כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

המשבר בשווקים הפיננסים הגיע לישראל: הרווח הנקי של בנק הפועלים ירד בכ-41% לעומת אשתקד, ל-594 מיליון ש"ח

28/08/2008

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2008 הסתכם ב- 594 מיליון ש"ח; הלימות ההון של הבנק, לסוף הרבעון השני, הינה בשיעור של מעל 11.0%

להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים כפי שנמסרו על ידי בנק הפועלים:

• הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של שנת 2008 ב- 594 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של 1,567 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ורווח של 1,002 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

• שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי ברבעון השני של שנת 2008 הסתכם ב- 13.8% בחישוב שנתי, בהשוואה לתשואה שלילית ברבעון הקודם ו-  23.0% ברבעון המקביל אשתקד.

• הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ברבעון השני של שנת 2008 ב- 545 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של 2,005 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ורווח של 716 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

• שיעור תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות להון עצמי ברבעון השני של שנת 2008 הסתכם ב- 12.6% בחישוב שנתי, לעומת תשואה שלילית ברבעון הקודם ו- 16.1% ברבעון המקביל אשתקד.

• יחס ההון לרכיבי סיכון (הלימות ההון) בסוף הרבעון השני של שנת 2008, הגיע לשיעור של 11.01%, בהשוואה ל- 9.74% בסוף הרבעון הראשון של שנת 2008 ו-10.26% בסוף שנת 2007. יחס ההון הראשוני (TIER 1) לרכיבי הסיכון הגיע בסוף הרבעון השני של שנת 2008 לשיעור של 7.65%, בהשוואה ל-6.88% בסוף הרבעון הראשון של שנת 2008  ו- 7.50% בסוף שנת 2007.

• הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם ברבעון השני של שנת 2008 ב- 1,943 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של 2,012 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ורווח של 1,995 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

• ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה ברבעון השני של שנת 2008 ב-252 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 32 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ו-202 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים ביחס ליתרת האשראי לציבור (מאזני), הגיע ברבעון השני של שנת 2008 ל- 0.44%. שיעור זה, ביחס ליתרת כלל סיכון האשראי לציבור (מאזני וחוץ מאזני), הגיע ברבעון השני של שנת 2008 ל- 0.25%.

סך החובות הבעייתיים של קבוצת הבנק ירד מ-14.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2007 ל- 12.2 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון השני של שנת 2008, ירידה בשיעור של 16.5% ומזה, האשראי שאינו נושא הכנסה ירד מ- 3.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2007, ל- 3.4 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון השני של שנת 2008, ירידה בשיעור של כ- 11.9%.

• ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השני של שנת 2008 ב- 1,205 מיליון ש"ח,   בהשוואה ל- 1,284 מיליון ש"ח ברבעון הקודם  ו- 1,254 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של 6.2% ו- 3.9%, בהתאמה.

• ההכנסות מכרטיסי אשראי -תרומת הפעילות של תשלובת "ישראכרט" להכנסות התפעוליות הסתכמה ב- 339 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 328 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ו- 300 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 3.4% ו-13.0%, בהתאמה.

• ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השני של שנת 2008 ב- 1,911 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 2,268 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ו- 1,868 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של 15.7% וגידול בשיעור של 2.3%, בהתאמה.

• תרומה לקהילה – הפעילות הקהילתית של עובדי הבנק מגוונת ורחבת היקף, ומוצאת ביטוי במעורבות חברתית, בתרומות כספיות ובפעילות התנדבותית ענפה. פעילות זו של קבוצת הבנק ברבעון השני של שנת 2008 באה לידי ביטוי בשווי כספי של כ- 20 מיליון ש"ח.

דני דנקנר, יו"ר דירקטוריון הבנק: "ההאטה בשיעורי הצמיחה במדינות המפותחות, במיוחד בארה"ב, והעליות החדות במחירי חומרי הגלם, החלו לתת את אותותיהן בפעילות הכלכלית במשק הישראלי ברבעון השני של 2008. אנו מעריכים כי המשק ניצב עתה בפני תנאים חיצוניים שיאיטו את צמיחתו במחצית השנייה של שנה זו, וישפיעו גם בשנת 2009. אלה מגמות המאפיינות את רוב המשקים המפותחים בעולם.

המשבר בשווקים הפיננסיים, בעיקר בארה"ב, לא פסח על הבנקאות הישראלית, ובכללה קבוצת בנק הפועלים. כזכור, במאי 2008 מכר הבנק את מלוא תיק אגרות החוב מגובות המשכנתאות שהוחזק בסניף ניו יורק. אני משוכנע כי מהלך זה היה נכון ונתוני הרבעון השני מוכיחים כי למכירה לא היתה השפעה מהותית על חוסנו הפיננסי של הבנק.

בהתאם למדיניות שאימצנו בתחילת השנה, אנו ממשיכים בצעדים שמטרתם לשפר את יחס הלימות ההון שלנו. ברבעון הראשון עמד יחס ההון הכולל של הבנק לרכיבי סיכון על 9.7%. הצבנו לעצמנו יעד – להגיע בסוף השנה הנוכחית ליחס של 11% ולשפרו ל-12% בסוף שנת 2009. היעד של 11% הושג כבר עתה, בתום המחצית הראשונה של 2008, וזאת על ידי גיוס הון מקרן יורק, גיוסי הון מכתבי התחייבות נדחים, מכירת תיק ה-MBS במלואו וצמצום נכסי סיכון בחו"ל.

בנק הפועלים ימשיך בתהליך מואץ של פיתוח עסקיו בארץ ובעולם וימשיך להיות בנק מוביל וחדשני, המספק ללקוחותיו שירותים ומוצרים פיננסיים באיכות הגבוהה ביותר בשוק."

