כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
פנסיה, ביטוח, בריאות

זכויות עובדים – העולם החדש

27/07/2007

6  צעדים ראשונים בדרך לביטוח פנסיוני בטוח !                                                                         

●בעבר נהגו המעסיקים לקבוע עבור עובדיהם את צורת  ההפרשות לביטוח פנסיוני.

●במקרים רבים גרם הדבר נזק של מאות אלפי שקלים לעובדים.

●בעקבות מסקנות ועדת בכר והחקיקה השנה הועברה הזכות לבחירת דרך ההפרשות לידי העודים בלבד ונקבעו עונשים חמורים שיוטלו על מעסקים שלא יאפשרו זאת .

דני טל, מנכ"ל פורשור מומחים, מציע 6 נקודות עיקריות להתנהגות בשלבים הראשונים הרגישים שבטיפול בהעברת השליטה לידיהם בכדי לא למעוד במקרה אסון  וליהנות מפנסיה מכסימלית בעת פרישה  .

פרסומים רבים פורסמו אודות ייסוד  ועדת בכר . שמטרתה הנהגת רפורמה מקיפה בשוק ההון הישראלי. במסגרתה, נכנס לתוקפו "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה -  2005" ,"עקרון הבחירה החופשית" של כל עובד את הביטוח הפנסיוני שבו הוא מעוניין (ביטוח מנהלים,קרן פנסיה או קופת גמל) ואת החברה המנהלת של קרן פנסיה, חברת ביטוח או קופ"ג מסוימת .

סעיף 22 לחוק קופות הגמל, מסמיך את השר לקבוע סכומים מרביים לתשלומים של עמיתים ומעבידיהם לקופת הגמל, כמו גם לקבוע תנאי הפקדה,מועדים,חובת דיווח וכו'.סעיף 23 לחוק קופות הגמל מסדיר את משיכתם ו/או העברתם של כספים מקופות הגמל, כחלק מעיקרון הבחירה החופשית של העובד וחופש הניידות לעבור מקופה לקופה.

קודם הרפורמה, נהגו המעבידים לבטח את עובדיהם, בדרך כלל, במסגרת ספק ביטוח אחד, והעבירו  ההפקדות במרוכז לאותו ספק. כיום, נוצר  מצב שבו מעבידים ייאלצו להעביר הפקדות לספקי ביטוח שונים ורבים, כל זאת תוך קשיים טכניים בהעברת הכספים במועד.

אחריות מורחבת על נושא משרה בתאגיד

כמו כן,הוטלה אחריות מורחבת וכבדה על נושאי משרה המוגדרים  כ"מנהל פעיל, שותף (למעט מוגבל), או בעל תפקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה". המשמעות הינה כי ניתן להטיל אחריות ישירה על נושא משרה בתאגיד !

כמו כן, נטיית בתי הדין לעבודה, הינה להחמיר עם מעבידים אשר אינם מעבירים לקופה את הכספים אשר נוכו מהעובד, ולפסוק את מלוא פיצויי ההלנה כנגדם.

המשמעות :

אין עוד החוק מאפשר למעסיק לקבוע לעובדיו את צורת החיסכון,חברה מסוימת, גוף מנהל,גורם מרכז, סוכן מטעם המעסיק ולכן :

*צריך המעסיק להיערך בצורה שלא תחשוף אותו לתביעות משפטיות.

*מעביד שלא יאפשר זכות הבחירה או יתנה תשלום לקופה מסוימת או יתנה התניות מסוימות בניגוד לחוק יהיה צפוי לעונשים וקנסות ועל המעסיק לאפשר לעובדבחירת מוצרים וספקים כרצונו .

● זכות העובד לבחירת כל סוג קופת חיסכון פנסיוני – ביטוחי הינה בידי העובד בלעדית וגוברת על כל הסכם  קיבוצי קיים המתייחס לספק פנסיוני מסוים.

●מכיוון שהחוק החדש מכיר בסוכן הפועל מטעם המעביד כנציג המעביד עלולה בחירתו ע"י המעביד להוות עילה לתביעת המעביד בשל אחריותו כמעסיק - מכוח הסעיפים בחוק הנוגעים לעניין ניגודי האינטרסים.

*העובד זכאי להתייעץ עם יועץ פנסיוני לבחירתו ולערוך שינויים והתאמות לפי החלטתו לרבות עובדים בעלי הסדרים קודמים.

*הקדמת המעסיק לאפשר לעובדיו ייעוץ אובייקטיבי ובחירת החסכונות והביטוחים הפנסיוניים על ידם תיצור שביעות רצון ויחסי עבודה טובים ותקטין הסיכוי לתביעות כספיות ניכרות בגין אחריות המעסיק .

