כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מיסוי

מנפלאות החוק לעידוד השקעות הון ? הטבות מס

13/12/2005

ישראל, כמרבית ממדינות העולם, מעונינת לעודד השקעות זרות בתשתיות מקומיות במטרה לפתח את הכלכלה המקומית. לאור מטרה זו חוקקו בישראל לאורך השנים חוקים מיוחדים שמטרתם ליתן הטבות למשקיעי הון, והעיקרי שביניהם הוא החוק לעידוד השקעות הון, שנתקבל ע"י הכנסת בשנת 1959 (להלן: "החוק"). אין זה החוק הראשון וגם לא האחרון שנחקק במטרה מוצהרת זו, אולם לאין ספק מדובר בחוק העיקרי מכוחו ניתנות הטבות למשקיעים בהון בישראל.
מטרתו המוצהרת של החוק, כפי שבאה לידי ביטוי בסעיף 1, היא למשוך הון לישראל ולעודד יוזמות כלכליות במטרה לפתח את כושר הייצור של משק המדינה, לנצל באופן יעיל את אוצרותיה, לשפר את מאזן התשלומים באמצעות הקטנת היבוא והגדלת היצוא ולסייע בקליטת עליה וביצירת מקומות עבודה חדשים.
קצרה היריעה מלהכיל ברשימה זו את מלוא ההטבות והמענקים הניתנים לפי החוק, ולפיכך ננסה להתמקד בהטבות המס העיקריות בלבד שניתנות למפעלים שאושרו ע"י מרכז השקעות העומדים בקריטריונים ובמטרות שהציב לעצמו המחוקק בעת חקיקת החוק.
תקופת ההטבות:
היות ומטרת החוק לעודד השקעות באמצעות הטבות מס, ובו בעת לדאוג שאוצר המדינה לא ייפגע מכך יתר על המידה, הוחלט להגביל את התקופה בה זכאי המפעל המאושר להטבות המס שיפורטו להלן, לפי התקופות הבאות :
במפעל מאושר רגיל: 7 שנים.
בחברת משקיעי חוץ: 10 שנים
- חברת משקיעי חוץ הנה חברה ששיעור השקעות החוץ בה עולה על 25%.
- המנהלה רשאית להאריך את תקופת הפטור ב ? 5 שנים נוספות לגבי חברה עתירת השקעות חוץ. חברה כאמור היא חברה תעשייתית, ששיעור השקעות משקיעי חוץ בה עולה על 74% וההשקעה עפ"י התוכנית המאושרת אינה פחותה מ ? 20 מליון דולר ארה"ב. תנאי להארכת תקופת ההטבות הוא שבשנים הנוספות לפחות 80% מהכנסותיה מהמפעל התעשייתי המאושר (לפי חישוב ממוצע) הן מייצוא.
תקופת ההטבות מתחילה לא מיום הקמת החברה או המפעל, אלא רק מהשנה בה היתה לראשונה הכנסה חייבת במס (מכאן שתקופת הפיתוח אינה גורעת מתקופת ההטבות), ובלבד שתקופת ההטבות תסתיים לפני שעברו 14 שנים מיום מתן האישור ולפני שעברו 12 שנים מהשנה בה הופעל המפעל או הוחל בייצור.
פחת מואץ:
אחת מההטבות היותר מפורסמות שבחוק עוסקת באפשרות יחיד או חברה בעלי מפעל מאושר לנכות פחת בשיעורים גבוהים יותר מהקבוע בתקנות הפחת הרגילות. פחת משקף באופן כללי את הבלאי שנגרם לציוד, מכונות ובניינים לאורך תקופת חיי הנכס. משמע, לצורך חישוב הכנסתו החייבת במס של אדם, תותרנה בניכוי הוצאות הפחת. מכאן, ככל שהפחת גבוה יותר, כך קטנה יותר הכנסתו החייבת במס של הנישום, וכך משולם פחות מס.
החוק מאפשר למפעל מאושר לנכות פחת מואץ מנכסים המשמשים לאותו מפעל :
מכונות וציוד: במקרים רגילים - 200% מהמכסה הרגילה;
במקרים מיוחדים של בלאי בלתי רגיל - 250% מהמכסה הרגילה;
בניינים: - 400% מהמכסה הרגילה.
בכדי לזכות בשיעורי הפחת המיוחדים לבלאי בלתי רגיל למכונות והציוד, על המפעל המאושר להוכיח לפקיד השומה שהציוד הופעל במשמרות נוספות, או בתנאים קשים יותר מהרגיל.
נציין ונאמר כי מנגנון הפחת משמש לדחיית מס בלבד, היות ובעתיד בעת מכירת הנכס או שיחלופו בנכס אחר, יתחשבו בפחת בחישוב רווח ההון של אותו מפעל.
שיעורי מס הכנסה מופחתים:
