כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מבצע "עופרת יצוקה" ושוק ההון

29/12/2008

מאקרו

מבצע "עופרת יצוקה"

ביום שבת, בשעה 11:30, פתח צהל במבצע "עופרת יצוקה" בכדי להתמודד עם ירי הטילים המגיע ביתר שאת מגבול רצועת עזה, מאז סיום תקופת הרגיעה, לפני מספר ימים.

שוק המניות של תל אביב פתח את יום המסחר בירידות שערים והתפתחות דומה התרחשה בשוק הסולידי. במקביל נסחר שער השקל כנגד הדולר, באמצעות האופציות, במגמת פיחות. לאחר ההתפתחות השלילית הראשונית נסחרו המדדים ללא שינוי (כלומר, המדדים התייצבו ברמת השפל).

להערכתנו, ירידות השערים נבעו משני גורמים:

(1) עלייה ברמת אי הודאות. אין ספק כי כניסה למערכה צבאית גוררת עימה אי-ודאות במישור הכלכלי. למערכה צבאית, השפעה שלילית על חיי השגרה ועל הפעילות העסקית של המדינה.

(2) חשש מפריצה תקציבית. למערכת הביטחון קיימת יכולת תקציבית להתמודד עם העלות בגין המבצע, אם הוא יהיה מוגבל ויסתיים תוך מספר ימים, או אם תפחת רמת העצימות והוא יתארך במעט. יחד עם זאת, תקציב הביטחון הוא סופי ואי הבהירות לגבי משכה של המערכה וצרכיה מביאים לחשש מפני פריצה תקציבית. לדוגמא, מלחמת לבנון השנייה, שנמשכה 33 ימים, ובה גויסו כ-60,000 אנשי מילואים, עלתה בממוצע סך של 330 מיליון ש"ח ליום. ככל הנראה, העלות היומית של "עופרת יצוקה" היא נמוכה משמעותית מזו.

שאלות המפתח לגבי ההשפעה של השווקים הן מה יהיה משכה של המערכה ומה תהיה עלותה היומית?

מערכה ארוכה ויקרה עלולה להביא לירידות בשערי המניות ואיגרות החוב הסולידיות. מערכה קצרה וזולה לא תביא להשפעה משמעותית. שנת 2008 התנהלה בצורה טובה מבחינה תקציבית ועל כן מספקת מסד פיננסי טוב למערכה. לפיכך, לעת עתה, אנו לא חוששים מפני החרפה משמעותית בסביבה הפיסקאלית של מדינה ישראל, בעקבות המבצע.

חשוב להזכיר כי לישראל יכולת גיוס הון גם מעבר לים, ולמרות שלא נחמד להשתמש בכספי הערבויות האמריקאיות (ניתן להנפיק גם ללא מטריית הערבויות), ניתן יהיה לעשות כן בטוענה של מימון צרכי המערכה צבאית. כך לדעתנו, ההשפעה על שוקי ההון של ישראל, תהיה חלקית למדי.

תוכניות האוצר ובנק ישראל בכדי להתמודד עם המשבר

החלטנו לעשות קצת סדר בין שלל התכניות להצלת המשק שנשמעו לאחרונה.

בסה"כ אנחנו מדברים על 4 תוכניות עיקריות:

(1) נובמבר 2008: התוכנית של ידין ענתבי להגנת 3% מהחיסכון ארוך הטווח: על פי תכנית זו, קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים יוכלו לרכוש אגרות חוב קונצרניות ולהציגן במחיר עלות בהיקף של עד 3% מסך נכסיהן. הרעיון הוא לאפשר לגופים מוסדיים להשקיע באגרות חוב קונצרניות מבלי שיהיו חשופים לתנודתיות הגבוהה המאפיינת לאחרונה את מחיריהן. הוחלט לאפשר לקופות גמל, לקרנות פנסיה ולחברות ביטוח ביחס לפוליסות משתתפות ברווחים, לרכוש איגרות חוב קונצרניות של חברות ישראליות שהשפעות ההתפתחויות בשווקים ינוטרלו לגבי החזקתן. אגרות החוב האמורות, יוחזקו על ידי הגופים המוסדיים בחשבון נפרד, מפוקח, החל ממועד רכישתן ועד למועד פדיונן הסופי.

