כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מיסוי

חובות דיווח על נאמנות על פי פקודת מס הכנסה

4/03/2010

סעיף 131(א) לפקודת מס ההכנסה הישראלי מונה את רשימת החייבים בהגשת דו"ח שנתי לרשויות המס.

סעיף 131(א)(5ב) לפקודה קובע כי הגורמים הבאים חייבים גם כן בהגשת דו"ח שנתי לרשויות המס: יוצר שיצר בשנת המס נאמנות או שהקנה לנאמן בשנת המס נכס או הכנסה מנכס; נאמן בנאמנות שיצר תושב ישראל או נאמן שהיו לו בישראל הכנסה או נכס, בין אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו; נהנה שקיבל חלוקה מנאמן, גם אם אינה חייבת במס בישראל;  סעיף 131 (ג1)(1) לפקודה קובע כי במסגרת הדו"ח המוגש על ידי יוצר הנאמנות יפורטו הפרטים הבאים : זהות הנאמן, מגן הנאמנות  והנהנים, וכן תושבותם; פרטי הנכסים שהוקנו, לרבות מחיר מקורי, יתרת מחיר מקורי, שווי רכישה ויתרת שווי רכישה, יום הרכישה, וכן מועד ההקניה.

סעיף 131(ג1)(2) לפקודת מס הכנסה  קובע כי במסגרת הדו"ח המוגש על ידי הנאמן יפורטו פרטי היוצר, פרטי כל אחד מהנהנים, מועדי החלוקה ופרטי נכס שחולק. סעיף 131 (ג1)(3) לפקודה קובע כי במסגרת הדו"ח המוגש על ידי הנהנה יפורטו פרטי הנכס או ההכנסה שחולקו לו.

לחובת הדיווח כאמור, קיים חריג מכוח סעיף 134א לפקודה, המקנה לשר האוצר, באישור ועדת הכספים, את הסמכות לפטור נישומים מסוימים מחובת הגשת דו"ח שנתי. שר האוצר עשה שימוש בסמכותו במסגרת תקנות הפטור, שם הוא פוטר נישומים מסוימים המאוזכרים בסעיף 131 לפקודה מחובת הדיווח.תקנה 5א לתקנות קובעת כי לא יחול פטור מהגשת דין וחשבון על יחיד תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות, במישרין או בעקיפין, או שקיבל מכספי נאמנות, במישרין או בעקיפין, סכום כסף או בשווה כסף, העולה על 100,000 ₪.

במועד הקמת הנאמנות- קיימת חובת הגשת הודעה על יצירת נאמנות ועל הקנית נכס או הכנסה לנאמנות (להלן- "הודעת היצירה"). חובת הודעת היצירה חלה על היוצר שיצר את הנאמנות או שהקנה נכס או הכנסה לנאמנות בהיותו תושב ישראל. הודעת היצירה תוגש תוך 90 יום מיום היצירה או ההקניה כאמור לפקיד השומה של הנאמנות אשר ייקבע בהתאם לתושבות הנאמן. נדגיש כי חובת הגשת הודעה כאמור נדחתה עד לתאריך ל – 31.12.09.

דיווחים שנתיים על הנאמנות- ככלל, בר השומה ובר החיוב בשל הכנסת הנאמן ובשל פעולות בנכסי הנאמן יהיה הנאמן  והוא אשר יגיש לפקיד השומה את הדיווחים הנדרשים על הנאמנות. עם זאת, ישנה אפשרות לבחור כי בר השומה ובר החיוב בשל הכנסת הנאמן יהיה היוצר (להלן – "הודעת הבחירה"). משמעות הבחירה הנה שלצורכי מס בישראל, הנאמנות הופכת "שקופה" לחלוטין, הן ברמה המהותית והן ברמת הדיווח. הודעת הבחירה תוגש לפקיד השומה, פעם אחת בלבד, כנספח לדוח השנתי של היוצר  לשנת המס בה נוצרה הנאמנות והעתק מההודעה ישלח לפקיד השומה של הנאמנות.נבחרה חלופה זו, לא תחול על הנאמן חובת הגשת דוח שנתי לגבי הכנסות הנאמנות. היוצר יהיה חייב בהגשת דוח על נכסי הנאמן ובדוח זה יכללו כלל הכנסותיו של היוצר, לרבות הכנסות הנאמנות . בחירתם של היוצר והנאמן תחול גם בשנות המס הבאות והם לא יהיו רשאים לחזור בהם מבחירתם כל עוד היוצר חי והינו תושב ישראל.

דיווחים על חלוקות- נהנה תושב ישראל שקיבל חלוקה בשווה כסף יגיש הודעה על כך לפקיד השומה של הנאמנות עם העתק לפקיד השומה בו מתנהל תיקו האישי. ההודעה תוגש עד לתום הרבעון הראשון של השנה העוקבת או עד למועד הגשת הדוח השנתי של הנהנה, לפי המוקדם.

גביית המס בגין הנאמנות- ככלל, ב"נאמנות תושבי ישראל" ניתן לגבות חוב מס סופי של הנאמן מהיוצר, גם אם חדל להיות תושב ישראל . עם זאת, כאשר בוחר היוצר כי הוא יהיה בר השומה ובר החיוב כאמור לעיל, חוב המס יגבה מהיוצר אך ניתן יהיה לגבות חוב מס סופי בשל הכנסת הנאמן שהיה ליוצר, גם מנכסי הנאמן ומהכנסת הנאמן.

עפ"י הודעת רשות המסים נדחה המועד להגשת דיווחים, הודעות, תצהירים ובקשות, המתחייבות מהוספת פרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה, עד ליום 31.12.09. אין בדחיית המועד כאמור משום דחייה או ויתור על כל חובת דיווח אחרת החלה עפ"י דין, לרבות מי שחייב בהגשת דו"ח שנתי מסיבות שאינן קשורות בנאמנות.

אי דיווח על הנאמנות מהווה עבירה פלילית ומשכך חשוב לעשות כן, בהתאם להוראות הקבועות בחוק. מי שלא עשה כן למרות שמחויב הוא היה לעשות כן – יכול, בהישען על ייעוץ משפטי נכון – לפעול לטובת ניטרול הנזקים בשורה של אופציות וטוב באם יעשה כן בהקדם האפשרי. האופציה הנכונה תבחן בהתאם לסוג ואופי המחדל.

חובת הדיווח חלה הן על נאמנויות ישראליות והן על נאמנויות בין לאומיות.

שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל: www.taxlawyers.co.il    eli-doron@taxlawyers.co.il

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.