מילון כלכלי עסקי

אג"ח שגיא

15/03/2009

איגרת חוב של בנק ישראל לתקופה בינונית של 5 או 6 שנים.

האג"ח, הקרן והריבית צמודים למדד, הריבית נקבעת מראש בשיעור שנתי קבוע כאשר את הקרן מקבל מחזיק האג"ח בסיום חיי האג"ח.