כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מיסוי

עצמאי? מהו מתווה הפעילות העדיף לך בתור נישום מבחינה מיסויית – האם פעילות באמצעות חברה או כעוסק מורשה?

23/10/2007

אלי דורון, עו"ד  ירון טיקוצקי, עו"ד (ורו"ח) /    eli-doron@taxlawyers.co.il   
 
מזל טוב, החלטת לפתוח עסק עצמאי. לפני שתכנס לשוק, כדאי לבחון את היבטי המס לעניין עסק עצמאי האם כדאי לך לפעול בתור עוסק מורשה, או שמא על ידי הקמת חברה.   
 
השלכות המס של פעילות כעוסק מורשה  
סעיף 2 (1) לפקודת מס הכנסה קובע, כי מס הכנסה יהא משתלם על הכנסתו של תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל מהשתכרות או ריווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי.
שיעור המס לעניין ריווח כאמור קבוע בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה שם נקבע לעניין הכנסה מיגיעה אישית שנתקבלה בשנת המס 2007 כי שיעור המס יהא תלוי במשכורות, ככל שהן גבוהות יותר- יוטל מס בשיעור גבוה יותר.
אולם בעניין זה, יובהר, כי אם בני זוג נישומים נשואים החליטו על הקמת עסק עצמאי, לעניין חישוב חבותם במס הכנסה יראו את הכנסת שניהם כהכנסת "בן הזוג הרשום"- אחד מהם שיוגדר על ידי פקיד השומה או לבקשתם. ראוי לציין כי מכוח הוראת סעיף 66 לפקודה זכאים בני הזוג לתבוע מפקיד השומה כי ייעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתו של כל אחד מהם מיגיעה אישית בעסק או משלח היד, מה שיביא להפחתת שיעור המס שיוטל עליהם.
בנוסף למס הכנסה מוטלת על עוסק עצמאי גם חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 וחוק ‏ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994‏ מי שהנו עובד עצמאי מחוייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור של 6.72% ודמי ביטוח בריאות בשיעור של 3.10% מהכנסתו מעבודתו כעצמאי שעד למחצית מהשכר הממוצע במשק (שיעור כולל של 9.82%)וכן דמי ביטוח לאומי בשיעור של 11.23% ודמי ביטוח בריאות בשיעור של 5% מהכנסתו מעבודתו כעצמאי שעולה על מחצית מהשכר הממוצע במשק (שיעור כולל של 16.23%). 
     
השלכות המס של פעילות במסגרת חברה
 
סעיף 126 לפקודת מס הכנסה קובע כי על הכנסתו של חבר בני אדם יוטל מס הנקרא "מס חברות" בשיעורים שבין 25%-29%, שכשבכל שנה הסכומים מופחתים, עד שנת 2010.
חבר בני אדם מהווה אישיות משפטית נפרדת מבעלי המניות בו או מנהליו, לפיכך משיכת כספים מתוך חבר בני האדם לשם שימוש בעלי מניותיו, מנהליו, עובדיו או כל אדם אחר מהווה אירוע מס נוסף שיחייב תשלום מס הכנסה בידי מקבל ההכנסה בהתאם לאופי משיכת הכספים בנוסף על תשלום "מס חברות" בידי החברה. כמובן שניתן להשאיר את הכספים בחברה - במקרה זה לא ניתן יהיה לעשות שימוש בכספים שלא על ידי החברה והחברה תחויב בתשלום מס נוסף על "מס החברות" או בתשלום דמי ביטוח לאומי או דמי ביטוח בריאות ממלכתי.
לעניין זה, קיימות מספר אפשרויות למשיכת כספים מתוך חבר בני אדם אשר כל אחת מהן תחויב במס באורח שונה : 
 
משיכת דיבידנד בידי בעלי המניות  
על פי סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה שיעור המס על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד הוא 20%. שיעור המס על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד שהיה במועד קבלת הדיבידנד בעל מניות מהותי הוא 25%. 

משיכת משכורת
 
סעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה קובע כי מס הכנסה יהא משתלם על הכנסתו של תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל בין השאר מהשתכרות או ריווח מעבודה. שיעור המס לעניין ריווח כאמור קבוע בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה שם נקבע לעניין הכנסה מיגיעה אישית שנתקבלה בשנת המס 2007 כי שיעור המס יהא כאמור בסעיף 8.2. לעיל.  
 