נכון ליום פרסום ההודעה, היקף הנכסים המנוהל על ידי גופים מוסדיים שתחת פיקוח אגף שוק ההון, ללא אגרות חוב מיועדות,  עומד על כ-486 מיליארד ש"ח. כלומר, פוטנציאל הרכישה עומד על כ-15 מיליארד ש"ח.

(2) נובמבר 2008: "תכנית ההאצה" של משרד האוצר: לאוצר ברור כי הוא אינו יכול למנוע את נזקי המשבר העולמי והוא פועל על מנת לצמצם את הפגיעה בעובדים, בעסקים הקטנים, ובצריכה השוטפת של משקי הבית. עקרי התכנית: ההחלטה הראשונה היא לנקוט בפעילות אנטי מחזורית ולאפשר פעילותם של המייצבים האוטומטיים, מבלי להקטין בהוצאות או להעלות מיסים. שנית, להמשיך במתווה הפחתות המס באופן שיקנה וודאות לסקטור העסקי, ישפר את כושר התחרות ויגביר את הצריכה הפרטית. ושלישית, להרחיב את ההשקעות במשק ולטפל באשראי ובשוק העבודה.

מדובר על השקעות בסך של 21.7 מיליארד ש"ח, בתחומים מעודדי צמיחה ותעסוקה - בפרויקטים רחבים וזמינים לביצוע בתחומי התשתית, התחבורה, אנרגיה, בינוי חינוך ומשק המים. באוצר מקווים כי התכנית תזרים דם חדש בעורקי הפעילות של המשק לשנים הבאות.

(3) דצמבר 2008: תכנית הגנה על חוסכים לקראת גיל פרישה: מטרת התכנית הינה להגן על החיסכון הפנסיוני של חוסכים הנמצאים לקראת גיל פרישה אשר חסכונם עשוי להיפגע. להגנה יזכה מי שבשלוש השנים הקרובות יגיע לגיל 60 ועד לגיל פרישה, וחסכונותיו הפנסיונים אינם עולים על מיליון וחצי ש"ח, המשקפים קצבה חודשית של 8,000 ש"ח - השכר הממוצע במשק. היקף הכספים

המוגנים לא יעלה על 750,000 ש"ח. סכום זה נקבע משום שהוא משקף סכום המשמש לתשלום קצבה של כ- 3,850 ש"ח  בחודש, כלומר מחצית השכר הממוצע במשק (שהוא שווה לשכר המינימום). למעט, אם סך היקף החיסכון הפנסיוני הינו בין 1,250,000 ש"ח ל- 1,500,000 ש"ח, ההגנה תינתן עד לסכום חסכון של 600,000 ש"ח.

במקביל, מקדם משרד האוצר רפורמה רגולאטורית מקיפה הכוללת מסלולי השקעה תלויי גיל, תוך הקטנת הסיכון הגלום בתיק ההשקעות. באוצר מציינים כי במידה ויוחלט על ידי הממשלה על הפעלה מיידית, מועד תחילת ההגנה על כספי החיסכון יהיה ה-30.11.2008, ללא הגנה רטרואקטיבית מתאריך זה.

