותים עסקיים שונים, הכוללים את ערכם של מוצרים לא-מוחשיים, המועברים לחו"ל עם מכירת חברות הזנק.

חלקו של יצוא זה היה גבוה במיוחד ברבע זה והסתכם ב- 7% מסך יצוא השירותים העסקיים.

יצוא שירותי התיירות – לאחר ניכוי עונתיות וללא הוצאותיהם של עובדים זרים בישראל – הסתכם ב- 0.6 מיליארד דולר ברבע הראשון של השנה, בדומה ליצוא ברבע הקודם.  

יצוא שירותי הובלה ותחבורה – בניכוי גורמי עונתיות -  הסתכם ב- 1.3 מיליארד דולר ברבע הראשון של 2008, בהמשך ליצוא של 1.2 מיליארד ברבע הקודם.  הסעיף "הובלת מטענים בין נמלים זרים", הסתכם ב- 64% מסך היצוא של שירותים אלה בינואר-מרס 2008.

יבוא השירותים, לאחר ניכוי עונתיות, הסתכם ב- 4.8 מיליארד דולר ברבע הראשון של 2008 ועלה ב- 5.3% לעומת הרבע הקודם.  יבוא השירותים העסקיים – המהווה כ- 46% מסך כל יבוא השירותים – הסתכם ב- 2.2 מיליארד דולר ועלה ב- 10.6% לעומת הרבע הקודם.

יבוא שירותי תיירות – בניכוי השפעות עונתיות - הסתכם ב- 0.8 מיליארד דולר בינואר-מרס 2008 , בדומה ליבוא ברבע האחרון של 2007.

יבוא שירותי הובלה ותחבורה הסתכם ב- 1.6 מיליארד דולר ברבע הראשון של 2008, בדומה ליבוא של שירותים אלה ברבע הקודם.

חשבון הכנסות בגין השקעות ושכר עבודה

חשבון ההכנסות נטו בגין השקעות ושכר עבודה הסתכם, בניכוי השפעות עונתיות, בגירעון של 0.5 מיליארד דולר ברבע הראשון של 2008 , לאחר גירעון של 0.1 מיליארד דולר ברבע הקודם.

הכנסות תושבי ישראל מהשקעות בחו"ל, הכוללות תקבולי ריבית, דיבידנדים ורווחים שלא חולקו, הסתכמו – בניכוי השפעות עונתיות - ב- 2.1 מיליארד דולר ברבע הראשון של 2008, בהמשך להכנסות של 2.3 מיליארד דולר ברבע הקודם. .

הכנסות תושבי חו"ל מהשקעותיהם בישראל הסתכמו ב- 1.9 מיליארד דולר בינואר-מרס 2008, בהמשך להכנסות של 1.8 מיליארד ברבע האחרון של 2007.

חשבון ההכנסות בגין תשלומים לעובדים שכירים – הכנסות מעבודה של ישראלים בחו"ל בניכוי הוצאות על עבודה של זרים בישראל – הסתכם בגירעון של 0.8 מיליארד דולר ברבע הראשון של השנה, לאחר גירעון של 0.6 מיליארד דולר ברבע הקודם.

חשבון העברות שוטפות

ההעברות השוטפות נטו לישראל ברבע הראשון של שנת 2008, לאחר ניכוי עונתיות, הסתכמו ב- 2.1 מיליארד דולר, בהמשך להעברות נטו של 1.8 מיליארד דולר ברבע האחרון של 2007.

חשבון ההון

העברות הון נטו לישראל בינואר- מרס 2008 הסתכמו ב- 0.3  מיליארד דולר, בדומה להעברות ברבע הקודם.

החשבון הפיננסי

השקעות ישירות

ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל ושל תושבי ישראל בחו"ל המשיכו לעלות ברבע הראשון של השנה בקצב הגבוה שאפיין את הגידול בהשקעות אלה בשנים 2006 ו- 2007.

השקעות ישירות מאפשרות למשקיע לקבל זכויות הצבעה במועצת המנהלים ולהשתתף בניהול החברה. השקעות אלה מתבצעות על ידי רכישת מניות, הלוואות בעלים והשקעה חוזרת של רווחים.

ההשקעות  הישירות של תושבי חו"ל בישראל  ברבע הראשון של 2008 עלו ב- 2.9 מיליארד דולר, בעוד ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל , עלו ב-1.9 מיליארד דולר.

השקעות בניירות ערך נסחרים

השקעות תושבי חו"ל בניירות ערך ישראלים נסחרים,  ירדו ב- 2.3 מיליארד דולר ברבע הראשון של 2008. עיקר הירידה ברבע הנסקר נבעה ממימוש נטו של מניות על ידי תושבי חו"ל, שהסתכם ב- 1.8 מיליארד דולר. ירידה נוספת נבעה ממימוש נטו של אגרות חוב ישראליות ע"י תושבי חו"ל, מימוש שהסתכם ב- 0.5 מיליארד דולר והתרכז בעיקר באגרות חוב ממשלתיות.

השקעות תושבי ישראל בניירות ערך בחו"ל, ירדו ב- 0.7 מיליארד דולר בינואר-מרץ 2007.  הירידה בהשקעות אלה נבעה בעיקר ממימוש נטו של אגרות חוב זרות, ע"י בנקים ומגזרים אחרים במשק.

השקעות אחרות

השקעות אחרות של תושבי ישראל בחו"ל גדלו ב- 2.0 מיליארד דולר ברבע הראשון של 2008.  השינוי בהשקעות אלה הושפע בעיקר מגידול בפיקדונות ובהלוואות של בנקים מקומיים בחו"ל .

השקעות אחרות של תושבי חו"ל בישראל ירדו ב- 0.1 מיליארד דולר ברבע הראשון של השנה. עיקר השינוי ברבע הנסקר נבעה מירידה בפיקדונות של תושבי חו"ל בבנקים מקומיים ומירידה באשראי מחו"ל של מגזרים שונים במשק.

בנכסי הרזרבה נרשמה תוספת של 0.2 מיליארד דולר ברבע הראשון של השנה (השינויים אינם כוללים את שיערוך הנכסים, הנובע מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים).

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.