כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בנק הפועלים

הפועלים על נייס מערכות: צפי אופטימי למחצית השנייה של השנה

9/08/2009

נייס עוסקת במתן פתרונות למיצוי מידע הגלום בתקשורת אינטרנט, רדיו, טלפון ווידאו. נייס מציעה פתרון כולל לניהול ביצועים וניתוח אינטראקציות עבור ארגונים עיסקיים בשוק הבטחון, האבטחה, מרכזי שליטה ובקרה ומוקדי שרות לקוחות.

הכנסות נייס ברבעון השני הסתכמו ב-140.5 1% ביחס לרבעון הקודם. הירידה בהכנסות נבעה מעצירת רכישות כתוצאה מהמשבר הכלכלי, אשר הביאה לפגיעה בעיקר בהכנסות ממוצרים ובהתקנת מערכות חדשות (ירידה של עשרות אחוזים).

מנגד, נמשכת הצמיחה בהכנסות משירותים ופרויקטים, כתוצאה מחוזי תחזוקה ארוכי טווח ומהסטת מכירת מוצרים לסעיף השירותים והפרויקטים. יחס ההזמנות למכירות (Book to Bill) חזר ל-1 בהשוואה ליחס נמוך מ-1 ברבעון הקודם.

הרווח הנקי המתוקן (בנטרול הפחתות ואירועים חד פעמיים) הסתכם ברבעון השני ב- 22 מ' $, ממנו נגזר רווח למניה של מיליון דולר, קיטון של 9.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד וגידול של כ-0.36$.  נכון לסוף הרבעון השני לנייס יתרת מזומנים בסך של כ-560 מיליון דולר.

תחזית אופטימית למחצית השנייה של 2009 הנהלת החברה עדיין נמנעת מלספק הנחיות מדויקות באשר למכירות ולרווח למניה, אולם ציינה כי במחצית השנייה של השנה תהיה צמיחת מכירות חד-ספרתית ביחס למחצית הראשונה. יש לציין כי מסורתית המחצית השנייה של השנה טובה משל הראשונה. דיווחי החברה על התייצבות ושיפור בהזמנות, בצרוף גורם העונתיות, מביא אותנו להניח כי הכנסות החברה במחצית השנייה יצמחו בלמעלה מ-7% לכ-300 מי' דולר, הרווח למניה יצמח בכ-20% ל-0.84 דולר למניה לעומת  0.70 דולר למניה במחצית הראשונה.

חילופי מנכ"לים – חיים שני מנהלה הוותיק של נייס יפרוש בעוד שלושה חודשים לניהול משרד האוצר, יחליפו זאבי ברגמן מנכ"ל קומברס בשנים 2001-2007.

נייס הוכיחה בשנים האחרונות את יכולתה לבצע מיזוגים ורכישות בהצלחה. אנו סבורים כי במהלך שנת 2009, החברה תנצל את יתרת המזומנים שבידה ואת הזדמנויות ההשקעה שנוצרו על מנת לבצע רכישה מהותית נוספת למישור עסקיה.

לסיכום, אנו מעריכים כי במהלך הרבעונים הקרובים החברה תציג צמיחה הן בשורת ההכנסות והן ברווח למניה, על רקע התאוששות הביקושים וצעדי ההתייעלות בהם נקטה החברה לאחרונה.

לאור האמור לעיל, אנו מותירים את המלצתנו למניית החברה ב "תשואת יתר" עם מחיר יעד של 33 דולר למניה, המבטא שווי כלכלי של כ-2 מיליארד דולר. (פער של כ-19% מעל לשווי השוק כיום).

תוצאות כספיות

הכנסות נייס ברבעון השני הסתכמו ב-140.5 מיליון דולר, קיטון של 9.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד וגידול של כ-1% ביחס לרבעון הקודם. הירידה בהכנסות נבעה מעצירת רכישות כתוצאה מהמשבר הכלכלי, אשר הביאה לפגיעה בעיקר בהכנסות ממוצרים ובהתקנת מערכות חדשות (ירידה של עשרות אחוזים). מנגד, נמשכת הצמיחה בהכנסות משירותים ופרויקטים, כתוצאה מחוזי תחזוקה ארוכי טווח ומהסטת מכירת מוצרים לסעיף השירותים והפרויקטים. יחס ההזמנות למכירות (Book to Bill) חזר ל-1 בהשוואה ליחס נמוך מ-1 ברבעון הקודם.