צבי זיו, מנכ"ל הבנק: "התוצאות הכספיות של הרבעון השני לשנת 2008 מושפעות מתחילתם של סימני ההאטה במשק הישראלי בעקבות הנעשה בשווקים הפיננסיים בעולם, אולם בו בזמן מוכיחות כי עסקי הליבה של הבנק ממשיכים להיות חזקים, על אף ההפסדים שנגרמו לו עקב משבר ה-MBS, ועל אף אבדן ההכנסות מקופות הגמל. יחד עם זאת, מספר גורמים מעיבים על התוצאות הכספיות, ביניהם התנודתיות החשבונאית הנובעת מהבדלים בין שווי הוגן לבסיס צבירה בנגזרי האשראי, וכן העובדה כי מהלכים משמעותיים שעשה הבנק במחצית השנה צפויים להניב את פירותיהם רק בהמשך הדרך. בין מהלכים אלה חשוב לציין את תכנית הפרישה מרצון, שצפויה להפחית את הוצאות השכר בטווח הארוך.

במהלך מחצית השנה ביצענו מהלכים משמעותיים נוספים. סיימנו את מכירת הבנקים "מסד" ו"יהב" תוך השאת רווח נאה לבנק, והאצנו את ההכנות לקראת כניסתנו לתחום הייעוץ הפנסיוני ללקוחותינו. בתחום העסקי המשכנו את הצמיחה בהיקפי פעילות האשראי, תוך הקפדה על איכות תיק הלווים. לראייה, גם ברבעון זה נמשכה המגמה של ירידה משמעותית בהיקף החובות הבעייתיים של הבנק, למרות הגידול ביתרות האשראי ולמרות ההרעה היחסית במצב המשק ברבעון השני.

לאחר ששמנו מאחורינו את משבר ה-MBS, אנו ממשיכים במלוא התנופה על מנת לממש את תכניותיו העסקיות של הבנק ולהתמודד עם האתגרים שבדרך."
 

ההתפתחויות העיקריות בדוח הכספי לרבעון השני של שנת 2008:

מבנק הפועלים נמסר כי הירידה ברווח הנקי ברבעון השני של שנת 2008, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נבעה בין היתר מהפרמטרים הבאים:

▪  רווח מפעולות מימון – הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים ירד בשיעור של 2.6%, בעיקר כתוצאה מהפער בין מדידה על פי שווי הוגן לבסיס צבירה בנגזרי האשראי.

▪  ההפרשה לחובות מסופקים- גדלה בשיעור של 24.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וזאת בעיקר עקב גידול בהפרשה הספציפית לגבי מספר מצומצם של לווים.

▪ הכנסות תפעוליות- קטנו בשיעור של 3.9%  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בעיקר כתוצאה מהשלמת מכירת הזכויות לניהול קופות הגמל, מהפסקת איחוד בנק מסד ומירידה בהכנסות שמקורן בשוק ההון והשקעה במניות לאור ירידת היקפי הפעילות בשוק.

התפתחות סעיפי המאזן

המאזן המאוחד ליום 30 ביוני 2008 הסתכם בכ- 300.9 מיליארד ש"ח, לעומת 303.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2007.

האשראי לציבור הסתכם ב- 211.6 מיליארד ש"ח, גידול בשיעור של 3.2% בהשוואה לסוף שנת 2007. הייסוף בשער השקל, ביחס למרבית מטבעות החוץ, גרם למיתון הגידול באשראי לציבור בשיעור של כ- 2.9%. כמו כן, חל קיטון בסך של כ- 1.9 מיליארד ש"ח, כתוצאה מהפסקת איחוד נתוני בנק מסד לאחר מכירתו.

פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 227.0 מיליארד ש"ח, קיטון בשיעור של 2.1% בהשוואה לסוף שנת 2007. הקיטון בהיקף פיקדונות הציבור נגרם, בין היתר, מהייסוף בשער החליפין של השקל ביחס למרבית מטבעות החוץ ומהפסקת איחוד נתוני בנק מסד כתוצאה ממכירתו.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
בית ההשקעות "טנדם קפיטל": לברוח מהשקעות בתאילנד ולא (רק) בגלל המהומות, 4/09/2008
גאון טרייד השיקה אתר חדש, 1/09/2008
'מרץ השקעות': "המשקיעים טרם חזרו מחופשת הקיץ של חודש אוגוסט" , 1/09/2008
חברת קלרום, המשווקת את JOHN DEERE, מדווחת על עליה בהכנסות בשיעור של 7%, 31/08/2008
קריפטונייט: "עוצמת התנודה בפקיעה הייתה מפתיעה, בהשוואה לתנודתיות שנרשמה כל החודש", 31/08/2008
המשבר בשווקים הפיננסים הגיע לישראל: הרווח הנקי של בנק הפועלים ירד בכ-41% לעומת אשתקד, ל-594 מיליון ש"ח, 28/08/2008
טנדם קפיטל בתחזית מרירה: "מחיר הסוכר צפוי לעלות בשנה הקרובה", 28/08/2008
בנק הפועלים השיק מרכז לבנקאות פלטינום בחיפה, 26/08/2008
בנק הפועלים: "מדד משכן למצב רוכשי הדירות ירד בחודש יולי בשיעור של 0.5%", 25/08/2008
תנועת המושבים והלמן אלדובי יערכו כנס בנושא שוק ההון בהשתתפות שר החקלאות, שלום שמחון, 18/08/2008
[1-5]...[71-75]  Previous Page 76 77 78 79 Next Page 

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.