(4) דצמבר 2008: תוכנית בנק ישראל: תוכנית מוניטארית להגברת הנזילות במערכת הפיננסית ולתמוך בצמיחה. עקרי התכנית: החל מינואר 2009 יקטין בנק ישראל את ספיגת עודפי הנזילות שמתבצעת באמצעות הנפקת מק"מ. נוסף על כך, להלוואות המוניטאריות הניתנות כיום במסגרת המכרזים למערכת הבנקאית ליום ולשבוע תתווספנה הלוואות לטווחים ארוכים יותר. הבנק יקטין גם את המרווח סביב ריבית בנק ישראל (הפרוזדור) בחלון האשראי ובחלון הפיקדונות לבנקים המסחריים מ-1%± ל-0.5%±. ולבסוף, מכרזי הריפו (Repo) לבנקים המסחריים ולגופים המוסדיים יוצעו לתקופות ארוכות יותר משבוע הנהוג כיום. בנק ישראל משוכנע כי צעדים אלה צפויים להגדיל את הנזילות העומדת לרשות המוסדות הפיננסיים, העסקים ומשקי הבית ולהוזיל את עלותה.

אין ספק כי התוכניות הללו עשויות לתמוך בפעילות הכלכלית. יחד עם זאת, לפני יישומן חלקן דורש החלטת הכנסת. יתר על כן, אין בתוכניות אלו פתרון קסם לבעיה בשוק המקומי ובוודאי שלא לשוק העולמי ולאירופה וארה"ב המהוות יעדי היצוא של הכלכלה הישראלית. לפיכך, תוכניות ההאצה, אם כולן תצאנה לפועל, עשויות להפחית מההאטה בכלכלה הישראלית, אך לא למנוע אותה לחלוטין.

אגרות חוב

השבוע החולף בשוק האג"ח נחצה למעשה לשניים. מחד, עומדו אגרות החוב הממשלתיות כסלע איתן. מאידך, שאר האפיקי אגרות החוב ושוק המניות נסחרים מדי יום בירידות שערים, לרוב אף חדות.

בניגוד לשבועות הקודמים, בהם האפיק השקלי הפגין ביצועי יתר מול צמודי המדד, השבוע החולף היטיב עם אגרות החוב הצמודות, שעלו יותר מאחיותיהן השקליות, כאשר בטווחים הקצרים נרשמו עליות של כ-0.8% ואילו בטווחים הארוכים הגיעו העליות לקרוב ל-2%. בעקבות כך, חלק ניכר מהעקום הצמוד נמצא כעת ברמת תשואות שנמוכה מרף שלושת האחוזים ואילו במח"מים ארוכים של כ-11-10 שנים התשואה נעה בין 3.3% ל-3.45%.

נראה כי בשונה מהשבועות האחרונים, שבהם ייחסו המשקיעים עדיין איזושהי חשיבות למספרים - כלומר לתשואות, למרווחים, למח"מים וכו', לאחרונה נטרפו כל הקלפים. הכספים זורמים אך ורק לשוק אגרות החוב הממשלתי, ואילו שאר השווקים סובלים מפדיונות כבדים. כלומר, יש מוכרים אבל אין קונים.

התוצאה הראשונה של תנועת המלקחיים הזאת היא ירידה דרסטית בתשואות אגרות החוב הממשלתיות, הן בצמודות למדד והן בשקליות, לרמות, שלפחות בטווח הקצר של העקומים, נחשבות כדמיוניות. יחד עם זאת, את התהליך מלווה בהורדת ריבית לטווח הקצר, כך שכיוון השוק דומה מאד להתנהגותו של בנק ישראל בהקשר זה.

עם סיומו של השבוע החולף תשואת המק"מ לשנה עומדת על 1.63%, ועל מנת להמחיש במספרים את המרווח הנמוך, נציין כי מק"מ שיפדה בשער 100 אג' בשבוע הראשון של דצמבר 2009, נסחר כיום בשער של 98.4 אג'.

גם במבט לשנת 2009 אנו ממשיכים להמליץ על נקיטת עמדה איכותית. ההאטה הכלכלית ומחנק האשראי יקשו מאוד על הסקטור הקונצרני. על כן, יש להתמקד באיגרות החוב של ממשלת ישראל ובאיגרות חוב של חברות איכותיות מאוד שישנה סבירות גבוהה מאוד לכך שיעמדו בהתחייבויותיהן.

