כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ארכיון

ועדת הכספים אישרה שני צעדים נוספים מתוכנית משרד האוצר לצמצום הפערים החברתיים:מס הכנסה שלילי וחלוקה שוויונית של נטל המס.

28/11/2007

ועדת הכספים של הכנסת,בראשותו של ח"כ סטס מיסז`ניקוב, אישרה אתמול בערב שני צעדים נוספים הכלולים בתכנית האוצר לצמצום פערים חברתיים ולהגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. מטרת התוכנית הינה צמצום הפערים החברתיים וזאת באמצעות הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, תוך הבטחת שכר הולם. על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, שיעור העוני בקרב משפחות עם שני מפרנסים הינו כ- 3% בלבד, עובדה המציבה את ההשתתפות בשוק העבודה כמענה המרכזי והיעיל ביותר להתמודדות אמיתית עם העוני בישראל.

שר האוצר, רוני בר-און: "חובת הממשלה לסייע לשכבות החלשות לצאת ממעגל העוני ולהשתלב בשוק העבודה והצעדים שאושרו היום בכנסת יובילו להשגת יעדים אלו. לא מדובר בשינויים פרטניים, אלא במדיניות עיקשת, רציפה ושיטתית שנועדה לשנות את המציאות החברתית מהיסוד. בכוונתי להמשיך ולפעול באמצעות צעדים נוספים להשגת מטרה זו".

בר-און: "נמשיך לפעול לשינוי מהיסוד של המציאות החברתית בישראל באמצעות צעדים נוספים אשר יובילו להגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה." 

תכנית האוצר שאושרה בועדת הכספים הינה השלמה לשני צעדים נוספים שמבוצעים ע"י האוצר, הגברת האכיפה על חוקי העבודה (ובפרט חוק שכר המינימום) והגדלת ההיצע של מעונות יום וצהרונים. צעד נוסף שבכוונת האוצר לנקוט להשלמת התכנית בעתיד הינו יישום ביטוח פנסיוני לכל עובד.
תוכנית זו הינה תוצאה של עבודת מטה משותפת אותה הוביל מנכ"ל משרד האוצר, ירום אריאב, ולה שותפים- משרד האוצר, משרד התמ"ת, בנק ישראל, ביטוח לאומי והמועצה הלאומית לכלכלה.

מנכ"ל משרד האוצר, ירום אריאב ציין כי הצעדים מהם מורכבת התוכנית משלימים אחד את השני וביצועם כמכלול אחד יוביל לצמצום הפערים החברתיים. אריאב הוסיף, כי תוכנית זו הינה חלק ממדיניות כלכלית ארוכת טווח אותה מוביל משרד האוצר מתוך רצון להביא להגדלת שיעור התעסוקה במשק תוך מתן הכלים הנדרשים לביצוע מטרה זו.
 
מס הכנסה שלילי:המהלך מהווה כלי לתמרוץ השתתפותם של עובדים בשוק העבודה, וכן להגדלת הכנסתם הפנויה של עובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצום הפערים הכלכליים ביניהם לבין עובדים ברמות שכר גבוהות יותר. מאחר והעובדים ברמות השכר הנמוכות מצויים ברובם מתחת לסף המס, הם לא נהנו או נהנים מהפחתות בשיעורי המס הישיר שהובילה ושמובילה הממשלה. לעומת זאת, יישום מס הכנסה שלילי, שבמסגרתו תשלם הממשלה מס לעובדים במקום לגבות אותו מהם, יאפשר גם לאוכלוסיות החלשות יחסית ליהנות מפירות הצמיחה ומהחוסן הכלכלי.

להלן תנאי הזכאות לקבלת מס הכנסה שלילי:

• היקף ההכנסה ממנה יהיו זכאים עובדים למס הכנסה שלילי הינו 45% משכר המינימום, כ-1725 ₪ כיום. 
• עובד שלו יש 1-2 ילדים יהיה זכאי לתוספת של עד 275 ₪ לחודש ועובד עם 3 ילדים ומעלה יהיה זכאי לתוספת של עד 400 ₪ לחודש.
• גיל "הכניסה" לקבלת מס הכנסה שלילי, הינו 23, כלומר רק מגיל זה ואילך תהיה זכאות לקבלת מס הכנסה שלילי, בכפוף לפרמטרים האחרים המצוינים בהצעת החוק.
• עובדים מגיל 55 ומעלה יוכלו ליהנות גם הם ממס הכנסה שלילי, אף אם אין להם ילדים או שילדיהם מעל גיל 19, בהתאם ליתר הפרמטרים הקבועים בחוק. גובה הקצבה של מס הכנסה שלילי, במקרה של עובדים מעל גיל 55, כאמור, יהיה בהתאם לגובה הקצבה של מי שיש לו 1-2 ילדים.
• שנת המס בגינה יהיו זכאים עובדים למס הכנסה שלילי תהיה 2007, אולם לאור התמשכות הליכי החקיקה כהוראת שעה לשנת 2008, תהיה דחייה של 3 חודשים בהגשת דיווחי המעבידים ומכאן גם בתשלום לעובדים.
• מעסיקים יוכלו למסור את הדיווחים הממוחשבים והמקוונים עד ל-30 בחודש יוני 2008 ולפיכך גם התשלום הראשון יידחה עד ל-1 באוקטובר 2008.
• התשלום בגין מס הכנסה שלילי יחולק ל-4 תשלומים שווים כל שנה ויועבר ישירות לידי חשבונות הבנק של העובדים כדי למנוע ככל שניתן את גלגול ההטבה למעבידים.