נייס סיימה את הרבעון החולף ברווח תפעולי, מתוקן (בנטרול הוצאות בגין הפחתת נכסים בלתי מוחשיים, הפחתות חשבונאיות בגין הטבה הגלומה בהענקת אופציות, הכנסות אחרות, הוצאות רה-ארגון והשפעת פעילות שהופסקה) בסך של 24.6 מיליון דולר,  בהשוואה לרווח תפעולי מתוקן של 25.6 מיליון דולר ברבעון המקביל, ירידה של כ-4.0%. הסיבות לירידה ברווח התפעולי נעוצות בירידה בהכנסות ובשולי הרווח הגולמי. קיצוץ של עשרות אחוזים בהוצאות הנהלה וכלליות וקיצוצים נוספים בשאר סעיפי התפעול הביאו לעליה בשולי הרווח התפעולי ומנעו ירידה חדה ברווח התפעולי.

הכנסות המימון קטנו בכ-50% כתוצאה מסביבת ריבית נמוכה. החברה הציגה ברבעון השני רווח נקי מתוקן בסך של כ-22 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של כ- 23.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ו- 21.3 מיליון דולר ברבעון הקודם.

בקופת המזומנים של נייס כ-560 מיליון דולר, כמעט ללא התחייבויות, לעומת כ-500 מיליון דולר, בתחילת השנה.

הנהלת החברה סיפקה תחזית איכותית למחצית השנייה של שנת 2009 – לפיה הכנסותיה יהיו טובות יותר, במחצית השנייה מאשר במחצית הראשונה ב-1%-9%. כמו כן, היא צופה כי תמהיל המכירות בין מוצרים לבין שירותים יחזור לכיוון ה-50% עם חלוף הרבעונים והיציאה מהמשבר. מרכיב המוצרים במכירות מתאפיין ברווחיות גולמית גבוהה (למעלה מ-75%) בהשוואה למרכיב השירותים (למעלה מ-50%). יעדי החברה לשנים הבאות הינם השגת רווחיות גולמית של למעלה מ-65% ורווחיות תפעולית סביב 20%.

מנועי צמיחה:

• חברה מובילה בתחום תיעוד וניטור הרגולציה בחברות הפיננסים – בתקופה של מעילות ענק והידוק הרגולציה ישנו צפי לעליה בביקוש לשרותי החברה

• חברת אקטימייז –חברה קטנה עם אחוזי צמיחה גבוהים בתחום ניטור העברות הון ומניעת הונאות. אקטימייז  הוטמעה בהצלחה בתוך חברת נייס, והסינרגיה בתחום המכירות תישא פרי כבר בשנים הקרובות.

• תחום מוקדי שרות לקוחות – בזמן מיתון ולחץ כלכלי ישנה עלייה בפניות למוקדי השרות על מנת לקבל הבהרות ועסקאות טובות יותר. לנייס מערכות המייעלות את הטיפול בעומסי הפניות למוקדים.

• מערכות הניטור של נייס מאופיינות בהחזר גבוה על ההשקעה. ההשקעה במערכות החברה אמורות לייעל ולחסוך בכוח אדם.

הזדמנויות:

• לחברת נייס ניסיון מוצלח בבצוע מיזוגים ורכישות בשנים האחרונות. אנו סבורים כי, בתקופה הקרובה החברה תדע לנצל את יתרת המזומנים שבידה ואת הזדמנויות ההשקעה שנוצרו מהמשבר הכלכלי על מנת לבצע רכישה מהותית נוספת למישור עסקיה.

• לנייס 560 מיליון דולר בקופתה ונסחרת לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר, קרי לפי שווי תפעולי של 1.14 מיליון דולר בלבד, כאשר התזרים התפעולי שלה במחצית הראשונה של השנה (מגולם שנתי) עמד על  125 מיליון דולר.
איומים:

 תוצאות החברה מוכיחות כי נייס אינה חסינה בפני המשבר העולמי, שאיש עדיין אינו יודע  את אורכו ועומקו. להיפך, תחום עיסוקה לא נחשב לדפנסיבי. חלק ניכר מלקוחות החברה מקורו מסקטור הפיננסים, כשגם תחום האבטחה צפוי להיפגע על רקע ההאטה בהשקעה בתשתיות. קצב היציאה מהמשבר ובעקבותיו התאוששות החברה, מגדילים את רמת אי הוודאות.

