כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בנק הפועלים

הפועלים על אסם: צפי להמשך שיפור בתוצאות

27/07/2009

המשך ההאטה בצמיחת המשק המקומי מחזק את ההערכה, כי הצרכנים יתמקדו יותר מבעבר במחירי המוצרים.

להערכתנו, פורטפוליו המוצרים של אסם, הנוטה למוצרי צריכה בסיסית, מתאים לתרחיש זה. להערכתנו, יש ביכולת אסם להתמודד עם אתגר המחיר באמצעות עוצמת המותג והמשך מהלכי התייעלות.

פעילויות אסם באירופה- טבעול וסלטי צבר צפויות להמשיך ולהציג שיעורי צמיחה גבוהים. צמיחה זו נתמכת, בין היתר, בכניסת טבעול לשוקי יעד חדשים ובהתאמת המוצרים לקהלים המקומיים. להערכתנו, פעולות ארגון מחדש שננקטו במדינות השונות (דוגמת חזרה להפצה עצמית במקום סוכן) יתמכו הן בגידול בפדיון והן בשיפור רווחיות הפעילות.

להערכתנו, במהלך הרבעונים הקרובים יציגו תוצאות אסם שיפור לאור צרוף החברות החדשות "גרבר", "שותפות מטרנה", "טרייב" ו"פודטק". להערכתנו, נישות פעילויות אלו נהנות משיעורי צמיחה ורווחיות גבוהים יחסית, יתרונות יחסיים ברורים ותמיכה אפקטיבית מצד החברה- האם, נסטלה, בשוקי חו"ל. בנוסף, אנו מעריכים כי אסם תהנה מיתרונות סינרגטיים בשילוב חברות אלה.

רווחיות אסם צפויה להציג שיפור במהלך הרבעונים הקרובים לאור מחירי חו"ג הנמוכים יחסית לאשתקד. תהליכי ההתייעלות שנקטה אסם במהלך הרבעונים האחרונים (הפעלת המרלו"ג וסגירת מרכזי ההפצה, מיזוגי מפעלים והנהגת שיטות עבודה חדשות) צפויים אף הם להיטיב עם רווחיות החברה.

הסיכון העיקרי- התחזקות השקל: הגידול הצפוי במכירות הבינ"ל עלול להפגע באם ישוב השקל להסחר ברמה גבוהה אל מול הדולר והאירו, כפי שהיה אשתקד. יחד עם זאת, בתרחיש מעין זה צפויה אסם לרשום הכנסות מימון, שיקזזו סיכון זה, הודות להגנות המטבע הננקטות על ידה.

לזכות אסם עומדת איתנותה הפיננסית, המתבטאת, בין היתר, בשיעור נמוך (6.7%) של החוב (נטו) מסך המאזן (נכון לדוחות הרבעון הראשון).

תיאור החברה

החברה הינה יצרנית ומשווקת מזון בתחומי החטיפים, מוצרי המאפה, קפה, תחליפי בשר, גלידות ועוד.

ההמלצה

לאור האמור לעיל, אנו סבורים כי אסם מצדיקה את מכפיל הרווח העתידי לפיו נסחרת מנייתה (17), בהיותה חברה דפנסיבית וחסינה יחסית למשבר הכלכלי. לפיכך, אנו מותירים את המלצתנו למניית החברה ב'תשואת יתר' ואת מחיר היעד למניית החברה ל-12 חודשים הקרובים על 54 ₪, הגבוה בכ-16% ממחירה הנוכחי.

שיטת הערכה בהן נעשה שימוש לצורך מחיר היעד:

• שיטת המכפיל (P/E).

• שיטת המכפיל מנוכה הצמיחה (PEG).

סיכונים העלולים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

• החרפה במצב הכלכלי, הבטחוני ו/או הפוליטי בשוקי היעד של החברה.
• החרפה במצב הכלכלי, הבטחוני ו/או הפוליטי במדינות המקור לחו"ג של החברה.
• תנודתיות בשיעור האינפלציה, בשיעורי הריבית ובשערי החליפין בשוקי היעד של החברה.
• מחסור באספקת חו"ג ו/או עלייה במחירם.
• ירידה במוסר התשלומים של לקוחות החברה.
• כשלון בהשגת אישורים, רשיונות ומסמכים הקשורים לפעילות החברה.
• חקיקה הפוגעת בפעילות החברה (דוגמת הגברת פיקוח על מחירים, הכרזה כמונופול וכו').
• החמרה בתקני הפעילות של החברה.
• שינוי מדיניות מכס בישראל ובעולם באופן שיפגע בפעילות החברה.
• התגברות התחרות בענף, העלולה להביא לקיטון בהכנסות, בנתחי שוק ובשיעורי הרווח.
• סיכון העומד למערכות המידע של החברה.
• סיכון בנוגע לרמת שכר קיבוצית ו/ או שכר מינימום.
• סיכון ברכישת פעילויות נוספות, שידרשו, בין היתר, אישור מאת מערך ההגבלים העיסקיים וידרשו תשומות ניהוליות.
• הסתגלות מערכי החברה לקצב הצמיחה בו היא נתונה.
• תשלום פיצויי ללא כיסוי ביטוחי.
• סיכון שבאובדן קניין רוחני.
• סיכון שבפגם בייצור המוצרים.
• סיכון שבאובדן הכשר הכשרות (בשווקים הרלוונטים).
• שינויים בהרגלי הצריכה.
• סיכון שביכולת מוגבלת להעלות מחירים.
• תלות במיתוג.
• זיהום סביבתי.