עצמאים יוכלו ליהנות אף הם ממס הכנסה שלילי, בכפוף לסייגים הבאים :
• לאור ההיערכות הנדרשת, שנת המס הראשונה בגינה יוכלו העצמאים להנות ממס הכנסה שלילי תהיה שנת 2008, לעומת שנת 2007 לשכירים.
• הדוחות השנתיים לשנת המס 2008 יוגשו באופן מקוון למס הכנסה, ללא כל חריג.
• הסכום המגיע כמס הכנסה שלילי לא יינתן כקצבה כפי שייעשה במקרה של שכירים, אלא  ייצבר לזכות העצמאי, כזיכוי ממס בשנת המס העוקבת.
• במקרה שעצמאי יימצא מתחת לסף המס במשך 4 שנים מתום שנת המס המזכה, או לחילופין לא יוכל לנצל את הזיכוי ממס במשך התקופה האמורה, יוכל העצמאי בהתאם לבחירתו לקבל 75% ממס ההכנסה השלילי שנצבר לזכותו, כמענק.
• ככלל, במקרה של עצמאי שהוא גם שכיר, ההכנסה הגבוהה יותר היא זו שתקבע האם מסלול הזכאות יהיה כשכיר או כעצמאי.

העלאת שווי שימוש ברכב, ניכוי הוצאות רכב והפחתת שיעורי מס הכנסה:

שווי השימוש ברכב, הינו סכום שנזקף לשכרו של עובד שמקבל רכב ממקום העבודה לצורך חישוב המס בגין ההכנסה הכוללת שלו מהעבודה, המורכבת במקרה זה משכר העבודה במונחים כספיים ומהרכב שמתאפשר בו גם שימוש פרטי. שווי השימוש ברכב צמוד נועד לשקף את טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי של עובד ברכב שהעמיד לרשותו המעביד.

נכון להיום, שווי השימוש ברכב נמוך באופן משמעותי מהערך הכלכלי של ההטבה הגלומה בקבלת רכב צמוד ממקום העבודה. עיוות המס האמור יוצר אפליה ניכרת בין עובדים ששכרם ברוטו זהה, אך ורק לאור קיומו של רכב צמוד אצל אחד מהם.
בעשור האחרון אנו עדים להתרחבות משמעותית בהיקף הרכישות של ציי רכב וצמיחה מואצת בענף החכרת הרכב (להלן 'ליסינג'). מעבר לתועלת הטבעית הקיימת בעת חכירת רכב בליסינג מימוני או תפעולי, אחת הסיבות העיקריות לתופעה זו היא מקלט המס הנוצר כתוצאה מזקיפת ההכנסה הנמוכה של שווי השימוש לעובד. כיום מהוות הרכישות לציי רכב שני שליש מכלל הרכישות של כלי רכב חדשים – מדובר בהיקפים שאף מדינה מודרנית אינה מתקרבת אליהם.

על פי החלטת הממשלה ובאישור ועדת הכספים, במהלך ארבע השנים הקרובות יתוקן בהדרגה רובו של עיוות המס שנובע מהזקיפה הנמוכה של שווי השימוש ברכב. העלאת שווי השימוש תתחיל בינואר 2008 ותסתיים בשנת המס המתחילה בינואר 2011. פריסת ההעלאה על פני תקופה זו תמזער את הפגיעה בציבור המשתמשים ברכב צמוד ותאפשר להיערך מראש לשינויים במיסוי.
 
הפחתת שיעור מס הכנסה:  במקביל להעלאת הזקיפה של שווי השימוש ברכב, תבוצע הפחתה של שיעורי המס על הכנסות מיגיעה אישית. הפחתת המיסים תתמקד בשכבות הביניים, במטרה להקל על נטל המס הגבוה המוטל על אוכלוסיה זו ולקזז באופן חלקי את המס הנוסף שישולם על ידי המשתמשים ברכב צמוד. הפחתת המיסים (ביחס למתווה המקורי הקבוע כבר היום בחקיקה) במקביל להעלאת השווי תתחיל בשנת המס 2008 ותסתיים בשנת 2009. עלות ההפחתות גבוהה במיליארד ש"ח מתוספת ההכנסות מגביית המס על העלאת שווי השימוש ברכב (3.2 מיליארד ש"ח  לעומת הכנסות של 2.2 מיליארד ש"ח).

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.