איכות הסביבה

איך מבטחים את הסביבה?

5/04/2009

ניהול סיכוני איכות הסביבה הינו אתגר העומד בפני חברות רבות ובא למנוע או להקטין את חשיפת החברה ובעלי תפקידים בה לאחריות בנושא, לרבות:

-  פגיעה במוניטין החברה, לרבות פגיעה בשווי מניה, עד כדי איום על יכולת תפקוד החברה.

-  תביעות אזרחיות כלפי החברה ו/או בעלי תפקידים בחברה שעילתן נזק כספי, נזק לגוף או לרכוש.

-  תביעות פליליות כלפי החברה ו/או בעלי תפקידים בחברה.

-  סגירת פעילות החברה מכוח צו.

-  עיכוב ברכישת / מכירת נכס עקב קושי בהערכת עלות ניקוי זיהום/שיקום.

-  עלויות הכרוכות בניקוי או שיקום אתרים מזוהמים.

-  עלויות הכרוכות בגילוי זיהום היסטורי באתר שנמכר.

-  חריגה מתקציב ניקוי זיהום/שיקום.

פוטנציאל החשיפה הסביבתי נובע מפעולות קיימות, אך גם מפעילות היסטורית באתרים. ניהול איכות הסביבה השתפר באופן ניכר בשנים האחרונות. עם זאת עסקים רבים צריכים להתמודד עם תוצאות חוסר הניהול / ניהול שאינו מספק מהעבר כשמנגד, קיימת התפתחות חקיקתית מחמירה עם המזהמים עם תחולה רטרואקטיבית גם בגין הפעילות בעבר.

הגברת המודעות, חקיקה חדשה ואכיפה תקיפה יוצרות אתגרים חדשים לעסקים היום. כל אלה היוו מנוף לתעשיית והתוצאה הינה פוליסות ייעודיות חדשות כגון:

- ביטוח אחריות לניקוי אתר חברה או אתר צד ג'

- ביטוח אחריות חוקית לזיהום, לרבות זיהום הדרגתי 

- ביטוח חבות קבלנים/יועצים בגין זיהום לרבות אחריות מקצועית וכדומה.

כניסה לתהליך הטיפול בנושא ביטוח לסיכוני איכות הסביבה דורשת תיאום, איסוף מידע, ו"תרגום" הבעיה בשטח לשפת עולם ניהול הסיכונים והביטוח, על מנת לאפשר זיהוי הבעיה, כימותה, ובחינת חלופות לטיפול בסיכון.