כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: מעלים המלצה לסלקום, מתשואת שוק לקנייה

31/01/2008

בתחילה השנה הורדנו את ההמלצה לסלקום לתשואת שוק, מאז ירד מחיר המניה בכ-15%, בדומה למדד.

כיום, אנו סבורים, שהחברה נסחרת בתמחור אטרקטיבי ומהווה השקעה ערך יציבה, במיוחד לאור רמת התנודתיות בשווקים.

סלקום נסחרת לפי מכפיל EV/EBITDA של 6.2 לשנת 2008. אנו רואים בתמחור זה הזדמנות טובה להעלות את ההמלצה לקנייה עם מחיר יעד של 124 ₪ למניה, גבוה ב-20% ממחיר המניה כיום.

 

סלקום – המלצת קנייה                                                                       
בשנת 2008, אנו אמורים לצפות בתוצאות של יישום תוכנית ניוד המספרים.

להערכתנו, תוכנית זו אינה אמורה להשפיע באופן מהותי על נתחי השוק של החברה (2% לכל כיוון).

ההשפעה המהותית של התוכנית צפויה להגיע דרך התגברות רמת התחרותית בשוק הסלולר, שתבוא לידי ביטוי בעלייה בהוצאות החברה על שיווק, שימור לקוחות וסבסוד מכשירים.

הדור השלישי הולך ומתברר כדבר אחר ממה שציפו ממנו. במקום Kill Application אחד כדוגמת ה-SMS בזמנו, מציע הדור השלישי מגוון רחב של תכנים, אשר כל משתמש יכול למצוא את הנישה שלו (תמורת סכום סמלי כמובן). עבור סלקום, אשר נכנסה אחרונה לדור השלישי, אנו מעריכים, כי נראה את המשך המעבר של לקוחות לדור השלישי, ועלייה בהכנסות התוכן. מנגד, אנו סבורים, שמגמת העלייה בדקות הדיבור צפויה להתמתן השנה.

סלקום, בדומה לחברות שירותי התקשורת המקומיות, נהנית משער דולר נמוך, אשר מוזיל עבורה את עלות מכשירי הקצה ואת ההשקעות בתשתיות (כ-9% מהמחזור). להערכתנו, ב-2008 החברה תרשום הכנסות של כ-6.2 מיליארד ש"ח, גידול של כ-4.7%. ו-EBITDA של 2.12 מיליארד ש"ח.

בתחילת השנה הורדנו את ההמלצה לסלקום לתשואת שוק, ומאז ירד מחיר המניה בכ-15%, בדומה למדד.

כיום, אנו סבורים, שהחברה נסחרת בתמחור אטרקטיבי ומהווה השקעת ערך יציבה, במיוחד לאור רמת התנודתיות בשווקים. כיום סלקום נסחרת לפי מכפיל EV/EBITDA  של 6.2 לשנת 2008. אנו רואים בתמחור זה הזדמנות טובה להעלות את ההמלצה לסלקום לקנייה, עם מחיר יעד של 124 ₪ למניה, גבוה בכ-20% ממחיר המניה כיום.

ראה גילוי נאות בסוף המסמך


 

פרטי מכין עבודת האנליזה:

ניר זוננברג
ברקוביץ 4 ת"א nir@meitav.co.il
השכלה: לימודי M.A בכלכלה באוניברסיטת ת"א. תואר B.A בכלכלה וניהול ממכללת ת"א-יפו
ניסיון מקצועי:  כ-3 שנים

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:

מיטב ניהול השקעות בע"מ רחוב ברקוביץ 4, תל-אביב טלפון: 03-7778000

מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:

מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 30.01.2008
מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא 31.01.2008

שיטות הערכה:

שווי החברה הוערך במודל היוון תזרים מזומנים (DCF)

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

1. יישום תוכנית ניוד המספרים
2. שינויים בסביבה הרגולטורית
3. התגברות התחרותיות בתחום הסלולר ואיבוד נתחי שוק
4. שינוי בשיעורי ההיוון המקובלים במשק

המלצות אחרונות

תאריך         המלצה   

 מחיר המניה בזמן ההמלצה

20/04/07* תשואת יתר  19.80$
11/07/2007  תשואת שוק  109.37 ₪
23/10/2007  תשואת יתר  99 ₪
30/12/2007  תשואת שוק  120 ₪

* עד חודש יולי 2007 מניות החברה נסחרו בבורסת ה-NYSE בלבד

גילוי נאות והערות כלליות:

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות.

מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.

מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.


עצמאות שיקול הדעת:

אני, ניר זוננברג, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: צרפת לקראת הורדת דירוג אשראי, 18/12/2011
מיטב: באוצר יעשו הכול בכדי לא לאבד את האמינות הפיסקלית, 12/12/2011
מיטב: רבית דצמבר צפויה לרדת ל - 2.75%, 24/11/2011
סיכום מדד ספטמבר: מחירי הפירות צנחו, השכירות התייכרה, 18/10/2011
מיטב: העודף בחשבון השוטף מצטמצם, 19/06/2011
מיטב: יפן עומדת בפני הורדת דירוג, 29/05/2011
מיטב לקראת החלטת הרבית לחודש יוני: הריבית צפויה לעלות ולהגיע לרמה של 3.25% , 20/05/2011
מיטב בית השקעות על אלביט: מה יפצה על הקיצוץ בתקציבי הביטחון בארה"ב ובאירופה?, 19/05/2011
מיטב בית השקעות: 85% מהמשקיעים צופים שמיטת חובות ביוון- סקירה עולמית , 15/05/2011
מיטב: המשבר האירופי רחוק מלהסתיים, 8/05/2011
Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.