כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: הריבית לחודש ספטמבר צפויה להיוותר ללא שינוי

18/08/2010

• הריבית לחודש אוגוסט 2010 הועלתה ב-25 נ"ב לרמה של 1.75%.

• הסיבות העיקרית לכך היו: הציפיות האינפלציוניות הגבוהות (בטוחים הקצרים, אף מעבר ליעד העליון של יציבות המחירים), המשך התייקרויות בשוק הנדל"ן והפעילות הכלכלית המתגברת.

• אמנם, אמש דווח כי המשק הישראלי צמח בקצב של 4.7% ברבע השני, אולם אי-הודאות לגבי הצמיחה בעולם נותרת גבוהה.

יתר על כן, לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש יולי נרשמה ירידיה מהירה של הציפיות האינפלציוניות אל  תוך היעד.

• אי לכך אנו מצפים כי הריבית לחודש ספטמבר תישאר ללא שינוי, ברמה של 1.75%.

• אנו מעריכים כי בסוף השנה תגיע ריבית בנק ישראל לכדי 2%. כמו כן, זו תמשיך לעלות במהלך 2011.

לקראת החלטת הריבית לחודש ספטמבר 2010 
 
בנק ישראל העלה את הריבית המוניטרית לחודש אוגוסט ב-25 נ"ב לרמה של 1.75%

הגורמים המרכזיים אשר הכריעו להחלטה זו היו:

(1) תחזיות האינפלציה של בנק ישראל ושל החזאים והצפיות משוק ההון לשנה קדימה נמצאות בסביבת הגבול העליון של יעד האינפלציה.

(2) מחירי הדירות ומדד הדיור (שכר הדירה) המשיכו לעלות בקצב מהיר לצד המשך התרחבות מהירה באשראי לדיור.

(3) ניתוח של מכלול הנתונים ביחס לפעילות הריאלית ולשוק העבודה הוביל להערכה לפיה תימשך הצמיחה החיובית בהתאם לתחזיות המוקדמות של בנק ישראל תוך צמצום הדרגתי של פער התוצר.

(4) ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות מאוד ובעקבות ההתפתחויות האחרונות אלו צפויות להישאר נמוכות למשך זמן רב. יחד עם זאת מספר בנקים מרכזיים במשקים שכבר צומחים מהר יחסית, המשיכו בתהליך של העלאה בריבית גם בחודש האחרון וצפויים להמשיך לעשות זאת בזמן הקרוב.

מעבר לכך, להערכתנו גם לשאלת העיתוי היה רכיב משמעותי בהחלטת הריבית, שהרי זו הייתה ברמה של 1.5%, כבר שלושה חודשים.

ביחס להחלטת הריבית הקרובה, להערכתנו זו תישאר ללא שינוי, ברמה של 1.75%, על רקע הגורמים הבאים:

(1) ירידה של ממש בציפיות האינפלציוניות. לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש יולי נרשמה ירידה של הציפיות האינפלציוניות בשוק האג"ח הממשלתי, בכל הטווחים. במיוחד, חשובים לבנק ישראל הטווחים הקצרים ושם נרשמה ירידה של הציפיות מרמה של יותר מ-3% בטווחים הקצרים לכדי 2.9% בקצרים עד 2.7% בטווחים הארוכים.

הואיל ולציפיות השוק יש משקל גבוה מאוד בהחלטת הריבית, אזי חזרתן לתוך יעד מפחיתה את הצורך בהעלאת ריבית, ובוודאי שזו הועלתה רק לפני חודש.

חשוב לציין, כי עדיין מחירי הדיור והשכירות ממשיכים לעלות ואפילו ביתר שאת. אולם, העובדה כי בנק ישראל צפוי לעמוד ביעד יציבות מחירים השנה והציפיות נמצאות בתוך יעד היציבות, הנחיצות של העלאת ריבית באופן מיידי פוחתת.

