כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב על פרטנר - "תשואת יתר"

19/11/2009

• תוצאות החברה לרבעון השלישי היו מאכזבות. אם זאת החברה הודיעה כי היא בוחנת דרכים שונות על מנת לשפר את שיעורי הרווחיות, ואנו מעריכים כי נראה תוצאות כבר במהלך 2010.

• פעילת ה-ISP בהחלט מכבידה על החברה כאשר רק ברבעון הזה החברה רשמה הוצאות תפעולית של כ-40 מיליון בגין פעילות זו. העובדה שפעילות סמייל לא תירכש על ידי פרטנר אומרת כי נראה את החברה ממשיכה במאמצים להקים את הפעילות לבד. למרות ההפסדים בשלב ההקמה בשלב זה או אחר אנו מעריכים כי הפעילות תגיע לאיזון או תיסגר.

• כמו לפני שנה, גם היום האיום המרכזי על החברה הוא כניסה של מתחרה נוסף לשוק הסלולר על ידי רכישות מירס או במודל MVNO (או משולב). בנוסף על מנת לעודד כניסה של מפעילי MVNO אנו מעריכים כי משרד התקשרות יכפה הורדת קישוריות נוספת.

• הכניסה של ה-IPhone אמורה להכניס קצת רעש לתחום בשנה הקרובה. לצד איומים ממשיים כדוגמת מודל הגן הפתוח ועלות ציוד גבוה, מכשירי ה-iPhone ודומיהם מעלים את השימוש של הצרכנים באינטרנט הסלולארי, ובסוף גם תורמים ל-ARPU של החברות.

• השנה פרטנר צפויה להציג EBITDA של קצת מעל ל-2 מיליארד ש"ח  ותזרים חופשי של 1.4 מיליארד, כ-25% פחות מהתזרים שמייצרת סלקום בעוד הפער במספר הלקוחות הוא כ-8% בלבד. אנו מניחים כי פערי הרווחיות הנוכחיים אינם מייצגים לאורך זמן, כאשר ההנחה שלנו כי נראה שיפור בתוצאות פרטנר כבר ב-2010. על בסיס הנחה זו, (שתיבדק ברבעונים הבאים) אנו משמרים את המלצת תשואת יתר.

סקירת תוצאות הרבעון השלישי

בשורה התחתונה, תוצאות החברה לרבעון השלישי היו מאכזבות. סה"כ ההכנסות לרבעון השלישי עמוד על כ-1.57 מיליארד ש"ח, ירידה של 3.3% לעומת הרבעון המקביל.

עיקר החולשה של הרבעון באה לידי ביטוי לירידה של כ-8.5% ב-ARPU. חלק מרכזי מהירידה, נובע מהחולשה בשוק הרומינג, אשר משפיעה על פרטנר יותר מהממוצע בענף. כך, למרות גיוס מרשים של כ-64 אלף לקוחות חדשים החברה רשמה ירידה של כ-4.3% בהכנסות משירותים. הכנסות התוכן וה-SMS צמחו בכ-3.7% בלבד. החברה רשמה הכנסות ממכירות ציוד קצה בסך של כ-186 מיליון ש"ח.

שיעור הרווחיות הגולמית עמד על כ-36.3% מהמחזור, לעומת 41.2% ברבעון המקביל. בין יתר הסיבות לירידה ניתן למנות הוצאות בגין הקמת פעילות ה-ISP ואיבוד של רווחים מהרומינג. בנוסף בגלל שהחברה מהוונת את סבסוד המכשירים ותרם צברה את מלוא הפחת בגין היוונים אלו, הייתה ברבעון עלייה של כ-40 מיליון ש"ח בהוצאות הפחת.

הרווח התפעולי עמד על 401 מיליון וה-EBITDA על כ-564 מיליון ש"ח, כ-35.8% מהמחזור. אם ננטרל את השפעת היווני המכשירים נקבל כי ה-EBITDA הייתה הרבעון כ-522 מיליון, קיטון של כ-17% לעומת הרבעון המקביל, אשר רק חלקו באמת נובע מההוצאה על הקמת פעילות ה-ISP. בנטרול השקעות, החברה ייצרה הרבעון תזרים חופשי (EBITDA בניכוי השקעות) של כ-406 מיליון ש"ח. בשורה התחתונה החברה רשמה רווח נקי של כ-263 מיליון ש"ח, המהווים כ-1.71 ש"ח למניה. החברה הכריזה על דיבידנד של כ-300 מיליון ש"ח או 1.95 ש"ח למניה.

שורה תחתונה

החברה הודיעה כי היא מתכוונת לבחון פעולות על מנת לשפר את שיעורי הרווחיות הנוכחיים. אנו סבורים כי פעילות זו לצד בעל הבית החדש, אשר ישים דגש על נושא הרווחיות, תתחיל להראות תוצאות ב-2010. השנה פרטנר צפויה להציג EBITDA של קצת מעל ל-2 מיליארד ש"ח  ותזרים חופשי של 1.4 מיליארד, כ-25% פחות מהתזרים שמייצרת סלקום בעוד הפער במספר הלקוחות הוא כ-8% בלבד.

אנו מניחים כי פערי הרווחיות הנוכחיים אינם מייצגים לאורך זמן, כאשר ההנחה שלנו כי נראה שיפור בתוצאות פרטנר כבר ב-2010. על בסיס הנחה זו (שתיבדק ברבעונים הבאים) אנו משמרים את המלצת תשואת יתר

בארבעת הרבעונים הקרובים החברה צפויה לחלק דיבידנד שוטף המשקף תשואה של כ-9.5% ובנוסף החברה שוקלת מהלך של הפחתת הון, אשר יוסיף כ-10%-13% נוספים לתשואת הדיבידנד.

אנו מעריכים את שווי החברה לפי מודל DCF עם שעור היוון של 9.5% ושיעור צמיחה פרמננטי של כ-1%. לפי המודל אנו מקבלים שווי חברה של 12.8 מיליארד ש"ח המשקף שווי למניה של כ-82.5 ש"ח, גבוה בכ-20% ממחיר השוק.

אנו ממליצים לנצל את החולשה של המניה.

שיטות הערכה:

שווי החברה הוערך במודל DCF

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

1. עליית ברמת התחרותיות בשוק
2. עלייה ברמת הסיבסודים של מכשירי קצה
3. כניסה של שחקנים נוספים לתחום
4. אובדן נתחי שוק למתחרות
5. ירידה ברווחיות של החברה
6. סיכון הכרוך בכניסה לתחומי פעילות חדשים

הכותב הנו אנליסט במיטב בית השקעות

גילוי נאות והערות כלליות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם. מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגי הנסקר.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב על פרטנר - "תשואת יתר" , 19/11/2009
מיטב: ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ללא שינוי ברמה של 0.75% , 19/11/2009
מיטב על סלקום - "תשואת שוק", 16/11/2009
מיטב: מדד המחירים לנובמבר צפוי לעלות ב-0.2%, 16/11/2009
מיטב: עדיפות לסקטורים מנייתיים מוטי מחזור כלכלי, 15/11/2009
נייר חדרה – סימני התאוששות ראשונים, 12/11/2009
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 10/11/2009
מיטב: פישר צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי, 10/11/2009
עלייה בפריון יוצקת אופטימיות לסקטור העסקי, 9/11/2009
קרנות אג"ח חברות וכללי ממשיכות להוביל , 9/11/2009
[1-5]...[11-15]  Previous Page 16 17 18 19 20 Next Page  [21-25]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.