מילון כלכלי עסקי

מדיניות מוניטארית

5/04/2009

המדיניות הנקבעת בלעדית על ידי בנק ישראל ( ועדה בראשות הנגיד) אשר קובעת אחת לחודש את שער הריבית במשק, כמות הכסף במשק, כמו גם היקף ההנפקות של איגרות החוב הממשלתיות.