כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ משכנתאות השיארו פרטים

*

*


הכל על משכנתאות לרבות ליווי וייעוץ למשכנתאות מנותני שירות מקצועיים דרך האתר

מילון מונחים

4/10/2009

אישור זכויות במקרקעין

מסמך המונפק על ידי מינהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת הפועלת מטעמו, והמפרט את הזכויות הרשומות לגבי מקרקעין מסוימים, כגון - פרטי הנכס, בעלי זכות בנכס, שעבודים, עיקולים וכו' שנרשמו לגביו. ברוב המקרים, מינהל מקרקעי ישראל אינו מינהל בעצמו רישומים לגבי הנכס, אלא החברה הקבלנית שבנתה את הפרוייקט או מי שהמינהל הסמיך לשם כך - אלו נקראים על ידי מינהל מקרקעי ישראל "גורם משכן ". במקרה כזה יש להוציא אישור שנקרא "הודעה על רישום זכות בנכס" מ מינהל מקרקעי ישראל, בו המינהל יציין מיהו הגורם המשכן, וכן אישור זכויות מאותו גורם משכן המכיל פרטים לגבי מצב הזכויות בנכס.

בטוחה

נכס ששועבד לבנק או מסמך משפטי אחר שהבנק מבקש להבטחת פירעון ההלוואה. מטרת הבטוחה היא להבטיח שהבנק יוכל לממש את הנכס או להסתמך על המסמך המשפטי האחר, לצורך פירעון ההלוואה, וזאת אם הלווה אינו משלם את ההלוואה כסידרה לבנק.

גוש/חלקה

קוד מספרי שמזהה נכס מקרקעין. שטח מדינת ישראל מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות. בחלקה שהיא בית משותף יש תת-חלקות, המקבלות מספר סידורי לפי מספר הדירות בבית המשותף.

גרירת משכנתא

גרירת משכנתא מאפשרת מכירת הדירה הנוכחית ו רכישת דירה חדשה מבלי לפרוע את ה משכנתא הקיימת. בסיום תהליך הגרירה, הבנק יבטל את השעבוד המוטל על הדירה הנוכחית (הנמכרת) כנגד שעבוד הדירה החדשה וקבלת ביטחונות מספקים לגבי הדירה החדשה. מומלץ לפנות לבנק עוד לפני רכישת הדירה החדשה, על מנת לברר אם הגרירה תתאפשר על ידי הבנק, ובמידה ותציגו מסמכים מתאימים לגבי הנכס הנרכש תוכלו גם לשמוע מהם התנאים  הדרושים לגרירה. גרירת הלוואות זכאות מכספי הסיוע של המדינה מותנית גם בקיום הוראות המדינה לגבי גרירה.

הסכם פיתוח

הסכם שמנפיק מינהל מקרקעי ישראל המעניק לצד שני "היזם" את הזכות לפתח ולבנות בית בפרק זמן קצוב,על קרקע  המנוהלת על ידי מינהל מקרקעי ישראל.,יזם שעמד בכל תנאי הסכם הפיתוח של מינהל מקרקעי ישראל, יוכל לחתום על הסכם חכירה עם המינהל . הסכמי פיתוח נחתמים עם קבלנים, עמותות או בודדים.

הסרת שיעבוד

מחיקת רישום שיעבוד שהיה רשום לטובת הבנק על הנכס, עם סילוק ההלוואה שהנכס שימש לה כבטוחה או עם גרירת ההלוואה והמצאת בטוחה אחרת לשביעות רצון הבנק.

הערת אזהרה

הערה הנרשמת בטאבו ומציינת כי בעל הנכס או בעל זכויות בנכס, התחייב בכתב לעשות, או להימנע מלעשות, בו עסקה.

רישום ההערה מונע רישום עסקה אחרת, מגן על זכויות הקונה ומונע מכירה או שיעבוד של הדירה לטובת גורם נוסף.

הצמדה למדד

בהלוואת משכנתא הצמודה למדד המחירים לצרכן, תשלומי ההלוואה קרן וריבית ישולמו בצירוף תשלומי תוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בחוזה ההלוואה. לתשומת לבכם, לעניין תנאי ההצמדה המושגים הבאים: "המדד היסודי" הינו המדד הידוע בעת ביצוע ההלוואה. עם זאת במקרים בהם התקופה שבין מועד ביצוע ההלוואה לבין מועד הפירעון הראשון קטנה או גדולה מחודש, מדד הבסיס ייקבע על ידי תיקון המדד הידוע, בהתאמה להוראות הפיקוח על הבנקים.
"המדד החדש" פירושו המדד שפורסם לאחרונה לפני הגיע  מועד הפירעון של כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, כפי שהותנתה בחוזה ההלוואה.

אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן, כי המדד החדש עלה לגבי המדד היסודי, אזי ישלם הלווה לבנק אותם תשלומי הקרן הנ"ל ו/או הריבית הנ"ל, כשהם מוגדלים באופן יחסי לשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר כי המדד החדש ירד לגבי המדד היסודי, ישלם הלווה אותם תשלומים ללא עדכון הצמדה. (כלומר, התשלומים לא יופחתו במקרה של ירידת המדד החדש ביחס למדד היסודי).
 
זכויות במקרקעין

ישנן זכויות קנייניות, שהינן זכות בעלות או זכות חכירה שנרשמה בלשכת רישום המקרקעין ,וישנן זכויות חוזיות במקרקעין. זכות קניינית משועבדת ב משכנתא  וזכות חוזית משועבדת במשכון.

חברה משכנת

כאשר נבנה פרוייקט על ידי חברה קבלנית, על קרקע של המדינה המנוהלת על ידי מינהל מקרקעי ישראל,  מסמיך  בדרך כלל מינהל מקרקעי ישראל את  החברה הקבלנית ("החברה המשכנת" או "הגורם המשכן" )לנהל את רישום הזכויות במקרקעין לגבי הנכסים שניבנו על ידי  אותה חברה. המינהל חותם עם כל אחד מן הדיירים על הסכם חכירה, המעניק לו את הזכות בקרקע. כל שאר הרישומים לגבי המקרקעין, כגון רישום הפרוייקט בטאבו כאשר יתאפשר הדבר או הנפקת אישורי זכויות ומתן כתבי התחייבויות לבנקים ל משכנתאות, נעשים על ידי החברה המשכנת. על מנת לדעת מיהו הגורם המשכן /החברה המשכנת, יש לקבל ממינהל מקרקעי ישראל "הודעה על רישום זכות בנכס" שבה יצוין שם הגורם המשכן.

חכירה

שכירות ארוכה לתקופה של 5 עד 25 שנים. שכירות לתקופה העולה על 25 שנה הינה "חכירה לדורות".

טאבו

לשכת רישום מקרקעין: לשכה הפועלת מכוח חוק המקרקעין ואשר תפקידה לרשום זכויות במקרקעין, עסקאות הנעשות בהן, צווים ופסקי דין של בימ"ש בנוגע למקרקעין וכל דבר אחר הניתן לרישום על פי דין.

הפנקסים מתנהלים לפי אזורים ופתוחים לעיון הציבור.
 
טבלאות זכאות/סיוע

טבלאות שמפרסם משרד הבינוי והשיכון, המפרטות את תוכניות הסיוע בדיור של המדינה. הטבלאות ערוכות לפי סוגי אוכלוסייה (חסרי דירה, עולים בעלי דירה, דיירים בשכונות שיקום) ולפי קבוצות יישובים, ומפרטות את קבוצות הזכאות ואת תנאי הסיוע לכל קבוצה.

יפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח הינו מסמך בו אדם ממנה אדם אחר לפעול בשמו, בפעולות המשפטיות המנויות באותו ייפוי כוח.

לוח שפיצר

לוח סילוקין הבנוי מתשלומים תקופתיים שווים, הכוללים החזרי קרן ותשלומי ריבית.

לוח תשלומים

לוח המפרט מראש את מועדי התשלומים של הלווה על חשבון ההלוואה, ואת הסכומים שעליו לשלם בכל אחד מהמועדים עד לפירעון הסופי. בלוח התשלומים נקובים סכומי החזר נומינליים. בפועל, התשלום כולל גם הפרשי הצמדה וכן סכומים עבור ביטוחים הדרושים לבנק.

לשכת רישום מקרקעין

לשכה הפועלת מכוח חוק המקרקעין ואשר תפקידה לרשום זכויות במקרקעין, עסקאות הנעשות בהן, צווים ופסקי דין של בימ"ש בנוגע למקרקעין וכל דבר אחר הניתן לרישום עפ"י דין. הפנקסים מתנהלים לפי אזורים ופתוחים לעיון הציבור.

מדד המחירים לצרכן

מופק ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את השינוי במחירי סל מוצרים מקיף, שמושפע גם ממחירי הדיור. לעניין חישוב אופן ההצמדה בהלוואות צמודות מדד הניתנות על ידי הבנק, ראה המונח "הצמדה למדד".

מינהל מקרקעי ישראל

הגוף המנהל את מקרקעי ישראל: הקרקעות שבבעלות מדינת ישראל, רשות הפיתוח,וקרן קיימת לישראל. קרקעות אלו מהוות כ-94% משטח המדינה.

על פי חוק יסוד מקרקעי ישראל, הזכות המוקנית לרוכש הקרקע הינה זכות חכירה.
 
משכנתא בדרגה שנייה

משכנתא נוספת, שדרגתה פחותה מזו של משכנתא בדרגה ראשונה, שנרשמה על אותו נכס לטובת גורם אחר. אם ימומש הנכס, יקבל בעל ה משכנתא בדרגה ראשונה את מלוא הסכום שבעל החוב חייב לו, מתוך כספי המימוש, ורק אחר כך יקבל בעל ה משכנתא בדרגה שנייה את המגיע לו, מהסכום הנותר.