האפיק השקלי הוא המנצח של שנת 2008

עם סיום השנה, בדקנו מיהו האפיק שסיפק הכי הרבה נחת למשקיעים. כלומר, איזה אפיק הצליח להחזיק מעמד ואף להניב רווחים.

במקום הראשון, ניצבים השחרים, שנתמכו בראשית השנה בייסוף האגרסיבי שהציג השקל כנגד הדולר ולאחר מכן בהורדות הריבית והאינפלציה הנמוכה, לפחות בטווח הקצר. השחרים בטווחים הארוכים של מעל 5 שנים הניבו 15.5%, אגרות החוב בטווח של 5-2 שנים עלו ב-12.8% והקצרים יותר (5-2 שנים) עלו ב-6.0%. מדד השחרים עלה מתחילת השנה ב-12.1%, המק"מ הוסיף 5.3% לערכו, וסה"כ מדד איגרות החוב הלא-צמודות עלה ב-9.3%.

במקום השני, מגיע הצמודים הממשלתיים, שלא אכזבו גם השנה. בתחילת השנה, נהנו הצמודים מתחזיות אינפלציה גבוהות, אך אלה החלו לדעוך בעקבות השפעות המשבר וירידת מחירי הסחורות בעולם. בסה"כ, עלה מדד הצמודים ב-8.75%, כאשר הארוכים (10-7 שנים) הוסיפו 11.14% לערכם, הבינוניים (7-5) עלו ב-10.26% והקצרים יותר (5-2 שנים) עלו ב-7.53%.

הרחק מאחור, וייתכן כי במקום האחרון נמצאים, צמודי המדד הקונצרנים, שספגו את מרבית האש בחודשים האחרונים, ואיבדו במהלך השנה 19.12% מערכם.

ניתן לראות בבירור את הבריחה של המשקיעים לאפיקים הבטוחים - לאג"ח הממשלתי. מדד האג"ח הממשלתי זינק ב-8.94% לעומת האפיק הקונצרני הכללי שקרס ב-15.41%. אפילו אגרות החוב המדורגות של החברות הגדולות ביותר לא החזיקו מעמד ומדד התל בונד 20 ירד בלא פחות מ-6.65%.

מניות

שבוע המסחר האחרון של השנה הגרועה ביותר בעשרות השנים האחרונות

סיכום המסחר: מדד ת"א 25 סיים את שבוע המסחר האחרון ברמה של 634.93 ולאחר שאיבד במהלך השבוע ב-7.69%. כל זאת, למרות העליות שנרשמו בשוקי המניות בעולם.

לאחר רגיעה מסוימת, חזרה השבוע התנודתיות לשווקים, למרות המשך הורדות הריבית ותוכניות החילוץ בישראל ומעבר לים. צריך לקחת בחשבון שתנאי השוק עדיין לא פשוטים כפי שנוכחנו לדעת, הפעילות הכלכלית עדיין לא הגיעה לתחתית והדוחות הכספיים של החברות הציבוריות כנראה שילכו וידרדרו ברבעים הקרובים. מעבר לכך, חשוב להדגיש את השפעת המבצע בעזה, שאמנם לא צפוי להתרחב ללחימה בסגנון מלחמת לבנון השנייה, לא בהיקפה ולא בעלותה, אך עשויה להשפיע לרעה על שוק המניות.

אי לכך, בראייה לשנת 2009 אנו ממשיכים לנקוט בגישה שמרנית ולהעדיף התמקדות בסקטורים המוגדרים כלא מחזוריים. כלומר, בחברות שהן רגישות פחות לחולשה הכלכלית.