(2) אכן, המשק הישראלי צמח בשיעור נאה בשנה האחרונה ובמיוחד ברבע השני (התוצר העסקי צמח ברבע הנדון ב-6%), אולם, הנתונים המגיעים מעבר לים, מאירופה ובמיוחד מארה"ב, הם מעורבים ומצביעים על כך שהשפעת משבר החובות האירופי עדיין לא פגה.

לפיכך, רמת אי הודאות לגבי הצמיחה המחצית השנייה של השנה ובשנת 2011 נותרת גבוהה מאוד.

(3) מאז החלטת הריבית הקודמת נרשמה הידרדרות נוספת בהערכות השוק לגבי המועד הראשון שבו תועלה לראשונה ריבית ה-Fed.

(4) בפרוטוקול הישיבה המוניטרית האחרונה נכתבו הדברים הבאים: " המשתתפים דנו בהתפתחויות בשוק הדיור על רקע עליית מחירי הדירות ב-21% במהלך השנה האחרונה (עד חודש מאי) לצד המשך ההתרחבות באשראי למשכנתאות. המשתתפים דנו במידת נחיצותם של צעדים מקרו-ייציבותיים לאור הגידול ברכישת דירות לצורך השקעה והיקף הנרחב של האשראי למשכנתאות במסלול של ריבית משתנה. רוב המשתתפים סברו כי לפני ביצוע צעדים מקרו-ייציבותיים נוספים יש להמתין וללמוד את השפעת הצעדים שנעשו. "

כלומר, המשתתפים סוברים כי אין טעם ממשי להעלות את הריבית המוניטארית כבר, באופן מיידי.

מבט לחודשים הקרובים

אין ספק כי, רמת הריבית המוניטרית, שהיא אף שלילית, במונחים ריאליים אינה מתאימה לקצב הצמיחה של המשק הישראלי.

יתר על כן, רמת הריבית הנמוכה ממשיכה לתמוך בפעילות הערה בשוק הנדל"ן המביאה לעליות מחירים בו.

מנגד, העובדה כי קיימת אי-ודאות גבוהה מאוד לגבי עוצמת הצמיחה, על רקע משבר החובות האירופי ושיעור האבטלה הגבוה בארה"ב מפחית את הצורך במהלך אנטי-מחזורי אגרסיבי בעת הזו.

לאור זאת, אנו מעריכים כי הריבית תגיע לרמה של 2% בסוף שנת 2010 ותמשיך לעלות, בצורה הדרגתית ומתונה, גם בשנת 2011.

אינדיקטורים כלכליים והשפעתם על החלטת הריבית – חודש ספטמבר

1.

ציפיות שוק ההון לאינפלציה בשנה הקרובה ושנתיים קדימה

 

גזירת ציפיות שוק ההון מהימים האחרונים מלמדת על רמות של 2.9% לשנה ו-2.7% למח"מ של 10 שנים. הציפיות ירדו יחסית לחודשים האחרונים. נזכיר, שיעד האינפלציה השנתי של הממשלה הוא בין 3%-1%.

העלאה \ אי שינוי

2.

ציפיות החזאים לאינפלציה בשנה הקרובה (12 חודשים קדימה)

ציפיות החזאים הגיעו בחודש האחרון לשיא של החודשים האחרונים. בחודש האחרון הן עמדו על כ-3.2% בממוצע, שהן מחוץ לגבול העליון של טווח יעד האינפלציה.

העלאה

3.

האינפלציה בפועל: מגמה

מדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-1.8%, שנמצא בתוך יעד האינפלציה (1%-3%). בשנת 2010 צפוי בנק ישראל לעמוד ביעד, וככל הנראה גם בשנת 2011.

אי שינוי

4.

השינוי באמצעי התשלום

בנק ישראל פעל בחודשים האחרונים לצמצמם את קצב הגידול השנתי של אמצעי התשלום והוא פחת בחודש יולי לכדי קצב התרחבות של 10%.

אי שינוי \ העלאה

5.

גובה הריבית הריאלית לטווח קצר

התשואה לפדיון לאג"ח גליל אשר נפדה בעוד שנה מהיום הינה שלילית ועומדת על כ-0.5%-.