רישום משכנתא מדרגה שנייה טעון בדרך כלל הסכמה של בעל ה משכנתא הראשונה.
 
נסח טאבו

מסמך המעיד על פרטי רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין. מסמך מפורט מחייב ורשמי לגבי פרטי הנכס והבעלות עליו, כולל הלוואות ושיעבודים.

ערבות

התחייבות של אדם לקיום התחייבות של אדם אחר. אם לווה אינו פורע את חובו, הערבות מאפשרת לבנק להיפרע מהערבים להלוואה. חוק הערבות, שתוקן מספר פעמים, מציין שלושה סוגים של ערבים: ערב יחיד, ערב מוגן וערב אחר, כלשכל אחד אחריות משפטית שונה. גם הבנק חייב לפי אותו חוק לעמוד בתנאים שונים, על מנת שיהיה רשאי להיפרע מהערבים.

ערבות חוק מכר

ערבות בנקאית הניתנת על ידי מוכר דירה מיד ראשונה (כלומר דירה שטרם נבנתה או שהיא בהליך בנייה) לרוכש. הערבות מבטיחה החזרת כל הכספים ששלם המוכר לקונה, על חשבון מחיר הדירה, במקרה שהמוכר לא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה, מחמת עיקול, צו כינוס נכסים, צו פירוק שניתנו כנגד המוכר או נגד בעל המקרקעין.

פיצוי מוסכם

לפי חוק החוזים, צדדים לחוזה רשאים לקבוע בחוזה עצמו, פיצוי שיהיה על הצד המפר את החוזה לשלם לצד המקיים את החוזה במקרה של הפרה. פיצוי זה משולם ללא קשר לשאלה האם הפרת החוזה הסבה לצד השני, נזק או לא. קביעת פיצוי מוסכם אינה מונעת מן הצדדים לחוזה לתבוע פיצויים נוספים בגין נזקים שנגרמו להם, אם נגרמו בשל ההפרה.

פירעון ההלוואה

החזר ההלוואה עפ"י לוח הסילוקין.

פרי פאסו

מובנו "דרגה שווה".

ניתן לשעבד את המקרקעין לשני נושים בדרגה שווה - פרי פסו - כלומר לשניהם תהיה משכנתא בדרגה ראשונה. במקרה כזה, אם ימומש הנכס, מכל סכום שיושג במימוש יפרעו שני הנושים במקביל בהתאם לסכום יתרת המימון שנתנו.

צרוף זכאויות

אפשרות הניתנת לבעלי תעודת זכאות של עולים חדשים, לרכוש דירה ביחד עם בן משפחה מקרבה ראשונה או עם סב/תא או דוד/ה, ובמסגרת רכישת אותה דירה לצרף את זכאותם שלהם ואת זכאותו של בן המשפחה המצטרף.

קבוצת זכאות

נתון/ים הרשומ/ים על גבי תעודת הזכאות ועל פיהם נקבע סכום הסיוע.

קרן

סכום ההלוואה ללא הריבית.

ריבית

מחיר הכסף. שיעור הריבית מוגדר באחוזים, ולעניינו זהו הסכום שהלווה משלם למלווה עבור השימוש בכסף. 

שטר מכר

תעודה שמנפיק רשם המקרקעין, המעידה על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם בתמורה, או שלא בתמורה. בשטר המכר מצוינים פרטי הזיהוי והתיאור של נכס המקרקעין ופרטי הזיהוי של הצדדים לעסקה. חתימה על שטר מכר חייבת להיעשות על ידי הצדדים בפני פקיד לשכת רישום קרקעות או עורך דין, המאמתים את זהות החותמים. לאחר הפקדת שטר המכר החתום בלשכת רישום המקרקעין, מעודכן רישום הנכס בספר האחוזה כנדרש.

שטר משכנתא

משכנתא היא מישכון של מקרקעין. בעל המקרקעין או החוכר שלה משעבד בחתימתו על שטר ה משכנתא, את זכותו בקרקע לטובת הנושה. שטר ה משכנתא נרשם בלשכת רישום המקרקעין. במידה והחייב לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הנושה, יוכל הנושה לממש את המשכנתא - היינו למכור את הקרקע, באמצעות ביהמ"ש, ולהיפרע מן התמורה.

שעבוד הדירה

משכון הזכויות בדירה כערובה להתחייבות הלווים כלפי הבנק על פי חוזה ההלוואה.

תעודת זכאות

מסמך המונפק על ידי משרד השיכון והבינוי, המציין כי המבקש זכאי להלוואת זכאים ובאיזו קטגוריה. את התעודה מבקשים באמצעות בנק ל משכנתאות.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.