עיקר ההטבות במס לפי החוק מתרכזות במתן פטורים ושיעורי מס נמוכים על הכנסות המפעל המאושר.
לשם השוואה שיעור מס החברות הרגיל המוטל בישראל עומד על 36%, בעוד שיעור המס על היחיד יכול שיגיע ל ? 50%. מנגד, החוק קובע, באופן כללי, שמפעל מאושר בבעלות חברה יהא חייב במס בשעור שלא יעלה על 25% ומפעל מאושר בבעלות יחיד יהא חייב במס בשעור שלא יעלה על 35%. יודגש שהטבלה אינה עוסקת במפעלים מאושרים היסטוריים שעליהם חלים הוראות אחרות:
יחיד בעל מפעל מאושר חברת משקיעי חוץ חברה רגילה
שיעור המס שיעור השקעת החוץ
35% באזור פיתוח א':- שיעורי מס שנעים בין פטור לשנתיים ראשונות (בתנאים מסוימים), דרך 15% (בהוראות המעבר), 25% ו ? 35%. 20% 74%-49% 25% הטבות לפי מסלול מענקים(באזור פיתוח א' שנתיים ראשונות פטור, אח"כ יחולו שיעורי המס המפורטים)
15% 90%-74%
10% 100%-90%
פטור ממס למשך 10 שנים פטור ממס למשך 10 שנים אזור פיתוח א' הטבות לפי מסלול הטבות חלופי
פטור ממס למשך 6 שנים+שעור מס מופחת ארבע שנים נוספות פטור ממס למשך 6 שנים+שעור מס מופחת שנה נוספת אזור פיתוח ב'
פטור ממס למשך שנתיים+שעור מס מופחת שמונה שנים נוספות פטור ממס למשך שנתיים+שעור מס מופחת חמש שנים נוספות אזור אחר(מפעל תעשייתי)
מסלול הטבות חלופי:
חברה רשאית לבחור כי במקום כל הטבות המס שתוארו לעיל, ובמקום כל המענקים, תהיה זכאית לפטור ממס למספר שנים שנקבע לפי מיקומו של המפעל באיזורי העדיפות השונים בארץ. על יתרת תקופת ההטבה יחויב המפעל במס לפי שיעורי המס של מפעל מאושר רגיל. הטבות המס לפי מסלול ההטבות החלופי תוארו גם כן בטבלה דלעיל.
חלוקת רווחים:
הטבה נוספת שניתנת לפי החוק עיקרה בשיעור מס מיוחד על דיבידנד שמחלקת חברה מתוך הכנסתה שהושגה מהמפעל המאושר. דיבידנד שמחלקת חברה מתוך ההכנסה החייבת, בניכוי מס החברות החל עליה, חב בשיעור מס מיוחד של 15%. חברה שקיבלה דיבידנד כאמור לעיל, רשאית לנכות מהכנסתה החייבת במס כאמור לעיל, את סכום הדיבידנד שחילקה לבעלי מניותיה.
במסלול הטבות חלופי, מתווסף להכנסתה החייבת של החברה סכום הדיבידנד וסכום הרואים בו כדיבידנד (חלוקה אחרת לבעלי שליטה ולצדדים קשורים) אשר חולק מתוך הכנסת המפעל המאושר שהושגה בשנים שהחברה היתה פטורה ממס. על סכום זה משלמת החברה מס חברות בשיעורים שתוארו לעיל, ומקבל הדיבידנד מחויב במס של 15%.
מס סניף:
חברה תושבת חוץ בעלת מפעל מאושר בישראל, תהא חייבת בנוסף לשיעורי המס שתוארו לעיל, במס סניף בשעור של 15% על ההכנסה החייבת בניכוי מס החברות ששולם. הנציב רשאי לדחות את תשלום המס כל עוד הכנסה זו הושארה בישראל ומשמשת לעיסקי החברה בארץ.
הטבות נוספות:
קיימות הטבות נוספות מכוחו של החוק, כדוגמת הטבות לבניין להשכרה, לחברות תעשייתיות בהשקעות חוץ ומס מעסיקים, אשר הינם מחוץ לתחולת רשימה זו.
לסיכום:
חשוב לזכור שחוק עידוד השקעות הון כולל לא רק הטבות מס אלא גם הטבות עיסקיות אחרות שהמדינה מעניקה לשם עידוד השקעות הון ופיתוח הכלכלה בישראל. רשימה זו מתארת בקצרה ובקווים כללים בלבד את ההטבות, ומומלץ להיוועץ במומחה לחוק בכדי לזכות במירב ההטבות המוענקות מכוחו.

אברהם אלתר, עו"ד avi@altertax.co.il
יריב בר-אור, רו"ח, צבי אלטמן, עו"ד
משרד דר' א. אלתר ושות' עורכי דין  http://www.altertax.co.il
מקור המאמר:  http://www.articles.co.il מאמרים לשימוש חופשי.
 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.