כל המידע החיוני הזה לצערי אינו מגיע לידי העובדים, לכן אינם מודעים ואינם מבקשים את המגיע להם  ואלה נותרים במרבית המקרים שבויים בתוכניות ביטוח או פנסיה נחותות אשר הנזק המינימלי יהיה סכום נמוך לעיתים בעשרות אחוזים שיחסך עבורם
ליום פרישתם לגמלאות או נזק קטסטרופלי בעת מקרה מוות או נכות .

בעת מקרה כזה תפגע המשפחה קשות ובמידה ויתבע המעסיק , יגרם גם לו נזק בסכומים גדולים כפיצוי בנוסף לקנסות ועונשים שנקבעו בחוק.

לדוגמא : פועל במוסך אשר מעבידו מחוייב בחוק להפריש עבורו לתנאים סוציאלים ואשר בעל המוסך חייבו לבטח עצמו בחברת ביטוח מסויימת , ע"י סוכנן מטעם בעל המוסך ובדרך של ביטוח מנהלים בעת מקרה מוות עלולה למצוא משפחתו עצמה בחוסר כל אפשרות למחיה סבירה .

נאמר שהפועל בן 35 היה מבוטח בביטוח מנהלים בו היה לו כיסוי של 500,000 ₪ למקרה מוות, בעת פטירתו נותרה אלמנתו בת 32  שני ילדיו בגילאים 3-6 , מכיוון שיתכן שלו ניתנה הזכות לעובד לייעוץ ביטוח מטעמו שבעקבותיו  היה בוחר לבטח עצמו
בדרך של קרן פנסיה במסלול מתאים יותר אישית למצבו המשפחתי ומעגל חייו .

במצב זה היתה אולי אלמנתו "זוכה" לקבל קצבה חודשית של נאמר 4000 ₪  שמשמעותה לאורך 20 שנה ( עד הגיעה לגיל 52 בלבד ... )  כ-  2 מילון ₪  ! ( בהפקדה נושאת ריבית מינימלית לאורך שנים אלו).

הנזק הנובע מההפרש שאבד הינו כ- מיליון וחצי ₪  ואז תיתכנה שתי אופציות:

האחת – עקב אי ידיעת החוק והזכויות המוקנות בו תאלץ משפחת העובד לחוות חיי חוסר עד עוני.

השניה – תביעת המעסיק אשר תמשך זמן רב ושימוש במשאבים כספיים עד לפסיקה אשר תחייב את המעסיק לשלם הן את הנזק והן את הקנסות שנקבעו בחוק.

בכדי למנוע מצב זה מומלץ לעובד הדואג לעתידו ויישום זכויותיו לפעול עפ"י חמשת הצעדים הבאים:

-לאפשר למעסיקו לעיין בכתבה זו.

-לבקש מהמעביד עותקי פוליסות ביטוח חיים / קרנות פנסיה או כל מסמך בנושא ביטוח וקופות גמל שברשותו כולל מסמכי ההצעה המקוריים עליהם חתם העובד בעת עריכתם.

-לערוך שיחה עם המעביד ולבקש הסכמתו העקרונית לעריכת שינויים בביטוחים אלה ע"י  גוף שאינו מטעם המעביד ואינו משמש כסוכן הביטוח שלו.

-ליזום שיחה בין מעבידו לבין משרד העוסק בייעוץ ביטוח אובייקטיבי , שאינו עוסק בשיווק ביטוחים.
בשיחה שכזו תתברר למעביד העובדה שהינו חשוף הן לתביעות, הן לעונשים וקנסות ובעיקר שהעמידה בחוק אינה נוגדת האינטרס שלו כמעסיק , אלא בהחלט משרתת גם את צרכיו.

-במידה והמעביד אינו מוכן לאפשר שינויים או אין נכונות מצידו להיפגש עם גוף כנ"ל , רצוי שהעובד יפנה לגוף כזה אשר ישלח למקום העבודה חומר אודות החוקים החדשים ומשמעותם ( החומר לא ישלח מטעם העובד בכדי לא לפגוע ביחסים בינו לבין המעביד) , עצם החשיפה לסיכון שתובא לידיעת המעסיק , סביר שתגרום לעובד לקבל מלוא זכויותיו בנושא זה .

-במקרה חמור של התעלמות המעסיק , לפנות לבי"ד לעבודה / לארגון העובדים או לחברה העוסקת בייעוץ פנסיוני המעמידה לרשות עובדים גם שירותי משפטנים המתמחים בתחום זה .

 

המאמר נכתב ע"י דני טל, בעל רישיון יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר, מוסמך להגשת חוות דעת עד מומחה בבימ"ש

מנכ"ל חברה לניתוח ביטוח וייעוץ פנסיוני - פורשור מומחים.

מנהל פורומים בנושאי ביטוחים פנסיה ובריאות.

פורשור מומחים:  http://www.forsure.org

מקור המאמר: http://www.economist.co.il

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.