כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ארכיון

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי חל גידול של 8.6% ביצוא הסחורות והשירותים.

1/01/2008
התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-3.5% והסתכם בכ-92.7 אלף שקל. השנה נרשמה עלייה בולטת יחסית של 21.1% ביצוא החקלאי, ועלייה של 7.9% ביצוא היהלומים.
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול אומדנים מוקדמים לחשבונות הלאומיים לסיכום שנת2007 שנערכו בלשכה על בסיס נתונים של 9 -11 חודשים והערכות לחודשים החסרים.
 
התוצר המקומי הגולמי במחירים קבועים עלה בשנת 2007 ב-5.3%, בדומה לעליות בתוצר בשלוש השנים הקודמות. נתונים מנוכי עונתיות על התפתחות התוצר לפי מחציות מראים שבמחצית השנייה גדל התוצר ב-5.6%. זאת, לאחר גידול של 6.3% במחצית הראשונה של 2007 שבאה לאחר גידול מתון יחסית של 3.2% במחצית השנייה של 2006 בהשפעת מלחמת הלבנון השנייה וגידול של  6.1% במחצית הראשונה של 2006.
 
האוכלוסייה בישראל גדלה בשנת 2007 ב-1.8%, כך שהתוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-3.5% בהמשך לעלייה של 3.4% בשנת 2006. התוצר לנפש בשנת 2007 הסתכם בכ-92.7 אלף שקל, או 22.6 אלף דולר, במחירים שוטפים. עלייה בתוצר לנפש בשנת 2007 מסתמנת גם במדינות האחרות, אם כי בקצב נמוך יותר. לפי נתוני OECD, עלה השנה התמ"ג לנפש בארצות הארגון ב-2.0% בממוצע.
 
בשנת 2007 עלה יצוא הסחורות והשירותים  בשיעור של 8.6%, לאחר עלייה של 5.9% ב-2006. כמו כן, עלתה ההוצאה לצריכה פרטית ב-7.2% לאחר עלייה של 4.5% ב-2006. עלייה זו פירושה עלייה של 5.3% בהוצאה לצריכה פרטית לנפש, המשקפת גידול של 22.6% לנפש בהוצאה לצריכת מוצרים בני קיימא ושל 3.6% לנפש בהוצאה לצריכה שוטפת  (סך הצריכה למעט מוצרים בני קיימא). בנוסף, עלו ההשקעות בנכסים קבועים השנה ב-13.6%, לאחר עלייה של 10.1% בשנת 2006. העלייה ב-2007 מבטאת עלייה בהשקעות במכונות, בציוד ובכלי תחבורה, בהשקעות בבנייה שלא למגורים ובהשקעה בבתי מגורים.
 
ההוצאה לצריכה ציבורית עלתה השנה ב-2.6%, בהמשך לעלייה של כ-2.3% ב-2006. העלייה בהוצאה לצריכה ב-2007 משקפת עלייה של 3.4% בהוצאה לצריכה אזרחית ושל 0.9% בצריכה הביטחונית.
 
ההכנסה המקומית הגולמית הריאלית המביאה בחשבון את השפעת השינויים בתנאי הסחר הבינלאומי על ההכנסה- עלתה בשנת 2007 ב-0.8% פחות מהעלייה בתוצר עקב הרעת בתנאי הסחר.
 
התוצר העסקי – התמ"ג למעט תוצר השירותים הציבוריים והקהילתיים ושירותי הדיור - עלה בשנת 2007 ב-6.3%, בהמשך לעלייה של 6.5% ב-2006 וב-2005. העלייה בתוצר במגזר העסקי השנה משקפת עלייה של 4.9% בתוצר ענף התעשייה ועליות של בין 5% עד 11% בענפי השירותים: במסחר, שירותי אוכל והארחה, בתחבורה, בשירותים פיננסיים ועסקיים. בנוסף, נרשמה השנה עלייה של 4.5% בתוצר בענף הבינוי.
 
פריון העבודה - התוצר הנקי לשעת עבודה במגזר העסקי- עלה בשנת 2007 ב- 1.9% לאחר עלייה של 4.3% ב-2006.
 
ההוצאה לצריכה פרטית לנפש עלתה השנה ב-5.3%, לאחר עלייה של 2.7% בשנת 2006 ושל  2.2% ב-2005. ההוצאה לצריכה פרטית שוטפת לנפש (סך הצריכה הפרטית למעט מוצרים בני קיימא) עלתה ב-2007 ב-3.6% לנפש, בהמשך לעלייה של 3.2% ב-2006. העלייה בהוצאות לצריכה שוטפת לנפש משקפת עליות בולטות יחסית בהוצאות להלבשה והנעלה וחפצים אישיים (10.4%) ולמוצרי תעשייה מתכלים אחרים כגון תרופות, תמרוקים, חומרי ניקוי וכד' (15.0%) וכן בהוצאות של ישראלים בחו"ל (12.7%). כמו כן, עלו בהוצאות לשירותים (4.6%), בהוצאות לדלק, חשמל ומים (2.3%) וההוצאה לדיור (0.7%). 
 