הנחות המודל:

• מכירות המוצרים בשנת 2009 יירדו ב-20.5% לעומת שנת 2008. בשנים 2010 ואילך צפויה צמיחה של 15%.

סך מכירות שירותים ופרויקטים יצמחו בקצב של 9% בשנה הקרובה, לעומת צמיחה של כ-35% ב-2008. בשנים 2010 ואילך – תמשיך צמיחה דומה לזו של 2010, של כ-9%.

להערכתינו, סך מכירותיה של נייס בשנת 2009  יקטנו בכ-7.6%, אולם המכירות במחצית השנייה יהיו טובות מאלו של המחצית הראשונה ב-7.6%.

• רווחיותה הגולמית של החברה תרד בשנת 2009 לרמה של כ- 63.6%, אולם במחצית השנייה של השנה היא תשתפר ותעלה ל-64.1%. בשנים הקרובות שולי הרווח יתייצבו סביב ה-66%. השיפור ברווחיות הגולמית טבוע במישור עסקיה של החברה, כתוצאה מעלייה ברכיב התוכנה והתחזוקה בתמהיל מוצרי נייס.

• שולי הרווח התפעולי בשנת 2009 יעלו ל-19%, ביחס ל-17.4% בשנת 2008, וזאת בשל צעדי הייעול שנקטה החברה. החל משנת 2010 שולי הרווח התפעולי יעלו על 20%.

• שיעור המס האפקטיבי יעמוד על כ-19% בהשוואה ל-17.5%  בשנת 2008.

• הכנסות המימון יקטנו ב-2009 לכ-8.8 מיליוני דולר, בהשוואה להכנסות בסך 11.3 מיליון דולר ב-2008, בשל ירידה בריביות.

• הפחתנו את שיעור ההיוון של נייס ל-11.0% (משיעור 11.5% בתחילת השנה), בשל הערכתנו כי שיא המשבר מאחורינו ועל רקע סביבת ריבית ארוכת טווח נמוכה. הותרנו את צמיחתה הקבועה של החברה על 3.5%.

סיכום

לאור האמור לעיל, אנו מותירים את המלצתנו למניות החברה בהמלצת 'תשואת יתר', עם מחיר יעד של 33 דולר למניה ושווי חברה של כ-2 מיליארד דולר.

שיטת הערכה בהן נעשה שימוש לצורך מחיר היעד:

• שיטת היוון תזרים מזומנים (DCF)

סיכונים העלולים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

• השוק בו פועלת נייס מתאפין בשינויים טכנולוגיים מהירים, שבהם החברה עשויה לא לעמוד

• עשויות להיות רכישות או מיזוגים שיגדילו את סיכוני החברה

• שווקים חדשים אליהם חדרה נייס עשויים להתברר עשויים להתברר ככישלון

• החברה עשויה לאבד ספקים או לקוחות חשובים בהם יש לה תלות

• נייס עשויה להיות חשופה לתביעות כתוצאה מכשל מוצריה

• שינוייים בסביבה רגולטורית עשויים לגרום לאי התאמת מוצרים

• מטה החברה, מרכז המו"פ והייצור פועל מישראל   וחשוף ישירות לשינויים במצב הצבאי ולעימותים מזוינים במזה"ת, על כל הנובע מכך.

הכותב הנו אנליסט ביחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים של בנק הפועלים

הערות ואזהרות כלליות

האנליזה מבוססת על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור, לרבות מידע ונתונים שפורסמו ע"י החברה בתשקיפים, דוחות כספיים, הודעות לבורסה לני"ע בת"א או בכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים בו פועלת החברה. הנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כמהימנים ונכונים, וזאת, מבלי שנבדקו עצמאית על ידי עורך האנליזה ו/או הבנק לשם בירור נכונות, דיוק ומהימנות המידע והנתונים, ואנליזה זו אינה מהווה אימות או אישור לנכונות, מהימנות או דיוק בנתונים האמורים ואין לעורך האנליזה או הבנק או מי מעובדיו אחריות לכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר באנליזה.

הנתונים מאותם מקורות הונחו כנכונים ואין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. הבנק  ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל.
 
תוכנה של אנליזה זו מבוסס על חוות דעת סובייקטיבית, תוך התייחסות למידע ולנתונים הנ"ל ולהנחות שנעשו על בסיס מידע ונתונים אלה. המידע והנתונים המפורטים באנליזה זאת אינם מתיימרים להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא ומושלם של כל העובדות, הפרטים, המידע או הנתונים המופיעים בה ו/או הגלויים לציבור, והעמדות המובאות בה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים.
 