ויודגש – במקרה של משיכת כספים מתוך חבר בני אדם יחויבו מקבלי הכספים בתשלום  דמי ביטוח לאומי  בשיעור שלהלן :  
 
במקרה של משיכת דיבידנד בידי בעלי המניות  
על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 וחוק ‏ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994‏ מי שאינו עובד ואינו עצמאי יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור של 4.61% ודמי ביטוח בריאות בשיעור של 5% מהכנסתו ממקורות פירותיים למעט הכנסת עבודה או הכנסת הון על הכנסה שעד למחצית מהשכר הממוצע במשק (שיעור כולל של 9.61%) וכן דמי ביטוח לאומי בשיעור של 11.05% ודמי ביטוח בריאות בשיעור של 5% מהכנסתו ממקורות פירותיים למעט הכנסת עבודה או הכנסת הון על הכנסה שעד למחצית מהשכר הממוצע במשק (שיעור כולל של 16.05%). 
 
במקרה של משיכת משכורת  
על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 וחוק ‏ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994‏ מי שהנו עובד שכיר יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור של 3.50% ודמי ביטוח בריאות בשיעור של 0.40% מהכנסתו מעבודתו כשכיר שעד למחצית מהשכר הממוצע במשק (שיעור כולל של 3.90%) וכן דמי ביטוח לאומי בשיעור של 7% ודמי ביטוח בריאות בשיעור של 5% מהכנסתו ממקורות מעבודתו כשכיר על הכנסה העולה על מחצית מהשכר הממוצע במשק (שיעור כולל של 12%).
 
ראוי לציין כי לעניין ההחלטה בדבר הכדאיות לפעול במסגרת חברה נכנסים שיקולים לבר מיסויים רבים כגון הגבלת האחריות על בעלי המניות והמנהלים בחברה הנובעת מאישיותה המשפטית הנפרדת של החברה (בעקבות הגבלת האחריות לא ניתן לרדת לנכסיהם של בעלי החברה או מנהליה בגין חובות החברה), עלויות ניהול חשבונות ודוחות לרשויות (בניגוד לעסק עצמאי אשר מנהל את חשבונותיו בשיטה החד צדדית, חברה צריכה לנהל את חשבונותיה בשיטה כפולה – שיטת ניהול מסובכת ויקרה הדורשת העסקת רו"ח. בעוד שעצמאי יכול להגיש בעצמו דו"ח מחיר עריכת והגשת דו"ח לחברה יכול להגיע עד ל- 20,000 ₪), אפשרות שימוש בתכנוני מס ועוד. מכל מקום, בטרם תחליט על הקמת עסק עצמאי, ראוי להיוועץ עם מומחה בתחום, אשר יבחן את כל ההשלכות בתחום.  
 
דורון טיקוצקי עמיר מזרחי עורכי דין ונוטריון הינו משרד העוסק במשפט מסחרי-מיסויי  
 
שאלות נא לשלוח למייל:    eli-doron@taxlawyers.co.il

מקור המאמר:  Reader - מאגר המאמרים הישראלי

פרטים אודות מחבר המאמר:
הכותבים הינם שותפים במשרד דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי - עורכי דין ונוטריון, המתמחה במשפט מסחרי - מיסויי, עסקאות נדל"ן והשקעות בארץ ובכל רחבי העולם. המשרד החל לפעול בחיפה, וכיום פועל בכל רחבי הארץ באמצעות משרדים ברמת גן ובטבריה. כמו כן למשרדנו סניף ברומניה ושיתופי פעולה בכל אירופה. במשרד כ-40 משפטנים, כולל 7 שותפים, בנוסף לצוות העמיתים, צוות המומחים (רו"ח, יועץ פנסיוני ועוד) והצוות האדמיניסטרטיבי.    רמת גן:  רח' החילזון 12, (בית הקריסטל), 52522   טל': 6127446-03, פקס: 6127449-03    חיפה:  שד' המגינים 58, 33264   טל': 8526693-04, פקס: 8555976-04  טבריה:  רח' הירדן 100א' ת.ד. 1902, 14200   טל': 6717201-04, פקס: 6717203-04     http://www.adviser.co.il     לשאלות, ייעוץ או פגישה נא כתבו ל:     eli-doron@taxlawyers.co.il   (  עו"ד מס הכנסה עו"ד  ,  עו"ד מע"מ עו"ד  ,  עו"ד חקירות מס הכנסה עו"ד  ,  עורך דין  )

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.