ההוצאה לרכישת מוצרים בני קיימא לנפש עלתה בשיעור גבוה יחסית של  22.6%, לאחר ירידה של 2.6% ב-2006 ועלייה של 1.5% ב-2005. פירוט ההוצאה מראה עלייה של 33.5% לנפש ברכישות כלי רכב לשימוש פרטי, של 23.2% ברכישות הציוד למשק הבית - מקררים, מזגנים, מכונות כביסה וכיוצא בזה ושל 4.9% ברכישות הריהוט.
 
ההוצאות לצריכה ציבורית אינדיבידואלית כוללות את ההוצאות לחינוך, בריאות, שירותי רווחה, תרבות (למעט המנהל בתחומים אלה). הוצאות אלו עלו בשנת 2007 ב-4.0% לאחר עלייה של 1.5% ב-2006.
 
כלל הצריכה האינדיבידואלית שכוללת את הצריכה הפרטית והצריכה הציבורית האינדיבידואלית  עלתה בשנת 2007 ב-6.6% בהמשך לעלייה של 4.0% אשתקד. משתמע מכך, שהצריכה האינדיבידואלית לנפש עלתה ב-4.7%.
 
ההוצאות לצריכה ציבורית קולקטיבית כוללות את ההוצאות לביטחון וסדר ציבורי וכן הוצאות מנהל אזרחיות. בשנת 2007 עלו הוצאות אלו ב-1.4%, בהמשך לעלייה של 2.9% בשנת 2006.
 
ההוצאה לצריכה סופית מורכבת מהצריכה האינדיבידואלית (83.0% מהצריכה הסופית ב-2007)  והצריכה הקולקטיבית (17.0% מהצריכה הסופית). ההוצאה לצריכה סופית עלתה בשנת  2007   בשיעור של 5.7% שפירושו עלייה של 3.9% בהוצאה לנפש .
 
יצוא הסחורות והשירותים עלה השנה ב-8.6%, לאחר עלייה של 5.9% ב-2006 ושל 4.3% ב-2005. היצוא התעשייתי (למעט יהלומים) עלה השנה ב-8.6% לאחר עלייה של 12.5% אשתקד. ההכנסות מיצוא שירותי תיירות עלו ב-15.5%, לאחר ירידה של 6.6% ב-2006.  יצוא שירותים למעט תיירות, שכולל בעיקר שירותי תוכנה ומחקר, עלה ב-7.4%, בהמשך לעלייה של 8.3% ב-2006. בנוסף, נרשמה השנה עלייה בולטת יחסית של 21.1% ביצוא החקלאי, ועלייה של 7.9% ביצוא היהלומים.
 
יבוא הסחורות והשירותים, במחירים קבועים, עלה השנה ב-12.8%, לאחר עלייה של 3.3% ב-2006 ושל 3.5% ב-2005. יבוא הסחורות והשירותים, למעט היבוא הביטחוני, יבוא אוניות ומטוסים ויבוא יהלומים, עלה ב-14.1%, לאחר עלייה של 5.1% ב-2006 ושל 5.3% ב-2005.
 
ב-2007 היה גירעון קטן בחשבון הסחורות והשירותים (למעט יבוא בטחוני) שהסתכם ב-134 מיליון דולר. זאת, לאחר עודף של 3.6 מיליארד דולר בשנת 2006. בחשבון השוטף, הכולל את חשבון הסחורות והשירותים (כולל יבוא בטחוני), הכנסות מעבודה ומהון והעברות שוטפות מחו"ל, היה השנה עודף שהסתכם ב-6.2 מיליארד דולר, לאחר שהיה עודף של 8.9 מיליארד דולר אשתקד. העודף בחשבון השוטף ב-2007 היווה 3.2% מהתמ"ג לעומת 5.6% ב-2006.
 
מחירי הסחורות והשירותים במשק ירדו בשנת 2007 ב-1.0% לאחר עלייה של 2.5% ב-2006  ושל 2.6% ב-2005. מחירי כלל הסחורות והשירותים במשק כוללים מחירי מוצרים ושירותים מייצור מקומי ומיבוא לכל השימושים - צריכה פרטית וציבורית, השקעות בבנייה, בציוד, בכלי תחבורה ובמלאי ויצוא. מחירי התוצר המקומי ירדו השנה ב-0.2% ומחירי יבוא הסחורות והשירותים ירדו ב- 2007 ב-2.9%. מחירי השימושים המקומיים - הצריכה הפרטית והציבורית וההשקעות - עלו בשנת 2007 ב-0.7% ומחירי יצוא הסחורות והשירותים ירדו ב-4.6%.
 
 
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.