מילון כלכלי עסקי

התוצר העסקי

5/04/2009

התוצר הכולל העסקי של המשק בניכוי הייצור של המגזר הציבורי.

התוצר העסקי כולל את תוצר הענפים הבאים: חקלאות, ייעור ודיג; תעשייה; חשמל ומים; בינוי; מסחר ותיקונים; שירותי אירוח ואוכל; תחבורה, אחסנה ותקשורת; בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים; שירותים עסקיים; שירותים קהילתיים, חברתיים, אישיים ואחרים.

הוא אינו כולל את תוצר הענפים הבאים: מינהל ציבורי; חינוך; שירותי בריאות, רווחה וסעד.