מטבעות

בשבוע האחרון, רשם השקל פיחות של 3.7% מול הדולר ו-2.7% כנגד האירו

שבוע מסחר מקוצר ואווירת חג המולד לא פסחו על השוק המט"ח המקומי. בשלושת ימי המסחר שהיו השבוע הורגשה בשוק רגיעה מסוימת שהתאפיינה במחזורי מסחר דלילים ושינויים קלים במטבעות.

למרות המסחר הדליל ואי פרסום שער יציג ביום שישי, הדולר סיים את השבוע ברמה של 3.873 שקלים לדולר והאירו ברמה של 5.4199 שקלים. במהלך השבוע הקרוב צפויה להתפרסם החלטת הריבית של בנק ישראל (29.12 18:30).

הערכות המשקיעים הן כי צפויה הפחתת ריבית  אגרסיבית, עובדה המספקת לדולר תמיכה, בנוסף לרכישות המט"ח היומיות של בנק ישראל.  נזכיר כי לאחר איפוס הריבית בארה"ב, פער הריביות בין השקל לדולר עומד כעת על רמה של 2.5% וצפוי לרדת. מלבד זה, לא צפויים להתפרסם נתונים משמעותיים ותקופת החגים מעבר לים תמשיך לספק מחזורי מסחר דלילים.

בעולם, נפתח שבוע המסחר המקוצר בהיחלשות הדולר למול המטבעות המובילים. לאחר הסערה בשבוע שעבר והתחזקות הדולר האגרסיבית לקראת סוף שבוע המסחר, פתח הדולר בתיקון לאזור 1.403 דולר לאירו ונסחר על מי מנוחות מאותו רגע. אווירת החג הורגשה בשוק המט"ח העולמי ומחזורי המסחר היו דלילים גם הם.

בארה"ב, נרשם שיא מסחר שלילי בהיקף העסקאות מאז מרץ 2003. ביום שני יפורסמו בארה"ב נתוני מכירות הבתים וכן מדד אמון הצרכנים. הנתון החשוב השבוע יפורסם ביום רביעי והוא נתון האבטלה שצפוי להציג ירידה של כ-11 במספר דורשי העבודה התחיליים. נתון חיובי מכך, עשוי לתמוך בדולר כנגד האירו.

כמו כן, את מרכז תשומת הלב יפנו המשקיעים לאמירות המנהיגים בארה"ב ואירופה במהלך השבוע, כאשר ההבטחות מצד הממשל האמריקאי ליצירת 3 מיליון מקומות עבודה חדשים במהלך 2009 לבטח יורגשו בשוק, השאלה היא לכמה זמן יוכל הממשל האמריקאי להחזיק את המטבע בדיבורים בלבד.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות. למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מבצע "עופרת יצוקה" ושוק ההון, 29/12/2008
מיטב: "הריבית מחר צפויה לרדת ל-1.5%-1.75%", 28/12/2008
מיטב: "בנובמבר- הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל ומט"ח טיפסו, הקרנות המנייתיות המשיכו לרדת", 2/12/2008
מיטב על גולף: "המלצת קנייה במחיר יעד של 17 ש"ח למניה", 18/11/2008
מיטב על סלקום: "מורידים המלצה מקנייה לתשואת יתר", 12/11/2008
מיטב על פרטנר: "מעלים המלצה לתשואת יתר ל-85 ש"ח למניה", 9/11/2008
מיטב על שופרסל: "המלצת תשואת יתר במחיר יעד של 18.5 ש"ח למניה", 6/11/2008
מיטב: "הקרנות המתמחות במט"ח בלטו החודש לטובה על רקע הזינוק בדולר", 4/11/2008
מיטב: "מניה אחת בלבד במדד מיטב ניו יורק 40 online הצליחה להשיג תשואה חיובית בחודש החולף", 3/11/2008
מיטב: "תעשיית קרנות הנאמנות נסוגה לרמה שאיפיינה את היקף נכסיה לפני כשנתיים ", 19/10/2008
[1-5]...[26-30]  Previous Page 31 32 33 34 35 Next Page  [36-40]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.