כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב על גולף: "המלצת קנייה במחיר יעד של 17 ש"ח למניה"

18/11/2008

• החברה הציגה רבעון נוסף של תוצאות טובות.

• בשורת המכירות רשמה החברה צמיחה יפה של 9.4%, והכנסותיה הסתכמו ב-178 מיליון שקל. זאת, בין היתר נוכח עונת החגים, כאשר הגידול נבע בעיקר מגידול בחנויות קיימות וכן מעלייה במכירות עקב פתיחת חנויות חדשות. בתחום אופנת ההלבשה רשמה החברה עלייה של 10% במכירות שהסתכמו ב-90 מיליון שקל, ואילו בתחום אופנת הבית, גדלו המכירות  הרבעון ב-9% ועמדו על 88 מיליון שקל.

• גולף הצליחה גם הרבעון להציג שיפור ברווח הגולמי, שעמד על 108 מיליון שקל, 60.6% מהמחזור,בהשוואה לרווח גולמי של 91.5 מיליון שקל, 56.2% מהמחזור, ברבעון המקביל אשתקד. זאת, על רקע שיפור תנאי הסחר מול הספקים עקב גידול בכמויות, מעבר לרכש ישיר מספקים, והדולר הנמוך ממנו נהנית גולף (כמו יתר חברות האופנה), ההערכה היא שהדולר תרם כמחצית מהשיפור ברווחיות הגולמית.

• עלייה מתונה בהוצאות התפעוליות ביחס לצמיחה במכירות, יחד עם השיפור ברווח הגולמי הביאה לשיפור נאה ברווח התפעולי, שהסתכם ב-31.6 מיליון שקל, 17.8% מהמחזור, בהשוואה ל-21.5 מיליון שקל ברבעון המקביל, 13.2% מהמחזור.

• הנקודה הפחות חיוביות בדוחות הייתה עלייה ברמת המלאי, שנבעה מהרכש הישיר מול ספקים בסין. על מנת לסגור על מחירים טובים מול הספקים, החברה נאלצה להקדים את קבלת הסחורה, עניין שימשך להערכתה עד החורף הבא.

• רבעון רביעי- עונתית, הרבעון הרביעי הוא הרבעון החזק ביותר של החברה, עקב עונת החורף. עד כה לא נראה שישנה ירידה במכירות לעומת רבעון מקביל אשתקד, אך עונת החורף הינה בעלת השפעה מהותית על תוצאות הרבעון.

• לחברה כיום 204 סניפים. בתחום אופנת ההלבשה לחברה 139 סניפים, כאשר במהלך הרבעון נפתחו שתי חנויות ונסגרה חנות אחת, ובתחום אופנת הבית לחברה 65 סניפים, כשבמהלך הרבעון נפתחה חנות אחת בתחום.

• שנת 2009- מובן שלמשבר הכלכלי תהיה השפעה שלילית על החברה, אך להערכתנו לא צפויה ירידה דרמטית ברמת ההכנסות (נציין, כי החברה כבר נערכת בימים אלו להזמנת קולקציית חורף ל-2009). נציין, כי החברה תוסיף לפתוח חנויות במקומות אסטרטגיים. ברמת הרווחיות, נמשך קצב הגידול ברכש ישיר מול הספקים, ופיתוח מוצרים ע"י החברה, שתורמים לרווחיות הגולמית, אך מעלים את הסיכון ברמת המלאי. במקביל, החברה מוסיפה לשמור על ההוצאות התפעוליות (שמירה על הוצאות שכ"ד סבירות גם במחיר של יציאה ממיקומים אטרקטיביים- דוגמת קניון אביב).

• לחברה אין חוב פיננסי, ויתרה מכך, יש לה בקופה 138 מיליון שקל, טרום חלוקת הדיבידנד עליו הודיעה עם פרסום הדוחות בסך של 50 מיליון שקל.

• גולף ממשיכה להוכיח כי הישענותה על שתי רגליים מרכזיות: אופנת ההלבשה ואופנת הבית, מהווה יתרון בפיזור הסיכונים ובהמשך הצמיחה. להערכתנו, אופי פעילותה של החברה, ניצול היתרון לגודל לשיפור הרווחיות, ההנהלה החזקה והתזרים שהחברה מצליחה לייצר הופכים את החברה להשקעה מעניינת. להערכתנו, גם בהנחה ש-2009 תהיה שנה לא טובה, עם ירידה במכירות וברווחיות, עדיין החברה נסחרת במכפיל נמוך לשנת 2009 (מכפיל 5), מה  שמביא אותנו לחזור על המלצת קנייה, במחיר יעד של  17 ₪ למניה.

נתוני המניה

מחיר 10.3
מחיר יעד 17
המלצה קנייה
מחיר יעד קודם

-

נתוני מסחר

שווי שוק (מיליוני ש"ח) 683
גבוה שנתי 23.4
נמוך שנתי 10.3
שווי שוק להון עצמי 1.3

שיטות הערכה:

גולף הוערכה לפי גישת המכפיל, תוך בחינת מכפילי רווח והשוואה למניות אחרות בסקטור.

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד: האטה כלכלית במשק הישראלי, הידרדרות במצב הביטחוני והפוליטי בארץ, עלייה בשיעור הריבית, כניסת מתחרים.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות. למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.

מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מבצע "עופרת יצוקה" ושוק ההון, 29/12/2008
מיטב: "הריבית מחר צפויה לרדת ל-1.5%-1.75%", 28/12/2008
מיטב: "בנובמבר- הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל ומט"ח טיפסו, הקרנות המנייתיות המשיכו לרדת", 2/12/2008
מיטב על גולף: "המלצת קנייה במחיר יעד של 17 ש"ח למניה", 18/11/2008
מיטב על סלקום: "מורידים המלצה מקנייה לתשואת יתר", 12/11/2008
מיטב על פרטנר: "מעלים המלצה לתשואת יתר ל-85 ש"ח למניה", 9/11/2008
מיטב על שופרסל: "המלצת תשואת יתר במחיר יעד של 18.5 ש"ח למניה", 6/11/2008
מיטב: "הקרנות המתמחות במט"ח בלטו החודש לטובה על רקע הזינוק בדולר", 4/11/2008
מיטב: "מניה אחת בלבד במדד מיטב ניו יורק 40 online הצליחה להשיג תשואה חיובית בחודש החולף", 3/11/2008
מיטב: "תעשיית קרנות הנאמנות נסוגה לרמה שאיפיינה את היקף נכסיה לפני כשנתיים ", 19/10/2008
[1-5]...[26-30]  Previous Page 31 32 33 34 35 Next Page  [36-40]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.