העלאה

6.

מגמת הריבית הריאלית לטווח הארוך

התשואות לפדיון של אגרות החוב השקליות הארוכות והצמודות הארוכות המיועדות לפדיון בעוד עשר שנים ירדו בחודש מאי לכ-4.3%       וכ-1.7% בהתאמה.

העלאה


7.

הגרעון בתקציב

בחודש יולי היה לממשלה גירעון בסך 0.9 מיליארד שקלים בפעילותה התקציבית וגירעון בסך 0.4 מיליארד בפעילות למימון הכוללת מתן אשראי נטו. אמנם, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2009 עד יולי 2010) עלה ל-32.5 מיליארד שקלים, אך עדיין, הפעילות הפסקלית היא אחראית ופועלת לעמידה ביעד.

אי שינוי

 

 

 

8.

הפרשי הריביות שקל - $ ומגמת הריבית בארה"ב ובאירופה

פער הריביות המוניטרית בין ישראל לארה"ב עומד על 150 נ"ב (עד 175 נ"ב, הואיל ובארה"ב קיים טווח ריביות). הריבית בארה"ב לא צפויה להשתנות למשך אורך זמן ממושך.

פער הריביות מול אירופה עומד על 75 נ"ב לאחר הותרת הריבית בגוש האירו ללא שינוי על 1%.

אי שינוי/ הפחתה

9.

שער החליפין הנוכחי

במהלך חודש יולי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-2.5%. מול האירו נחלש השקל במהלך חודש יולי ב-3.5% ומול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל בחודש יולי בשיעור של כ-0.6%

אי שינוי

10.

פרמיית הסיכון של ישראל

הסיכון הפיננסי של ישראל, כפי שהוא בא לידי ביטוי במרווח ה-CDS ל-5 שנים, נותר יציב סביב רמת ה-120 נקודות בסיס, בחודש האחרון.

אי שינוי

11.

הפרשי תשואות אג"ח ממשלת ישראל/ארה"ב

האג"ח האמריקאית לטווח של 10 שנים נסחרת בתשואה לפדיון ממוצעת של 2.6% הנמוכה       בכ-170 נ"ב מהאג"ח הישראלית המקבילה.

אי שינוי

12.

קצב הצמיחה של ישראל

ברביע השני של 2010 נמשך הגידול בפעילות העסקית והמשק הראה צמיחה חזקה יותר מהרביע הראשון (צמיחה של 4.7% לעומת 3.6%). מרבית האינדיקטורים מראים תמונה חיובית, אך חלקם מצביעים על האטה של הפעילות. על פי סקר החברות קיימות ציפיות לקיפאון בהיקף היצוא. המשק צפוי לצמוח          ב-3.8% בכל השנה.  עם זאת, קיימת עדיין אי-ודאות גבוהה לגבי הצמיחה העתידית על רקע משבר החובות האירופי והכלכלה האמריקאי המציגה נתונים מעורבים

אי שינוי \ העלאה

 

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות   

 

 

 

 

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: הריבית לחודש ספטמבר צפויה להיוותר ללא שינוי, 18/08/2010
מדד המחירים לצרכן בשנת 2010 צפוי להתייקר ב-2.2% , 16/08/2010
מיטב: הריבית הקרובה תיוותר ללא שינוי, 9/08/2010
קופות הגמל צפויות להציג בחודש יולי תשואה נאה של כ-2.1% , 2/08/2010
שיא גיוסים חודשי בקרנות הנאמנות , 1/08/2010
ה-UST לשנתיים בתשואה לפדיון הנמוכה ביותר אי-פעם, 1/08/2010
שוק המניות זול ואין אלטרנטיבה בשוק האג"ח , 1/08/2010
בזק - כניסת חברת החשמל לשוק התקשורת מהווה סכנה חריפה לבזק , 29/07/2010
הריבית תגיע לרמה של 2% בסוף 2010, 27/07/2010
הקרנות המסורתיות בקצב גיוסים יומי של כ-120 מיליון שקל, 25/07/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.