האנליזה מהווה חומר מסייע בייעוץ ואין לקבל על סמכה בלבד החלטות השקעה או ייעוץ כלשהן. עורך האנליזה ו/או הבנק לא יהיו אחראים בכל אופן או צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש באנליזה זו.
 
בכפוף לאמור לעיל ולהלן, אנליזה זאת הינה למטרת אינפורמציה בלבד, ואין לראות בה הצעה, ייעוץ כללי או ספציפי, הבעת דעה בדבר כדאיות להשקעה ו/או  לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים הנזכרים בה. אין האנליזה מתייחסת לאג"ח של  החברה, אג"ח להמרה של החברה, כתב אופציה של החברה או כל מכשיר פיננסי נגזר של החברה אלא אם כן מתייחסת וקובעת כך האנליזה במפורש ובאופן חד משמעי.

בפעילות החברה/ות שניירות הערך שלהן נסקרות באנליזה זו ותוצאותיהן העסקיות וכדאיות הרכישה, המכירה, ההשקעה ו/או ההחזקה יתכנו שינויים מידיים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את האמור באנליזה וזאת למרות שבהתייחסות האנליזה הינה לטווח הארוך ולא למטרות ספקולטיביות לטווח קצר.

הבנק ו/או חברות בנות שלו ו/או חברות הקשורות אליו ו/או בעלי שליטה או בעלי עניין במי מהם, עשויים להחזיק בני"ע ו/או נכסים פיננסיים של מי מחברות הנזכרות באנליזה זו, ו/או עשויים להיות בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בחברות / בניירות הערך אליהן מתייחסת האנליזה.

אין באנליזה זו כדי להוות תחליף לייעוץ והתאמה ספציפית ואישית ללקוח על ידי יועץ מורשה ואין היא באה במקומם. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בעבודה זו ללא קבלת אישור מהבנק בכתב ומראש. אנליזה זו מיועדת אך ורק למי שהיא מופנית אליו ישירות, כמפורט לעיל, והעברה או פרסום, מלאים או חלקיים, בכל דרך או אופן שהוא, ללא קבלת אישור כאמור מאת העורך או הבנק, הינם אסורים בהחלט.

הבנק ו/או חברות בנות שלו ו/או חברות הקשורות אליו ו/או בעלי שליטה או בעלי עניין במי מהם עשויים להחזיק עבור עצמם ו/או עבור מי מלקוחות החברות הנזכרות באנליזה זו מניות של חברות הנסקרות באנליזה, כולן או חלקן ו/או עשויים להיות בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בחברות הנזכרות באנליזה זו. כמו כן עשויים מי מהנ"ל לפעול בהן על בסיס יומי או אחרת, לפעול מעת לעת במכירתן, חרף האמור באנליזה זו. כמו כן, עשויה חברה הקשורה לבנק לשמש כמנהל קונסורציום ראשי או כחברה בקונסרציום של הנפקת אחת או יותר מניירות הערך הנזכרים בסקירה זו, וכן עשוי להיות קשר מסחרי אחר בין הבנק לכל אחת מהחברות שניירות הערך שלהן נזכרים באנליזה זו. אין לראות באמור באנליזה זו משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, ואין לפעול על-פיה אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע. הסקירה, יכול שתתייחס לניירות ערך שלבנק יש זיקה אליהם בשל תמורה שקיבל ו/או יקבל הבנק או תאגיד אחר בקבוצת הבנק מאת מנפיקי ניירות ערך ו/או מוכריהם ו/או מפיציהם במסגרת שירותים בשוק ההון, לרבות שירותי חיתום, החזקה של ניירות הערך ו/או ביצוע עיסקאות בהם על ידי מי מקבוצת הבנק, אשר יכול גם ויהיו לו קשרים עסקיים מסחריים עם מי מהחברות שניירות הערך שלהן נסקרות בעבודה זו.

חברה בת של הבנק עשויה לשמש כמנהל קונסורציום ראשי או כחברה בקונסורציום של הנפקת אחת או יותר מהמניות הנזכרות באנליזה זו. הבנק ו/או חברות הבנות ו/או חברות הבנות שלו ו/או החברות הקשורות עוסקות, בין היתר בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע עסקאות בבורסה ובנקאות לסוגיה.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.