הכותב הנו אנליסט ביחידת המחקר, האגף לני"ע ונכסים פיננסים, של בנק הפועלים

צילום: סיון פרג'

הערות ואזהרות כלליות נוספות:

האנליזה מבוססת על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור, לרבות מידע ונתונים שפורסמו ע"י החברה בתשקיפים, דוחות כספיים, הודעות לבורסה לני"ע בת"א או בכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים בו פועלת החברה. הנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כמהימנים ונכונים, וזאת, מבלי שנבדקו עצמאית על ידי עורכי האנליזה ו/או הבנק לשם בירור נכונות, דיוק ומהימנות המידע והנתונים, ואנליזה זו אינה מהווה אימות או אישור לנכונות, מהימנות או דיוק בנתונים האמורים ואין לעורכי האנליזה או הבנק או מי מעובדיו אחריות לכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר באנליזה.

הנתונים מאותם מקורות הונחו כנכונים ואין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. הבנק  ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל.
 
תוכנה של אנליזה זו מבוסס על חוות דעת סובייקטיבית, תוך התייחסות למידע ולנתונים הנ"ל ולהנחות שנעשו על בסיס מידע ונתונים אלה. המידע והנתונים המפורטים באנליזה זאת אינם מתיימרים להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא ומושלם של כל העובדות, הפרטים, המידע או הנתונים המופיעים בה ו/או הגלויים לציבור, והעמדות המובאות בה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים.
 
האנליזה מהווה חומר מסייע בייעוץ ואין לקבל על סמכה בלבד החלטות השקעה או ייעוץ כלשהן. עורכי האנליזה ו/או הבנק לא יהיו אחראים בכל אופן או צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש באנליזה זו.
 
בכפוף לאמור לעיל ולהלן, אנליזה זאת הינה למטרת אינפורמציה בלבד, ואין לראות בה הצעה, ייעוץ כללי או ספציפי, הבעת דעה בדבר כדאיות להשקעה ו/או  לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים הנזכרים בה. אין האנליזה מתייחסת לאג"ח של  החברה, אג"ח להמרה של החברה, כתב אופציה של החברה או כל מכשיר פיננסי נגזר של החברה אלא אם כן מתייחסת וקובעת כך האנליזה במפורש ובאופן חד משמעי.

בפעילות החברה/ות שניירות הערך שלהן נסקרות באנליזה זו ותוצאותיהן העסקיות וכדאיות הרכישה, המכירה, ההשקעה ו/או ההחזקה יתכנו שינויים מידיים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את האמור באנליזה וזאת למרות שבהתייחסות האנליזה הינה לטווח הארוך ולא למטרות ספקולטיביות לטווח קצר.

הבנק ו/או חברות בנות שלו ו/או חברות הקשורות אליו ו/או בעלי שליטה או בעלי עניין במי מהם, עשויים להחזיק בני"ע ו/או נכסים פיננסיים של מי מחברות הנזכרות באנליזה זו, ו/או עשויים להיות בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בחברות / בניירות הערך אליהן מתייחסת האנליזה.

אין באנליזה זו כדי להוות תחליף לייעוץ והתאמה ספציפית ואישית ללקוח על ידי יועץ מורשה ואין היא באה במקומם. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בעבודה זו ללא קבלת אישור מהבנק בכתב ומראש. אנליזה זו מיועדת אך ורק למי שהיא מופנית אליו ישירות, כמפורט לעיל, והעברה או פרסום, מלאים או חלקיים, בכל דרך או אופן שהוא, ללא קבלת אישור כאמור מאת העורך או הבנק, הינם אסורים בהחלט.

הבנק ו/או חברות בנות שלו ו/או חברות הקשורות אליו ו/או בעלי שליטה או בעלי עניין במי מהם עשויים להחזיק עבור עצמם ו/או עבור מי מלקוחות החברות הנזכרות באנליזה זו מניות של חברות הנסקרות באנליזה, כולן או חלקן ו/או עשויים להיות בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בחברות הנזכרות באנליזה זו. כמו כן עשויים מי מהנ"ל לפעול בהן על בסיס יומי או אחרת, לפעול מעת לעת במכירתן, חרף האמור באנליזה זו. כמו כן, עשויה חברה הקשורה לבנק לשמש כמנהל קונסורציום ראשי או כחברה בקונסרציום של הנפקת אחת או יותר מניירות הערך הנזכרים בסקירה זו, וכן עשוי להיות קשר מסחרי אחר בין הבנק לכל אחת מהחברות שניירות הערך שלהן נזכרים באנליזה זו. אין לראות באמור באנליזה זו משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, ואין לפעול על-פיה אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע. הסקירה, יכול שתתייחס לניירות ערך שלבנק יש זיקה אליהם בשל תמורה שקיבל ו/או יקבל הבנק או תאגיד אחר בקבוצת הבנק מאת מנפיקי ניירות ערך ו/או מוכריהם ו/או מפיציהם במסגרת שירותים בשוק ההון, לרבות שירותי חיתום, החזקה של ניירות הערך ו/או ביצוע עיסקאות בהם על ידי מי מקבוצת הבנק, אשר יכול גם ויהיו לו קשרים עסקיים מסחריים עם מי מהחברות שניירות הערך שלהן נסקרות בעבודה זו.

חברה בת של הבנק עשויה לשמש כמנהל קונסורציום ראשי או כחברה בקונסורציום של הנפקת אחת או יותר מהמניות הנזכרות באנליזה זו. הבנק ו/או חברות הבנות ו/או חברות הבנות שלו ו/או החברות הקשורות עוסקות, בין היתר בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע עסקאות בבורסה ובנקאות לסוגיה.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.